Pernova loodusmaja
Pernova Hariduskeskus

Metsloomade ja nende toitumisviisidega tutvumine: erinevused ja sarnasused.

Praktikum viiakse läbi kahes õpilasgrupis, grupistöös kasutatakse individuaalseid ülesandeid, võrdlemist, vaatlemist, uurimist, õppemängu ja arutelu.

Õppe läbiviimisel kasutatakse Pernova hariduskeskuse Eesti metsloomade topiseid, õppefilmide vaatamisel filmikoobast, kus on olemas metsloomadest eestikeelsed õppefilmid, metsloomade pilte, õppemängus mänguloomi ja metsloomade ekskrementide näidised. 

Õppeprogrammi läbivad teemad:

 • Eesti  metsloomade õppefilmide vaatamine;
 • läbitakse ringkäik loodusmajas, kus on kasutusel Pernova Loodusmaja metsloomade topistekogu;
 • mänguloomade abil võrreldakse loomade suurusi;
 • iseloomustatakse toitumistüüpe;
 • koostatakse toiduahelaid metsas.

Metsloomade topistekoguga saab tutvuda loodusmaja audiogiidis " Pernova Hariduskeskuse audiovisuaalne õppematerjal - Eesti lindude ja loomade saladused"(vt siit). Vabavaralist audiogiidi loomist toetas Keskonnainvesteeringute Keskus, keskkonnateadlikkuse programmi raames (2020, projekt nr 106046).

Audiogiidi all asuv väljaprintitav tööleht annab õpilastele peale programmi läbimist iseseisvatöö võimaluse - kuulates audiogiidis helifaile Eesti metsloomadest, vaadates fotosid ja täites kuulud põhjal väljaprinditud tööleht.

 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

teab ja selgitab omasõnadega erinevaid Eesti metsloomi ja nende eluviisist tulenevaid erinevusi;
tunneb huvi looduse vastu ja huvitub looduse uurimisest;
mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid;
väljendab hoolivust kõigi elusolendite vastu ja väärtustab elurikkust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpi- ja suhtluspädevust, koostöö- ja analüüsioskusi.

Ainetevaheline lõiming:

Loodusõpetuse ainekava: Loomade mitmekesisus. Liik ja kooslus. Kooselu, taimtoiduline, loomtoiduline, segatoiduline, toiduahel. Metsloom. Loomade tegutsemine eri aastaaegadel. Kodukoha elurikkus ja maastikuline mitmekesisus.

Eesti keel: lugemine, info leidmine tekstist, kirjutamine.

Matemaatika ainekava: võrdlemine (suurem väiksem). 

Meetodid:

Meetodid: vaatlus, uurimine, arutelu, pildimaterjali põhjal õppemängud.

Vahendid: loodusmaja topised, helidekoobas, filmikoobas, filmid, metsloomade pildid, mänguloomad, ekskrementide näidised. 

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

26

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele). 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas tasuta parkla (ka bussidele).

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus teemasse (5 min):

 • ettevalmistus rühmatööks ja vestlus teemal praktikumi läbi viimise ohutus;
 • arutelu, kes on metsloom, millised on nende toitumistüübid ja sellest tulenevalt erinevad eluviisid.

Grupi kaheks jagamine:

Esimene grupp (35 min):

 • tutvub metsloomade toitumistüüpidega;
 • võrdleb loomade suurusi;
 • koostatab toiduahelaid.

Seejärel grupid vahetuvad.

Teine grupp (35 min):

 • ringkäik Loodusmajas ja looma topistega tutvumine;
 • õppemäng - iga laps saab endale metslooma pildi, kelle ta leiab Loodusmajast üles.
 • peatutakse iga leitud looma juures ja tehakse  juttu - kus elab, mida sööb, kas magab talveund, teeb taliuinaku või mitte, millisel ajal ööpäevast tegutseb jne - looma eluviisist.

Kokkuvõte (10 min):

 • kõik koos vaatavad metsloomade filme filmikoopas, arutlevad teemal mida uut teada saadi?

 

Viimati uuendatud:

29.03.2021