Järv elukeskkonnana - veeselgrootud
Jääaja Keskus

Õuesõppeprogramm, mis viiakse läbi rühmatööna. Õpime, kes on selgrootud ja kuidas erinevaid selgrootuid ära tunda. Selgrootuid püüame Saadjärve kaldaveest, määrame aga õppeklassis. Koos leiame seose vee keskkonnatingimuste ja selgrootute loomade mitmekesisuse vahel.
Aastaringne õppeprogramm. Vajalik sobiv riietus.

Отношение к учебной программе:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Määramistabelite kasutamine, elusolendite uurimine neid kahjustamata, vaatlemine, kirjeldamine, võrdlemine, mõõtmine, andmete töötlemine, analüüsimine; rühmatöö oskuste omandamine looduses; loodusteadusliku sõnavara õppimine; töövahendite käsitsemine.

Междисциплинарная интеграция:

LOODUSÕPETUS
2.3. II kooliaste
2.3.2.3. Elu mitmekesisus Maal.
2.3.2.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond.
2.3.2.6. Vesi kui aine, vee kasutamine.
2.3.2.17. Loodusja keskkonnakaitse Eestis.

2.4. III kooliaste
2.4.2.5. Tahkis, vedelik, gaas.
2.4.2.7. Soojusülekanne.
2.4.2.8. Aine olekute muutumine

BIOLOOGIA
3.2. III kooliaste
3.2.1.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid.
3.2.1.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

GEOGRAAFIA
4.2. III kooliaste
4.2.2.1. Kaardiõpetus.

FÜÜSIKA
5.2. III kooliaste
5.2.4.3. Aine olekute muutused. Soojustehnilised rakendused.
Gümnaasiumi riiklik õppekava, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 15 lõike 2 alusel

GEOGRAAFIA
3.4.2. Vesi ja veega seotud probleemid.

Методы:

Uued teadmised omandatakse ja kinnistatakse kogemus -, avastusõppe -ja uurimusliku õppe meetoditega. Õpe viiakse läbi võimalikult reaalses keskkonnas: Saadjärve kallastel, praamiga Saadjärvel, Saadjärve jääl, vajadusel Saadjärve Looduskooli õppeklassides, märgates, kogedes ja aru saades seostest looduses. Vastavalt aastaajale ja ilmastiku tingimustele koostatakse kogemus- ja avastusõppe moodulitest igale õppegrupile arvestades õppegrupi vajadusi parim programm järve elukeskkonnaga tutvumiseks. Programmi kestus on võimalik terve õppepäevana 5h, kui ka moodulite kaupa. Antud õppevorm hajutab loodushariduse sessoonsust ja võimaldab antud teemaga tegeleda nii kevadel, suvel, sügisel, kui ka südatalvel. Programmis osalemiseks on vajalik ilmale vastav riietus ja oskus käituda veekogu kallastel, parvega järve, järvejääl.

Руководство для учителя:

Osalejatel on vajalik ilmale vastav riietus. Oskus käituda veekogu ääres. Elusolendite uurimine neid kahjustamata. Soovitav on koolis eelnevalt tutvustada järveelustiku teemat.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Продолжительность:

1,5 tundi

Размер группы:

25

Время проведения:

Aastaringselt
Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Цена:

150€

Место проведения:

Jääaja Keskuse õppeklass, Saadjärve kaldal

Исполнитель программы:

Jääaja Keskus

Язык:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Длинное описание:

Sissejuhatus, töömeetodite ja töövahendite tutvustus. Kummikud, kahvad, sõelad, kausid, ämbrid, pintsetid, lusikad, transpordiakvaariumid, määramistabel, luubid, tööleht, kirjutamisalus, pliiats. Selgrootute püüdmine kaldaveest, vaatlemine, uurimine, määramine. Selgrootute tähtsus järves, toitumisahel, seosed järves. Andmete kandmine töölehele. Tööülesande kontrollimine, kokkuvõte.

Последнее обновление:

09.06.2020