placeholder

HETKEL PROGRAMMI EI PAKUTA (näitus "Peipsi järve elu tuba" värskendamisel, avamisaeg kinnitamisel, loodetavasti 2021 a juuni alguses)

Peipsi järve kaldal ja püsinäitusel „Peipsi järve elu tuba“ toimuv programm suunab õppijad märkama ja mõistma järve elustiku mitmekesisust, inimeste keskkonnahoidliku käitumise tähtsust ning pakub järve ääres ja näitusel viibimisest huvi tekitavaid elamusi. Peipsi järve tundma õppides arendatakse märkamis- ja eneseväljendusoskusi. Õuetegevustes uuritakse muuhulgas rannaala (taimed, taimejäänused, limuste kojad jms) ja saadakse binokli kasutamise kogemus (eluta ja elus loodus, linnud), näitusel saab otsa vaadata Peipsis elavatele kaladele – täpsemalt uuritakse kuni 7 liiki, lisaks mitmeid muid aktiivtegevusi.

Muraka märgis

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Peale õppeprogrammi läbimist õppija:
1) oskab märgata ja mõista järve elurikkust
2) oskab eristada elus ja eluta objekte
3) oskab nimetada ja ära tunda erinevaid Peipsis elavaid liike
4) oskab kasutada binoklit
5) teab, kuidas tema oma käitumisega mõjutab Peipsi järve
Peale õppeprogrammi läbimist on õppija täiendanud oma väärtuspädevust - suudab tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimeste ja loodusega, samuti sotsiaalset- ning suhtluspädevust (suudab teha koostööd oma kaaslastega; oskab end selgelt ja asjakohaselt väljendada).

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Lasteaed: programm toetab koolieelse lasteasutuse RÕKi valdkonna Mina ja keskkondeesmärkide saavutamist, sh tervikliku maailmatunnetuse, keskkonnahoidliku mõtteviisi kujundamist, looduse nähtuste ja muutuste märkamist. Programm aitab kaasa ka RÕKi valdkondade keele ja kõne, matemaatikaja kunst eesmärkide saavutamisele.

I kooliaste: programm aitab kaasa I kooliastme loodusõpetuse ainekavas toodud õpitulemuste saavutamisele, sh sellele, et õpilane tunneks huvi looduse ja selle uurimise vastu ning märkaks looduse ilu ja erilisust. Loodusõpetus: Inimese meeled ja avastamine; Elus ja eluta; Organismid ja elupaigad; Organismide rühmad ja kooselu.

Meetodid:

Suure grupi ning kahe juhendaja olemasolul jagatakse grupp kaheks ning õue ja näituse tegevused viiakse läbi paralleelselt.

Allpool toodud tegevuste kestvuseks on 5-15 min. Osade tegevuste kestvus sõltub osalejate arvust, samuti arvestatakse ilmaoludega. Juhendaja jälgib ajakava ning grupi eripära ning kohandab tegevusi/ajakava vastavalt.

I Tegevused õues (40 või 55 minutit)

 1. Päeva tegevuskava ja käitumisreeglite selgitamine, häälestumine
 2. Sissejuhatus Peipsi järve, aktiivtegevus(Peipsi järve kuju)
 3. Jalutuskäik randa, kuulamisülesanne,vaatlus (kas näeme järve vastaskallast), binokli kasutamine, vaatlusülesanne(elus/eluta; vanim objekt)
 4. Uuritakse, mida leidub rannas (nt karpide, tigude kojad, taimed, taimejäänused, kivikesed).Otsimisülesanne. Leitud asjad vaadataks ringis üle, jäävad leidjate kätte hoiule.

Vestlus Peipsi järve kallastest, millised need on? Juhendaja räägib erinevatest kallastest, näitab väikseid ämbreid erineva liivaga. Liivamäng.Ühiselt vaadatakse, milline liiv oli Peipsi äärest, milline mujalt. Vestlus, milline veel on Peipsi kallas. (Kooliastmele: Otsimismäng.Otsitakse üles peidetud jõhvikapurk ja maitstakse jõhvikaid).

 1. Iga osaleja võtab kaela riputatava kalakaardi, vaadatakse, mis kala on pildil (sõltuvalt osalejate arvust kuni 7 liiki: ahven, haug, latikas, koha, Peipsi tint, luts, säga). Kalade-tormi-mäng.

