Plastik vees

Infoküllase veekeskkonnaprogrammi eesmärkideks on anda teadmisi Läänemere ja maailma ookeanide üha halvenevast olukorrast, mis on tekkinud nii mõtlematu inimtegevuse kui suure tarbimise tagajärjel. Teemadeks on Läänemere eutrofeerumine, veeloomade, – lindude ja kalade elutingimused, veekeskkonna jätkusuutlik areng, plastiksupp ja prügisaared, heitveed ja naftareostused.
Tunni käigus analüüsitakse teemakohaseid slaide ja lühifilme, lahendatakse erinevaid ülesandeid ning arutletakse, kas ja kuidas on prügireostust vees võimalik ära hoida. Programmis uuritakse Läänemere ja ka ookeanide hetkeolukorda ning seda, mis on prügisaared ning kuidas on tekkinud klaasirannad. Mõistmaks, mis prügiga vees edasi saab, otsitakse vastuseid küsimustele, kui kaua erinevat sorti prügi vees laguneb ja õpitakse prügi õigesti sorteerima. Eraldi teemana käsitletakse tehaste heitvete ja naftareostuse vette sattumise tagajärgi.  Õpilased teevad põneva veereostuse likvideerimise katse.

Отношение к учебной программе:

ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Результат учебы:

Õpilane omandab teadmised:
• Läänemere ja maailma ookeanide olukorrast;
• Läänemere eripäradest, eutrofeerumisest, taimestikust ja loomastikust, võõrliikidest
• inimtegevuse kahjustavast mõjust veekeskkonnale;
• mereprügi ohtudest kalade, veeloomade ja -lindude elule;
• plastiku kasutamise vähendamise vajalikkusest;
• mikroplastiku sattumisest inimese organismi
• kemikaalide, heitjäätmete ja naftareostuse vette sattumise tagajärgedest, mõjust kaladele, veeloomadele- ja lindudele;
• jäätmete sorteerimise vajalikkusest ja õigest sorteerimisest.
Programm aitab kaasa õigete väärtushinnangute kujunemisele:
• Looduse väärtustamine, hooliv ja hoidev suhtumine loodusesse, s.h veekeskkonda;
• mõistmine, et igast inimesest sõltub looduse hoidmine.

Междисциплинарная интеграция:

Programm toetab riiklikku õppekava loodusõpetuse ja keskkonnaõpetuse valdkonna õppeesmärke.
Õpilane õpib mõistma inimese ja looduskeskkonnale mõjuvate faktorite toimet, areneb valmisolek ja võime kaitsta looduskeskkonda, kujundevad elukeskkonda säästvad väärtushinnangud ja hoiakud. Programmil on ka otsene seos 4 – 6. klassi ainekavaga: Läänemeri elukeskkonnana; Läänemere reostumine ja kaitse.

Programmis käsitletakse Eesti keskkonnaprobleeme, arendatakse tahet osaleda keskkonnaprobleemide ärahoidmises ja lahendamises ning kujundatakse keskkonnaalast otsustusoskust ja arusaama looduskeskkonna haprusest.  Arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse ja elukeskkonna väärtustamist. Õpilane õpib teadvustama end tarbijana ning toimima keskkonda hoidvalt.

Методы:

  • Slaidi- ja videoprogrammi vaatamine, arutelu
  • praktiline prügisorteerimise õpetus
  • tutvumine museaalidega – vanaaegsed kalastustarved
  • katse - veereostuse likvidderimine
  • kalaviktoriin

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Продолжительность:

1,5 tundi

Размер группы:

30

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

150€

Место проведения:

Rannarahva Muuseumi siseruumides aastarinselt; Viimsi vabaõhumuuseumis mais ja septembris

Место исполнения:

59.5086566, 24.8114268

Исполнитель программы:

Annaliisa Sisask-Silla

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Последнее обновление:

08.04.2021