Kaevul vett pumpamas
Ökokratt

Õppekäik toimub Pandivere kõrgustikul, külastame Äntu allikajärvi, Metsamõisa karstilehtreid ja –koopaid. Soovi korral külastame Norra allikaid. Räägime, kust tuleb meie joogivesi, selgitame, kuidas toimib veeringe. 

Ökoturismi ühing on omistanud programmile EHE märgise.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
mänguoskused
sotsiaalsed oskused
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Õppeprogrammi läbimisel laps
• teab, kust tuleb joogivesi;
• teab, et vesi ringleb looduses;
• teab, kuidas vesi mõjutab maastikku, teab vee tähtsust inimese elus;
• teab, et kauges minevikus Maal elanud taimi ja loomi võib tänapäeval leida kivististe ehk fossiilidena;
• väärtustab Eesti kultuuritraditsioone: teab, kuidas varem on Eesti majapidamises vett kätte saadud;
• väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
• tunneb looduses liikumisest rõõmu;
• väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab looduses käituda ohutult;

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Valdkond Mina ja Keskkond

Valdkond Liikumine

 

 

Meetodid:

Õpperetk, vestlus, vaatlus, veeringe mudeli demonstratsioon, mäng

Kasutatavad vahendid: veeringe mudel,  fossiilide kogu grupile näitamiseks

Juhis õpetajale:

Palume valida õues viibimiseks sobiv, ilmale vastav riietus ja jalanõud. Soovitame lastele eelnevalt tutvustada programmi teemat ning asukohta, et lastel oleks võimalus omandatud teadmisi looduses rakendada. Peale õppekäiku soovitame kuuldut/nähtut korrata ja kinnistada. Õppekäigu ajal on saatva õpetaja rolliks grupi jälgimine.

Ootame õpetajalt tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta. Seda saab anda läbi keskkonnahariduse portaali. Vahetut tagasisidet küsime õpetajalt ja õpilastelt ka programmist kokkuvõtet tehes.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

170€

Lisainfo:

Tegemist on õpperetkega, kus läbitavad rajad on lastele jõukohased, jalutada tuleb kuni 1 kilomeeter. Erivajadusega õpilasest palume keskust eelnevalt teavitada.

Õppekäigu kestus on 3 tundi, mis sisaldab  0,2 tundi ühistarnspordiga sõitu erinevate vaatluskohtade vahel. Norra allikate külastamisel pikeneb õppekäik 1 tunni võrra.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Helgi Sammel: matkajuht, loodusgiid ja Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Puhta Vee Teemapark, Metsamõisa, Äntu järved

Läbiviimise asukoht:

59.060371526492, 26.24079235

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

info@metsamoisa.ee
+372 513 2149

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus – 15 min

Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Selgitame, kuidas käituda õppekäigul, ohutusreeglite tutvustamine.

 

Tegevused 

  • Tutvume Pandivere kõrgustikuga ja räägime, kust tuleb meie joogivesi – 10 min;
  • Tutvume Metsamõisa loodusega, külastame karstiala.  Räägime eakohaselt karsti tekkeloost ja sellest, millist roll siin vesi mängib;  miks on vesi niisugusel maastikul ohustatud, miks ja kuidas tuleb vett kaitsta  - 15 min;
  • Vaatleme karstivorme ja kivistisi põllul; kivistised on  tunnistajad iidsetest taimedest ja loomadest;  juhendaja näitab mõningaid põnevaid kivististe näidiseid – 20 min;
  • Sõit Äntu allikajärvedele, tutvumine sealse loodusega – 40 min;
  • Mudeli abil selgitame, mis on veeringe. Veeringe mäng – 30 min
  • Liikumine Metsamõisale. Vee tähtsus inimeste elus; käsitsi puurkaevust vee pumpamine – 30 min;

Söögipaus 20 minutit vastavalt õpilaste söögiaja harjumusele ja soovile.

 

Kokkuvõte – 10 min   

Kokkuvõte õppekäigust. Tuletame meelde: kuidas vesi liigub? Kust tuleb meie joogivesi?  Tagasiside õpetajalt ja õpilastelt: mis sulle täna meelde jäi? millest räägid oma kaaslastele või perele?

 

Viimati uuendatud:

12.11.2022