Karstialal jõe ületamine
Anne Teigamägi

Õppeprogramm Kalja, Küdema ja Lepakõrve karstialadel Põhja-Saaremaal. Programmi raames saadakse uusi teadmisi lubjakivist, tema lahustumisest vees, karsti tekkest ja Litoriinamere rannikuvallide tähtsusest Saaremaa karstialade tekkel. Tehakse silmamõõdulisi mõõdistamisi karstilehtrites ja õpitakse kasutame Vernier andureid vee parameetrite määramiseks. Uuringute teostamiseks on vaja minna ka osaliselt vette, mistõttu on hädavajalik, et osalejatel oleks kõrged kummikud.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab kuidas ja miks tekivad looduses karstialad ja on näinud lihtsaid karstialasid Eestis.
Õpilane oskab hinnata looduslike objektide sügavust ja läbimõõtu.
Õpilane oskab sõnastada uurimisküsimust.
Õpilane oskab kasutada andmekogujaid ja erinevaid Vernier andureid andmete kogumiseks.
Õpilane oskab analüüsida kogutud andmeid.
Õpilane teab puhta vee kui olulise loodusressursi tähtsust.
Õpilane väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundlikult ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

7. klassi loodusõpetus: Mõõtmine, mõõtühikud, loodusteaduslikud uurimismeetodid, katseandmetest järelduste tegemine 

8. klassi keemia: pH, vee omadused, vee tähtsus

9. klass: lubjakivi, vee karedus, lahustuvus

9. klassi geograafia ainekava: Eesti pinnamood ja seda kujundavad tegurid

 

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus, tehnoloogia ja innovatsioon

Meetodid:

Meetodid: vaatlus, arutelu, grupitöö: silmamõõduline mõõdistamine, pH, temperatuuri ja voolukiiruse mõõtmine, töölehe täitmine

Vahendid: LabQuest andmekogujad, töölehed, kirjutusvahendid, kirjutusalused grupitööks

Juhis õpetajale:

Õpetaja informeerib õpilasi eelnevalt välitöödeks sobiliku riietuse, külastatavate paikade, programmi sisu ja pikkuse kohta. Olulised on veekindlad jalatsid ja riided..

Valikus eelteadmised: koolis on õpitud uurimisküsimuste sõnastamist, loodusteaduslike mõõtmiste tegemist, katseandmetest järelduste tegemist. 

Söögipausi selle programmi keskel ei toimu ja selleks ei ole külastatavates paikades ka head kohta.

Õpetaja abistab korra tagamisel ja annab peale programmi tagasisidet programmi kohta läbi keskkonnaharidus.ee portaali.

 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

100€

Lisainfo:

Rajad on künklikud ja märjad. Karstialadel on ka õpperajal vee poolt tekitatud auke, mistõttu peab olema eriti ettevaatlik. Rajad on lühikesed, mõnisada meetrit pikad. See programm ei sobi ratastoolis liikuvale ja tugeva nägemispuudega õpilastele, on kohandatav lihtsustatult vaimupuudega õpilasele. Teistele erivajadustega õpilastele sobib.

Programmi sisse ei ole planeeritud söögipausi.

Läbiviimise koht:

Saaremaa suuremad karstialad

Läbiviimise asukoht:

58.43171274013, 22.215560792645

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

geograaf Merike Kuldsaar, õppeprogrammi läbiviimise kogemus 8 aastat

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Külastatakse Kalja, Küdema ja Lepakõrve karstialasid Põhja-Saaremaal. Kuna alad asuvad üksteisest mõne kilomeetri kaugusel, siis on grupil vajalik tagada ka bussitransport nende kolme karstiala vahel.

Programm:

10 min: Sissejuhatus. Õpieesmärkide, tegevuste ja ohutuse tutvustus Kalja karstialal. Uurimisküsimuse püstitamine. Osalejad jagatakse gruppidesse ja grupiviisiliselt toimub erinevate karstilehtrite silmamõõduline mõõdistamine ja vee taseme hindamine karstilehtrites ja jõgedes. Iga grupp saab mõõtekoha, kus määratakse Vernier anduritega vooluvee kiirus, pH ja temperatuur.

30 min: Juhendaja annab lühiülevaate karstialade tekkest, mis on seotud Litoriinamere rannikvallidega selles piirkonnas. Vee tähtsus looduses ja argielus. Grupitöö: karstilehtrite silmamõõduline mõõdistamine, vee parameetrite määramine erinevates jõe osades, sh karstilehtrites.

15 min: Sõit Küdema karstiala juurde.

20 min: Küdema karstiala on kõrgete kallastega sälkorg, mis lõpeb kurisuga. Madala veetaseme korral on näha ka klassikaline kärestik. Jätkub grupitöö.

15 min: Sõit Lepakõrve karstiala juurde.

20 min: Siin on Litoriinamere rannikuvallid piisavalt kõrged, et tekib tunne nagu kõnnid mööda mäeharja. Jätkub grupitöö.

10 min. Kokkuvõte programmist, saadud andmete võrdlus ja järelduste tegemine. pH seos lahustunud lubjakiviga,, temperatuuri seos voolukiirusega, voolu kiirus seos karsti tekkega. Tagasiside programmi kohta.

Viimati uuendatud:

08.12.2022