konn
Pernova Hariduskeskus

Õpilased püüavad tiigist erinevat elustikku, mille põhjal hinnatakse tiigi kui elukeskkonna seisundit.

Õpperogramm koosneb kahest osast -  õpekäik tiigi äärde ja töö klassiruumis. Kogunetakse Pernova Loodusmaja hoovialal ja selgitatakse  veeohutust. Õpilased jagatakse 4- liikmelistesse gruppidesse ja  antakse kätte püügivahendid. Järgneb jalutuskäik Mai kooli tiigi juurde (ca 300 m). 

Programmi läbivad teemad, tiigi kui elukeskkonna uurimisel:

  • veeloomade püük;
  • veetemperatuuri ja hapniku sisalduse määramine;
  • elustiku määramine klassiruumis;
  • tiigi kui elukeskkonna seisundi määramine (ka inimtegevus) ja järelduste tegemine mõõtmistulemuste põhjal.

Praktikumis kasutatakse kahvasid, luupe, püügikarpe ja  määrajad. Lisaks mõõteriistad vee temperatuuri ja hapnikusisalduse määramiseks. Klassiruumis õpilased täidavad töölehe etteantud praktiliste õpiülesannetega.

Selga ilmastikule vastav riietus ja majas liikumiseks kaasa vahetusjalanõud.

NB! Programmi viiakse läbi ainult kevadel.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

teab ja oskab kirjeldada tiigile kui ökosüsteemile olulisi parameetreid;
teeb järeldusi tiigi kui ökosüsteemi seisundi kohta ja selgitab inimtegevuse mõju tiigi ökosüsteemis;
on tutvunud ning uurinud tiigifauna püüki jäänud esindajatega ja nende kohastumustega eluks tiigis.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava - ökoloogia ja keskkonnakaitse - organismide  jaotamine  liikidesse; populatsioonide, ökosüsteemi struktuur; looduslik tasakaal; eluta ja eluslooduse tegurid (ökoloogilised tegurid) ning nende mõju.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika ainekava - oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

Sotsiaalained - oskab hinnata mitmekesisust ja arvestab teistega ning väljendab oma mõtteid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmis käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Meetodid: püük, määramine, mõõtmine, analüüs.

Vahendid: kahv, luup, püügikarp, tööleht, määrajad, mõõteriistad veetemperatuuri ja hapnikusisalduse määramiseks.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Jalga veekindlad jalanõud, selga ilmastikule vastav riietus. Siseruumides liikumiseks kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 26 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€, kuni 26-le  2x45 min 140€. Suurema grupi puhil võimalus valida kõrvale teine programm.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas. 

Tiik hea ligipääsuga, ratastoolis õpilane vajab tiigi ääres õppe läbiviimiseks tugiisikut.

Parkimine: keskusel olemas parkla.

Läbiviimise koht:

Mai kooli tiik, klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc)ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (15 min):

  • ohutute püügivõtete selgitamine ja kirjeldamine, õpilaste jagamine gruppidesse (kuni 4 õpilast grupis) ja varustuse komplekteerimine.

Teemaarendus (50 min):

  • püük tiigi ääres, vee temperatuuri, hapnikusisalduse, läbipaistvuse määramine mõõteriistade abil;
  • püütud elustiku määramine klassis määrajate abil;
  • töölehe täitmine ette antud õpiülesanetega.

Kokkuvõte (25 min):

  • õpilaste järeldused püütud elustiku ja mõõdetud näitude põhjal tiigi seisundi kohta (ka inimtegevus);
  • arutelu, mida uut õppisin.

Viimati uuendatud:

06.04.2021