Õpitulemused:

Õpilased teavad, kus asuvad troopilised vihmametsad ja mille poolest erinevad need teistest kooslustest. Oskavad nimetada erinevate regioonide vihmametsades elavaid loomi. Teavad vihmametsade keskkonnaprobleemidest ja selle loomastiku loomastiku kaitsest. Kuidas saame meie anda oma panuse vihmametsade ja selle loomastiku säilimisse? Kas poes šokolaadi ja puuvilju valides saan maailma muuta?

Programmi seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega
Programmi tulemusena ja uute kogemuste kaudu suureneb õpilaste keskkonnateadlikkus ja kujunevad säästva eluviisi harjumused ning hoiakud. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda.
Õpilased värskendavad teadmisi ja saavad teada, mis ohustab vihmametsi ja mida meie saaksime nende kaitseks ette võtta. Kas meie käitumisharjumused Eestis võivad mõjutada elurikkust näiteks Kagu-Aasias.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õppekavaga seotud pädevused ja õpitulemused vastavalt PRÕK-ile.

Loodusainete ainevaldkond

2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal

Õpitulemused

Õpilane:

1) toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta kõrbes, vihmametsas, mäestikes ning

jäävööndis.

Õppesisu

Organismide mitmekesisus: ühe- ja hulkraksed organismid. Organismide eluavaldused: toitumine,

hingamine, paljunemine, kasvamine, arenemine, reageerimine keskkonnatingimustele. Elu erinevates keskkonnatingimustes. Elu areng Maal.

Mõisted: keskkonnatingimused, vihmamets,

 

Praktilised tööd:

1) taimede ja loomade kohanemise uurimine muutuvates keskkonnatingimustes;

2) organismide eluavalduste uurimine looduses.

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Õpitulemused

Õpilane:

1) selgitab populatsioonide, liikide, ökosüsteemide ja biosfääri struktuuri ning toob selle kohta

näiteid;

2) selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja

negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada

keskkonnaprobleeme;

3) hindab liigisisese ja liikidevahelise konkurentsi tähtsust loomade ning taimede näitel;

4) lahendab bioloogilise mitmekesisuse kaitsega seotud dilemma probleeme;

5) väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundega ja säästvalt erinevatesse

ökosüsteemidesse ning elupaikadesse.

Meetodid:

Vestlus, arutelu, vaatlus, uurimine, kirjeldamine ja võrdlemine, töölehe täitmine.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Läbiviimise koht:

TÜ loodusmuuseum

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Troopilised vihmametsad 3
Author:
TÜ loodusmuuseum ja botaanikaaed
Troopilised_vihmametsad_3.pdf(451.84 KB)

Õppeprogrammi kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi eesmärk

Programmi eesmärgiks on anda ülevaade planeedil Maa erinevatel kontinentidel paiknevatest troopilistest vihmametsadest, nende taimestiku ja loomastiku erinevustest ja sarnasustest ning kaitsest.

Õppeprogrammi sisu ja tegevuste kirjeldused

1. Sissejuhatus. Õppeprogrammi tutvustus.

2. Esitlus ja vestlus. Vihmametsade üldiseloomustus: kus esinevad, mis teeb vihmametsast vihmametsa.

3. Esitlus ja vestlus. Vihmametsade põnevad taimed. Juhendaja tutvustab vihmametsades levivaid põnevaid taimi ja nende iseäralikumaid esindajaid.

4. Esitlus ja vestlus. Tööleht. Ülevaade troopilises vihmametsas elavatest loomadest: vaatame troopikas elavaid loomi ja nende tunnuseid. Räägime nende rollist elurikkuses, ohustatusest ja kaitsest. Töölehe täitmine.

6. Loodusmuuseumi püsinäituse külastus. Muuseumi püsiekspositsioonis olevate troopiliste loomade tutvustus. Tutvustatakse näiteks laisikut, pangoliini, kaasuari ja kvolli.

7. Elavnurk ja kokkuvõtted. Elavnurgas elavate vihmametsaloomade tutvustus ja näitamine. Vestlus. Kokkuvõtted. Kokkuvõtteks arutame troopilise vihmametsa ja seal leiduvate loomade tähtsuse üle inimeste elus.

Viimati uuendatud:

01.02.2021