 

II Tegevused näituseruumis (40 või 55 minutit)

 1. Näituseruumiga tutvumine, ühiselt Peipsi maketi vaatamine. Peipsi järv kui elukeskkond, järve ja inimeste suhted (kalapüük, puhkus, spirituaalne tähtsus). Sissejuhatus Peipsi kaladest
 2. Oma (õues saadud) kalaliigiga tutvumine:

Tegevus töölehega: osaleja saab enda kalaga töölehe – labürint, mille abil saab teada, keda kalaliik sööb; osaleja otsib üles, keda ta sööb (1. ja 2.kl teevad ka märke, kas röövkala või lepiskala, kas looduskaitse all)

 1. Kokkuvõte kaladest. Vaadatakse üle osalejate kalaliigi (kuni 7 liiki, lisaks veel mõned huvipakkuvamad)
 2. Tegevuspesade tutvustamine, osalejad jagunevad tegevuspesadesse; vahetavad pesasid:
 • kui palju kalad kaaluvad: kalakottide reastamine raskuse järgi (ahven, Peipsi tint, Peipsi siig, säga, rääbis, luts)
 • paeluss – „paeluss“ tõmmatakse sirgu ja loetakse kokku, mitu sammu ta pikk on
 • selgrootute pusle – pannakse kokku üks pilt
 • Peipsi pusle – pannakse kokku Peipsi
 • Linnubingo – kastist võetakse linnupildiga klotse, täites bingolehte
 • Liivakast – rannast leitu sortimine eri purkidesse

III Kokkuvõttev mäng ja tagasiside (10 min)

Osalejatelt küsitakse suulist tagasisidet, õpetajal palutakse hiljem täita e-tagasisidevorm.

Juhis õpetajale:

Enne programmile tulekut:

 • Eelhäälestama lapsed/õpilased õppeprogrammile ja järve teemale, juhendajaga rääkima läbi, kas on mingeid eriootusi programmile
 • Programm toimub õues, vajalik ilmastikukindel riietus ja märjas rohus ning liivas kõndimiseks sobivad jalanõud.
 • Juhul, kui õppijate seas on liikumispuudega õpilasi, palume sellest juhendajat informeerida, et saaks ette valmistada näituseruumi sisenemist, liikumist.
 • Eelnevalt kokku leppida, kas grupp soovib peale õppeprogrammi pidada piknikku (nt koolist kaasa võetud lõunapaus).

Õppeprogrammi ajal:

 • Õpetajalt ootame eelkõige erivajadustega õpilaste õppimise toetamist, kuid ka empaatilist õppeprotsessi toetamist vastavalt vajadusele.

Peale programmi:

 • Õppeprogrammile järgneval päeval on vajalik lasteaias/koolis teema kinnistamine, meenutades õpitut, sh milline kala keegi oli; tehes ühispilt Peipsist.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

16

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Läbiviimise koht:

Peipsi kaldal õues ja püsinäitusel "Peipsi järve elu tuba" Mustvee külje all Kasepääl

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

eeva.vadi@gmail.com
õppeprogrammide infot saab küsida, kas Eeva tel: 52 13881 või Katrin tel: 56955985

Programmi läbiviija:

Peipsi CTC juhendajad (Eeva Kirsipuu-Vadi, Katrin Saart jt)

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Programmileht_Suur_järv_Peipsi
Author:
Eeva Kirsipuu-Vadi
PL_Suur_jarv_Peipsi_EST_2020_ver2.pdf(268.69 KB)

Detailsem programmi kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Programmi eesmärk on suunata märkama ja mõistma järve elustiku mitmekesisust, inimeste keskkonnahoidliku käitumise tähtsust ning pakkuda järve ääres ja näitusel viibimisest huvi tekitavaid elamusi. Programmiga arendatakse märkamis- ja eneseväljendusoskusi, õpitakse tundma Peipsi järve, seal elavaid kalu (programmis kuni 7 liiki), saadakse binokli kasutamise kogemus. Õppeprogrammi I osa toimub õues, II osa näituseruumis - püsinäitus "Peipsi järve elu tuba" Mustvee külje all Kasepääl.

Vahendid õues: binoklid, liivanäidised, kalakaardid (säga, peipsi tint, haug, latikas, ahven, rääbis, luts), jõhvikapurk, turbasamblanäidis, (ematigude, rändkarpide kojad juhuks, kui rannas on neid vähe) Vahendid toas (lisaks näitusele): tööalused, värvipliiatsid, harilikud pliiatsid, paberid ja tööleht (kala toitumise labürint), numbrikaardid

Vaata tegevuste käiku allpoolt meetodite juurest.

Viimati uuendatud:

09.03.2021