tigu
Pernova Hariduskeskus

Erinevate selgrootute rühmade peamised tunnused, nende tähtsus looduses - arutelu ja praktikum.

Õppetöös kasutatakse  Pernova Hariduskeksuse erinevaid selgrootute näidised (käsnad, okasnahksed, ainuõõssed, ussid, limused, lülijalgsed). Praktikum viiakse läbi 4-liikmelistes gruppides.

Programmi läbivad teemad:

 • erinevate selgrootute näidiste vaatlemine;
 • erinevate selgrootute (käsnad, okasnahksed, ainuõõssed, ussid, limused, lülijalgsed) rühmitamine ja võrdlemine;
 • selgrootute roll erinevates ökosüsteemides;
 • elusate selgrootutega tutvumine loodusmaja olemasolevate isendite näitel.

Soovituslik 8. kl - praktiline õpe seotud bioloogia ainekavaga – selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, uurimine ja võrdlemine.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

teab ja nimetab tähtsamaid selgrootute rühmi;
teab ja määrab tähtsamate selgrootute rühmade peamisi tunnuseid;
võrdleb erinevaid selgrootute rühmi ja toob näiteid selgrootute tähtsusest looduses;
oskab hinnata selgrootute rolli erinevates ökosüsteemides ja toob näiteid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava – selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid. 

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika ainekava - analüüsib ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

Sotsiaalained - loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, teha teadlikke valikuid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda.

Meetodid:

Meetodid: vaatlus, rühmatöö, arutelu, võrdlemine, rühmitamine.

Vahendid: loodusmaja selgrootute näidised, õppefilm, joonised.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud!

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 24-le  2x45 min 140€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Parkimine - keskusel olemas parkla (ka bussid).

Läbiviimise koht:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (10 min):

 • vesteldakse teemal ohutus praktikumi läbiviimisel;
 • vestlus ja arutelu teemal - selgrootute ja selgroogsete arvukuse võrdlus.

Teemaarendus (65 min):

 • õpilased jagunevad 4-liikmelistesse gruppidesse, täidavad etteantud ülesanded, mis on paigutatud kuule lauale, rühmad läbivad kõik 6 lauda;
 • laudadele on paigutatud erinevate selgrootute rühmade (käsnad, okasnahksed, ainuõõssed, ussid, limused, lülijalgsed) näidised;  
 • igal laual lisaks värviline sildikomplekt suuremate rühmade  nimetustega ja sildikomplekt väiksemate taksonite nimetustega; 
 • õpilased otsivad õiged nimetused, millele järgeb õpetajate poolt kontroll.

Kokkuvõte (15 min):

 • arutelu ja ülevaade selgrootute tähtsusest;
 • õppefilmi  " Ookeani elu" vaatamine ja arutelu ning seosatmine läbitud teemaga.

Viimati uuendatud:

06.04.2021