Soosepa raba
Kauri Kivipõld

Programm toimub Soosepa rabas, kus lapsed tutvuvad raba kujunemise, elustiku, rahvapärimuse ja turbatootmisest tulevate ohtudega keskkonnale. Kõigepealt juhendaja teeb sissejuhatuse teemasse ja tutvustab päeva plaani ning ülesannet. Seejärel räägitakse tutvalisusest raja läbimisel. Siis jagatakse klass 2-liikmelisteks võistkondadeks. Võistkonnad lähevad õpperajale kus, otsivad vastuseid küsimustele ja täidavad töölehti. Küsimused käsitlevad raba teket ja arengut, raba kui elukeskkonna eripära, raba elustikku ja kohastumust eluga rabas, turba teket, omadusi ja kasutamist, turba tootmist ja sellest tulenevat keskkonnakahju, süsinikuringet, märgalade tähtsust, Ramsari konventsiooni, rabade taastamise mõju kliimamuutustele. Vastused küsimustele leitakse infostendidelt, infolehtedelt, loodusest. Lõpuks kontrollitakse vastuseid ning toimub ühine arutelu nende üle. Parimad saavad auhinnad. Siis selgub, kas eesmärgid said täidetud. Lõpuks võtab juhendaja päeva kokku ja kõik saavad rääkida, mida huvitavat nad päeva jooksul teada said.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased teavad, kuidas inimtegevus mõjutab keskkonda, kuidas turba kaevandamine tekitab kasvuhooneefekti, miks on tarvis ressursse säästlikult kasutada ja soid taastada. Õpilased tunnevad jätkusuutliku arengu põhimõtteid. Õpilased oskavad seostada raba kui elukeskkonna eripära turbasambla ehituse ja omadustega, tunnevad raba elustikku, teavad, kuidas sood tekivad ja arenevad, oskavad kirjeldada süsinikuringet turba näitel. Lapsed väärtustavad rohkem loodust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos riikliku õppekavaga

I kooliaste loodusõpetus: inimese meeled ja avastamine, organismide mitmekesisus ja elupaigad, mõõtmine ja võrdlemine.

II kooliaste - loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, soo elukeskkonnana - soode kujunemine ja areng, raba kui elukeskkonna eripära, soode tähtsus ja kaitse vajadus; elukeskkond Eestis - loodusliku tasakaalu olulisus ökosüsteemis, Eesti loodusvarad, loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

Õppesisu: inimene uurib ökosüsteeme. Süsinikuringe ökosüsteemides. Kohastumine füüsikalis-keemiliste tingimustega/ elukeskkonnaga. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Energia tarbimine ja materjalide taaskasutamine. Mõisted: süsinikuringe, kohanemine ja kohastumine, kasvuhooneefekt.  

Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geograafiat, keskkonnakaitset, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat ja kehalist kasvatust, lisaks meeskonnatöö.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilastes integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed.

Läbivad teemad - keskkond ja jätkusuutlik areng taotletakse õpilaste kujunemist vastutustundlikeks ja keskkonnateadlikeks inimesteks, kes hoiavad ja kaitsevad keskkonda ja väärtustavad jätkusuutlikkust.

Meetodid:

Maastikumäng, aktiivõpe, avastusõpe.

 

Töövahenditeks on töölehed, luubid, mõõdulint. Töövahendid annab juhendaja.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame enne programmi õpilastele programmi tutvustamist. Kuna kogu programm toimub välitingimustes, siis lastel peaks olema ilmastikule vastav riietus ja mugavad, sportlikud jalanõud. Kummikud ei ole sellal programmil sobivad jalanõud, sest võivad olla libedad. Kindlasti peaksid õpilastel kaasas olema laetud nutitelefonid, et tagada vajadusel abi kutsumise võimalus.

Õpetaja saab õpilaste töölehed pärast programmi endale, nii saab ta programmi teemadega ka klassiruumis edasi minna.

Tagasisidet annavad õpilased lõpuringis. Juhendaja annab tagasisidet õpilastele programmi lõpus lõpuringis. Õpetajad saavad anda tagasisidet suuliselt, spetsiaalse tagasiside vormi kaudu paberil või meie kodulehel.

Õpetajad võiksid koos õpilastega rajale minna, et täiendavat turvalisust tagada.

Õpperada on üldiselt turvaline, kuid vihmase ilmaga võib laudtee libe olla, sellepärast tuleks kanda libisemiskindlaid jalanõusid. Probleemide korral saavad õpilased helistada juhendajale, juhendaja on läbinud esmaabikoolituse.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

3 tundi, lisandub lõunapaus

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Programmi toimumiskohta saab Tallinnast bussiga V3.

Programmile on võimalik võtta 2 klassi korraga koos 2 juhendajaga. Kuna õpilased lähevad õpperajale iseseisvalt, sobib see programm paremini vanematele õpilastele, alates 6. klassist. Samuti ei sobi programm erinevate puuetega (liikumis-, vaimu- ja meelepuudega) õpilastele.

Söök tuleks programmile kaasa võtta, aga sööme pärast programmi lõppu bussi juures, et prahti rabasse ei satuks.

Läbiviimise koht:

Soosepa raba Viimsi vallas

Läbiviimise asukoht:

59.3133378, 24.5606681

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld - bakalaureuse kraad Tallinna Ülikooli geoökoloogia erialalt bioloogia lisaerialaga, magistrikraad Eesti Maaülikooli maastiku kaitse ja hoolduse erialal, Meriliis Kotkas, Aigi Bremse.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi ajakava

30 min sissejuhatav vestlus, mille käigus juhendaja tutvustab programmi, räägib rabas liikumise turvalisusest, käitumisest looduses. Seejärel jagunevad õpilased 2-liikmelisteks gruppideks ja lähevad õpperajale.

1 tund 30 min õpilased läbivad õpperaja, otsivad küsimustele vastuseid ja täidavad töölehti.

30 min tulemuste üle arutelu, kokkuvõtted, parimate väljaselgitamine.

30 min kaasavõetud võileibade söömine.

Viimati uuendatud:

22.03.2022