Tartu loodusmaja

“Uurime elektrit” õppeprogrammi kaudu tutvutakse praktiliste, uurimuslike meetodite abil vooluringiga, elektri kui mõistega,  elektrit juhtivate ja mittejuhtivate materjalidega. Mõistetakse elektriohutuse võtteid, oskatakse hoida nii ennast ja teisi ning teha ohutult katseid. Jätkusuutliku arengu võtmes räägitakse headest valikutest ja sellest, kuidas säästa elektrit.

Õpipädevused:

enesekohased oskused
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Programmi lõpetanud õpilane:
- Teab, mis on vooluring.
- Teab, kuidas teha katseliselt kindlaks elektrit juhtivad ja mittejuhtivad
ained.
- Oskab eristada töötavat vooluringi mittetöötavast vooluringist.
- Oskab ohutult kasutada elektriseadmeid.
- Oskab paremini analüüsida, järeldusi teha ja uuringu tulemusi esitada.
- Mõistab uurimusliku tegevuse olulisust looduse tundmaõppimisel.
- Teab, millised on keskkonnasõbralikud valikuid seoses elektriga (loodus,
kultuur, sotsiaalne, majanduslik aspekt).

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programmis käsitletakse riikliku õppekava 3. klassi loodusõpetuse teemasid: Vooluring. Elektrijuhid ja mitteelektrijuhid. Elektri kasutamine ja säästmine. Ohutusnõuded. Praktilised tööd: Lihtsa vooluringi koostamine (lüliti vajalikkuse kindlakstegemine, võrdlemine, omakoostatud vooluringi võrdlemine klassis kasutatava vooluringiga, järeldamine). Ainete elektrijuhtivuse kindlakstegemine (teeb katseliselt kindlaks, kas aine juhib elektrit või mitte).

Lõiming: loodusõpetus: Keelepädevus:  oma töö esitlemine ja põhjendamine annab esinemiskogemusi ning arendab väljendusoskust. Sotsiaalset pädevust kujundatakse ühistegevuste raames. Praktiliste tegevuste ja uurimusliku õppe ning IKT kasutamise kaudu kujundatakse tehnoloogilist pädevust. Matemaatikapädevuse kujunemist toetatakse eelkõige uurimusliku õppe kaudu. Antud teemaga toetatakse läbiva teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ rakendamist. Aitab kaasa keskkonnahoidlike väärtushoiakute ja käitumisharjumuste kujundamisele; programmi teema kontekstis käsitletakse inimese ja looduskeskkonna vahelisi seoseid.

 

Meetodid:

Meetodid: Praktilised ja uurimuslikud ülesanded õpilastele, iseseisev töö, paaristöö, videode vaatamine, patareide uurimine, loovtöö ja rollimäng.

Vahendid:  Esitlustehnika, erinevad tühjad patareid, 

ühe või paari peale:

lapik patarei, lambipirn, lambipirni pesa, kruvid, juhtmed, kruvikeeraja, A4 joonistuspaber, värvipliiatsid, valik, umbes 10 erinevast materjalist väikest eset vooluringi ühendamiseks (näiteks kruvi, kivi, portseliani tükk, kangas jne.).

 

Juhis õpetajale:

Annab koordinaatorile teada võimalikest erisustest, häälestab õpilased programmis osalemiseks, vajadusel abistab juhendamist, aitab õpilastel luua seoseid varasemalt koolis õpitu vahel ja annab kirjaliku tagasiside.

Tartu loodusmajja tulles palume kõigil kanda vahetusjalanõusid (võimalus olla ka sokkides).

 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

180€

Lisainfo:

Lisainfo ja tellimine:

Toimub Tartu loodusmajas, kuid on tellitav ka haridusasutusse või mujale (sellisel juhul lisandub programmi hinnale juhendaja sõidukulu kompenseerimine). Programmile saab kohapeal ligi ratastooliga (Loodusmajas on lift, inva-wc..) ning programmi on võimalik kohaldada ka teiste erivajadustega õpilastele, kuid eelnevad kokkulepped on vajalikud. 

Programmi alguses räägitakse läbi reeglid, millega on vaja õppeprogrammil arvestada.  

programmid@tartuloodusmaja.ee

Tel. 507 6197 (vastatakse E-N)

https://www.tartuloodusmaja.ee/oppeprogrammid/

 

Läbiviimise koht:

Tartu loodusmaja

Läbiviimise asukoht:

58.374392775787, 26.72666395

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Juhendaja info leiab koduleheküljelt edaspidi, kui õppeprogramm on hinnatud.

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Uurime elektrit
Author:
Tartu loodusmaja
Tartu loodusmaja_Uurime elektrit1.pdf(414.3 KB)

Failis on sama info, struktureeritult.

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus: Programmi alguses lepitakse kokku reeglid, millega on vaja õppeprogrammil arvestada ja milline on edasine õppeprogrammi käik. Samuti arutletakse üheskoos elektri üle -15 min.

1.Tehakse iseseisev praktiline ülesanne lambipirni ja patareiga. (25 min.)

Tutvutakse vooluringi põhimõttega. Uuritakse erinevaid patareisid ning nende seoseid keskkonnahoidlikkusega.

2. Vooluringi mõiste kinnistamiseks ning avardamiseks, koostatakse individuaalse või paaristööna kaks erinevat vooluringi (LISA 1), lisades sellele järgmises etapis ka juhtmed ja lüliti. Räägitakse elektri säästmise võimalustest nii kodus kui koolis (15 min.)

3. Dielektrikute ning elektrijuhtide mõiste selgitamiseks ühendatakse erinevatest materjalidest lülisid, et kindlaks teha elektrit juhtivad ja mittejuhtivad materjalid. (15 min.)

4. Arutletakse elektriohutuse üle ning seejärel vaadatakse kahte selle teemalist videot. (15 min)

5. Koostatakse individuaalne loovtöö: plakat kirjeldamaks elektriohutusnõudeid.

Plakatitest koostatakse näitus ning tutvustatakse sisu kogu klassile. (25 min)

 

Kokkuvõte: 

6.Vooluringiga seotud terminite ja teadmiste kinnistamiseks toimub igapäevaelu imiteeriv “Elektriku ja majaomaniku rollimäng”. (20 min)

Kogu programm võetakse kokku ühiselt ja jagatakse hetki, mis programmis eriliselt esile kerkisid. Kooliõpetaja annab tagasisidet vajadusel ka kirjalikult. (10 min.)

 

Viimati uuendatud:

30.11.2022