placeholder

Selgrootute rühmade peamised tunnused ja nende tähtsus looduses. Näidiste rühmitamine ja võrdlemine.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab ja nimetab tähtsamaid selgrootute rühmi; teab ja määrab tähtsamate selgrootute rühmade peamisi tunnuseid; võrdleb erinevaid selgrootute rühmi ja oskab nimetada nende vajalikkust looduses.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava – selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid - loomade  jaotamine selgrootuteks ja selgroogseteks; selgroogsete  loomade välistunnuste seos elukeskkonnaga; selgroogsete loomade peamised meeleorganid orienteerumiseks elukeskkonnas.

Meetodid:

Vaatlus, rühmatöö, arutelu.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud!

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja / või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 8. kl Eesmärk: teab ja nimetab tähtsamaid selgrootute rühmi; teab ja määrab tähtsamate selgrootute rühmade peamisi tunnuseid; võrdleb erinevaid selgrootute rühmi ja oskab nimetada nende vajalikkust looduses. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava – selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid - loomade  jaotamine selgrootuteks ja selgroogseteks; selgroogsete  loomade välistunnuste seos elukeskkonnaga; selgroogsete loomade peamised meeleorganid orienteerumiseks elukeskkonnas. Programmi käik: Sissejuhatus: selgrootute ja selgroogsete arvukuse võrdlus. Teema arendus: erinevate selgrootute rühmade (käsnad, okasnahksed, ainuõõssed, ussid, limused, lülijalgsed) näidised on paigutatud eraldi kuuele lauale. Igal laual lisaks värviline sildikomplekt suuremate rühmade  nimetustega ja sildikomplekt väiksemate taksonite nimetustega. Õpilased jagunevad 4-liikmelistesse gruppidesse, täidavad etteantud ülesanded, rühmad läbivad kõik 6 lauda. Kokkuvõte: arutelu ja ülevaade selgrootute tähtsusest. Vahendid: näidiskogud Pernova Loodusmaja kogudest ja elavnurgast. Otsingusõnad: selgrootud, selgroogsed, organismirühmad, loomad, välistunnused.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020