placeholder

Tiik kui elukeskkond - veeloomade püük, elustiku määramine, temperatuuri ja hapniku sisalduse määramine, tiigi kui elukeskkonna seisundi määramine.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab ja oskab kirjeldada tiigile kui ökosüsteemile olulisi parameetreid; on tutvunud tiigifauna püüki jäänud esindajatega ja nende kohastumustega eluks tiigis.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava - ökoloogia ja keskkonnakaitse - organismide  jaotamine  liikidesse; populatsioonide, ökosüsteemi struktuur; looduslik tasakaal; eluta ja eluslooduse tegurid (ökoloogilised tegurid) ning nende mõju.

Meetodid:

Püük, määramine, mõõtmine, analüüs.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad

Läbiviimise koht:

Mai kooli tiik, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja / või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Kui palju kaalub minu mobiiltelefon_kirjeldus
Author:
Helen_Kivisild
Kui-palju-kaalub-minu-mobiiltelefon_kirjeldus.pdf(226.58 KB)

Pikk kirjeldus:

Eesmärk: teab ja oskab kirjeldada tiigile kui ökosüsteemile olulisi parameetreid; on tutvunud tiigifauna püüki jäänud esindajatega ja nende kohastumustega eluks tiigis. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava - ökoloogia ja keskkonnakaitse - organismide  jaotamine  liikidesse; populatsioonide, ökosüsteemi struktuur; looduslik tasakaal; eluta ja eluslooduse tegurid (ökoloogilised tegurid) ning nende mõju. Programmi käik: Sissejuhatus: ohutute püügivõtete selgitamine ja kirjeldamine, õpilaste jagamine gruppidesse (4 õpilast õppegrupis) ja varustuse komplekteerimine. Teema arendus: Püük tiigi ääres, vee temperatuuri, hapnikusisalduse, läbipaistvuse määramine. Püütud elustiku määramine klassis. Töölehe täitmine. Kokkuvõte: püütud elustiku ja mõõdetud näitude põhjal tiigi seisundi kohta järelduste tegemine.  Vahendid: kahv, luup, püügikarp, tööleht. Otsingusõnad: bioindikatsioon, tiik, fauna, vee-elustik, hapnikusisaldus, määramine.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020