Karstialal jõe ületamine
Anne Teigamägi

Õppekäik Saaremaa karstialadele. Külastatakse Kalja, Küdema ja Lepakõrve kurisuid Põhja-Saaremaal. Õppekäigu raames saadakse uusi teadmisi settekivimitest üldiselt, lubjakivist, karsti tekkest, kurisude kujust ja Litoriinamere rannikuvallide tähtsusest Saaremaa karstialade tekkel. Õppekäigu raames toimub jõe ületamine, mistõttu on hädavajalik, et osalejatel oleks kummikud ja mitte madalad.

Отношение к учебной программе:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Результат учебы:

Õpilane teab kuidas ja miks tekivad looduses karstialad ja on näinud lihtsaid karstialasid Eestis.

Междисциплинарная интеграция:

9. klassi geograafia ainekava: Eesti pinnamood ja seda kujundavad tegurid 

9. kl keemia ainekava: lubjakivi omadused

Методы:

Meetodid: jutustus, matkad karstialadel, vaatlus, töölehe täitmine, loominguline ülesanne: jõe ületamine kuiva jalaga

Vahemdid: tööleht, pliiatsid

Руководство для учителя:

Kummikud on kohustuslikud.

Õpetaja roll õppekäikudel on tagada õppeprogrammi võimalikult sujuv läbiviimine

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

2 tundi

Размер группы:

25

Время проведения:

Kevad
Sügis

Цена:

120€

Место проведения:

Põhja-Saaremaa karstialadel

Место исполнения:

58.43171274013, 22.215560792645

Исполнитель программы:

geograaf Merike Kuldsaar

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Õppekäik Saaremaa karstialadele. Külastatakse Kalja, Küdema ja Lepakõrve kurisusid Põhja-Saaremaal. Kuna karstialad asuvad üksteisest eemal, siis vajalik on tagada ka  bussitransport nende kolme karstiala vahel.

Programm:

40 min: Esimesena külastatakse Kalja karstiala, kus kõigepealt annab juhendaja lühiülevaate karstialade tekkest, mis on seotud Litoriinamere rannikvallidega selles piirkonnas. Kaljal on 1 km pikk RMK matkarada, mis kulgeb erinevate kurisude vahel ja ületab Kalja jõge ja läheb üle Litoriinamere rannikuvallide. Veevaesemal ajal on võimalik vaadelda jõesängis olevaid karrisid. Veerohkemal ajal on võimalik näha ja kuulda kuidas vesi kurisude põhjas olevatesse avaustesse kaob ja jätkab oma teekond maa all.

Kuna piirkond on märg ja aeg-ajalt on Kalja jõel olev sild kevadise suurveega ära uhutud, siis peavad olema kõigil osalejatel kõrge säärega kummikud.

20 min: Sõit järgmise karstiala juurde.

20 min: Teisena külastatakse Küdema karstiala, kus on kõrgete kallastega sälkorg, mis lõpeb kurisuga. Madala veetaseme korral on näha ka klassikaline kärestik.

20 min: Sõit järgmise karstiala juurde.

20 min: Viimasena külastatakse Lepakõrve kurisud. Siin on Litoriinamere rannikuvallid üsna kõrged, et tekib tunne nagu kõnnid mööda mäeharja. Ehk tegemist on mäestiku mudeliga, millega saab selgitada mäe erinevaid osi.

Õppekäigu raames saadakse uusi teadmisi settekivimite, lubjakivi, karsti tekke, kurisude ehituse, jõeoru tüüpide ja Litoriinamere rannikuvallide kohta Saaremaa karstialadel.

Kõige lõpus täidetakse õpitu kohta tööleht paaristööna.

Последнее обновление:

24.05.2021