Tutvumine talumetsaga Viljandimaal
Raul Savimaa

Õppeprogrammi eesmärk on tutvustada mitmekesist talumetsa ja õpetada turvalist ja säästlikku käitumist ning jätkusuutlikku loodushoidu. Programmi viime läbi Uuealle talumetsas Viljandimaal Kolga-Jaani lähistel. Tegemist on ligikaudu kümne hektari suuruse kesk­kon­na­sõbralikult majandatava PEFC sertifikaadiga talumetsaga, mille majandamisel arvestatakse püsimetsanduse põhimõtteid. Metsas on erinevas vanuses puud ja mitmekesised looduskooslused. Uuealle on üle 140 aastase ajalooga maaüksus Viljandimaal. Õppe­programmi läbiviimise saab kohandada ka liikumise erivajadusega õpilastele.

Õppeprogammile on antud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu keskkonnaharidusliku õppeprogrammi kirjelduse kvaliteeti tõendav märgis „Läbimõeldud programm“, märgis nr 459.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Võimaldada õpilastele aktiivset tegevust looduses; kujundada õpilastes teadmine ja oskus turvaliselt ja säästlikult looduses käitumise kohta; anda teadmisi erinevatest metsatüüpidest, metsa eluringist ja inim¬tegevuse mõjust; harjutada meeskonnatöö oskusi; näidata kooli õppeainete ja looduse seoseid ning harjutada nende märkamist ja rakendamist.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seosed riikliku õppekavaga: väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja han­kida loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uuri­misest. Õppe­prog­ram­mis tutvustatav seotakse osaleva klassi ainekavaga riikliku õppekava baasil (nt 4. klass – taimed ja loo­mad inimese elus, puu vaatlus eri aastaaegadel, inimese sõltuvus loodusest, elu erinevates kesk­konna­tingi­mus­tes; 5. klass – vesi, loomade kohastumised, õhk, õhu saastamine, asula, keskkonnatingimused; 6. klass – mets elukeskkonnana, metsatüübid, elurikkus, tasakaal, inimese mõju, loodus- ja keskkonnakaitse).

Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse metsa eluringi, säästvat looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Meetodid:

Õppeprogrammi koostamisel oleme seostatult käsitlenud loodus- kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda ning kujundanud sisult tervikliku teaduspõhise programmi, mis sisaldab eesmärgipäraseid ja programmi eesmärkide saavutamist toetavaid mõtestatud tegevusi. Kasutame mitmekesiseid kaasavaid õppemeetodeid, kohandades tegevused vastavale sihtrühmale.

 

Juhis õpetajale:

Õpperühma saatva õpetaja roll: õppekäigu kokkuleppimisel täpsustada õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi ning soovi korral täpsemat fookust. Õppekäigu ajal eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb soovi korral omal äranägemisel kõikides moodulites.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

üldjuhul 3 tundi, mis sisaldab piknikupausi, kokkuleppel ka muud võimalused olenevalt erisoovidest

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt
Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Hind:

144€

Lisainfo:

Programmi kestab 3 tundi. Õppeks sobivad kõik aastaajad. Eelistatud on märtsist oktoobrini, mil ka lehtpuud on kergemini määratavad. Õppeprogramm on sobiv ka erivajadustega õpilastele.

Vajalik varustus: tavapärane aastaajale vastav õuejalats või matkajalats ning ilmale vastav riietus. Soovitavalt võileivad ja jook (vesi) kergeks eineks looduses.  

Olenevalt õpperühma suurusest kaasatakse vajadusel ka teine juhendaja.

Läbiviimise koht:

Uuealle talumets ja õpiõu, Kolga-Jaani, Viljandimaa

Läbiviimise asukoht:

58.54671979084, 25.901173186303

Maakond:

Viljandimaa

Otsekontakt:

uuealle@uuealle.ee
+372 5918 8000

Programmi läbiviija:

Uuealle talumets ja õpiõu (SelgeSiht OÜ)

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Tutvumine talumetsaga (4.-6. klassile)
Author:
SelgeSiht loodushariduskeskus
L72. Tutvumine talumetsaga (4.-6. klassile Viljandimaal) 2022.pdf(258.61 KB)

Tutvumine talumetsaga 4.-6. klassile Viljandimaal

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm koosneb viiest osast ja kokkuvõtvast arutlusest:

1.     Ohutus looduses (15 minutit). Koguneme metsaservas endises taluõues ja vaatame, mida enda ümber näeme. Räägime ohutust viibimisest ja turvalisusest metsas. Lepime kokku käitumisreeglid õpperetkel.

2.     Tutvumine metsaga (40 minutit). Läheme metsa – käime erinevates kasvukohatüüpides, räägime metsa elutsüklist, vaatame erinevas arengujärgus olevaid puid ja metsapõlvkondade vaheldumist ning erinevaid looduskooslusi. Võrdleme looduslikku ja istutatud metsa.

3.     Inimtegevus metsas, säästlik metsamajandamine (40 minutit). Arutleme inimtegevuse mõju üle praktiliste näidete varal. Vaatame, kuidas on metsa majandatud nii, et elupaigad oleksid kestvad. Istutame puid. Jaguneme väikesteks gruppideks ja iga grupp istutab ühe puu (kask, tamm, kuusk vms).

4.     Mets kui virgestus- ja puhkeala (40 minutit). Teeme erinevaid aktiivtegevusi metsas, muuhulgas näitame, kuidas saab rakendada koolis erinevates ainetundides õpitut loodusobjektide peal. Tunnetame metsa ja metsapaus. Kasutame oma viit meelt metsa tunnetamiseks. Vaatleme metsa. Kuulame metsa. Kompame puid ja erinevaid objekte väikesel juhendatud rajal. Haistmis- ja maitsemeelt rakendame taimetee nautimisel. Söögipaus kaasavõetud võileibade ja joogiga.

5.     Teadmiste süstematiseerimine, kokkuvõte ja tagasiside (40 minutit). Lahendame praktilisi ülesandeid ja rakendame omandatud teadmisi küsimustele vastamiseks. Võtame kokku õppepäeval omandatu. Arutame, mida me sellest edaspidiseks kaasa võiksime võtta. Räägime jätkusuutlikust loodushoiust ja elukeskkonna kaitsmisest.

Viimati uuendatud:

22.04.2022