Järv elukeskkonnana - veeselgrootud
Jääaja Keskus

Õuesõppeprogramm, mis viiakse läbi rühmatööna. Õpime, kes on selgrootud ja kuidas erinevaid selgrootuid ära tunda. Selgrootuid püüame Saadjärve kaldaveest, määrame aga õppeklassis. Koos leiame seose vee keskkonnatingimuste ja selgrootute loomade mitmekesisuse vahel.
Aastaringne õppeprogramm. Vajalik sobiv riietus.

Relation to curriculum:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

Määramistabelite kasutamine, elusolendite uurimine neid kahjustamata, vaatlemine, kirjeldamine, võrdlemine, mõõtmine, andmete töötlemine, analüüsimine; rühmatöö oskuste omandamine looduses; loodusteadusliku sõnavara õppimine; töövahendite käsitsemine.

Interdisciplinary integration:

LOODUSÕPETUS
2.3. II kooliaste
2.3.2.3. Elu mitmekesisus Maal.
2.3.2.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond.
2.3.2.6. Vesi kui aine, vee kasutamine.
2.3.2.17. Loodusja keskkonnakaitse Eestis.

2.4. III kooliaste
2.4.2.5. Tahkis, vedelik, gaas.
2.4.2.7. Soojusülekanne.
2.4.2.8. Aine olekute muutumine

BIOLOOGIA
3.2. III kooliaste
3.2.1.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid.
3.2.1.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

GEOGRAAFIA
4.2. III kooliaste
4.2.2.1. Kaardiõpetus.

FÜÜSIKA
5.2. III kooliaste
5.2.4.3. Aine olekute muutused. Soojustehnilised rakendused.
Gümnaasiumi riiklik õppekava, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 15 lõike 2 alusel

GEOGRAAFIA
3.4.2. Vesi ja veega seotud probleemid.

Methods:

Uued teadmised omandatakse ja kinnistatakse kogemus -, avastusõppe -ja uurimusliku õppe meetoditega. Õpe viiakse läbi võimalikult reaalses keskkonnas: Saadjärve kallastel, praamiga Saadjärvel, Saadjärve jääl, vajadusel Saadjärve Looduskooli õppeklassides, märgates, kogedes ja aru saades seostest looduses. Vastavalt aastaajale ja ilmastiku tingimustele koostatakse kogemus- ja avastusõppe moodulitest igale õppegrupile arvestades õppegrupi vajadusi parim programm järve elukeskkonnaga tutvumiseks. Programmi kestus on võimalik terve õppepäevana 5h, kui ka moodulite kaupa. Antud õppevorm hajutab loodushariduse sessoonsust ja võimaldab antud teemaga tegeleda nii kevadel, suvel, sügisel, kui ka südatalvel. Programmis osalemiseks on vajalik ilmale vastav riietus ja oskus käituda veekogu kallastel, parvega järve, järvejääl.

Guidance for teacher:

Osalejatel on vajalik ilmale vastav riietus. Oskus käituda veekogu ääres. Elusolendite uurimine neid kahjustamata. Soovitav on koolis eelnevalt tutvustada järveelustiku teemat.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

1,5 tundi

Group size:

25

Occurence time:

Aastaringselt
Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Price:

150€

Place of performance:

Jääaja Keskuse õppeklass, Saadjärve kaldal

Program performer:

Jääaja Keskus

Language:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Last saved:

09.06.2020

Long description:

Sissejuhatus, töömeetodite ja töövahendite tutvustus. Kummikud, kahvad, sõelad, kausid, ämbrid, pintsetid, lusikad, transpordiakvaariumid, määramistabel, luubid, tööleht, kirjutamisalus, pliiats. Selgrootute püüdmine kaldaveest, vaatlemine, uurimine, määramine. Selgrootute tähtsus järves, toitumisahel, seosed järves. Andmete kandmine töölehele. Tööülesande kontrollimine, kokkuvõte.