Taime kasvukeskkond
Pernova Hariduskeskus

Mänguline ja praktiline õppeprogramm Pärnu Loodusmaja talveaias.

 • tutvub juhendatud vestluse käigus talveaia taimedega ja võrdleb taimede erienevusi (leht, okas, kõrge, madal, suur, väike);
 • läbi mänguliste tegevuste selgitatakse, kuidas ja miks kasvab seemnest taim;
 • iga laps paneb kasvama kaks erinevat seemet, programmi lõpus saab mulda pandud seemned kaasa ning jälgib edaspidi (lasteaias) nende kasvamist, täites vaatluslehte. Selle abil saab laps teadmised taime kasvamisest.

Õppetöö viiakse läbi Pernova Talveaias ja istutamiseks kohandatud õppeklassis. Tegevuste näitlikustakse:  õppefilmi, pildimaterjali, erinevate talveaia taimedega ja õppemänguga. 

Vaatluse läbi viimiseks lasteaias antakse  kaasa  trükitud juhend „Seemnest taime kasvatamine“ ja edasine töökäik. Töökäik sisaldab kahe erineva taime võrdlemist kasvamise perioodil.

Pernova Loodusmajaga tutvu siin

NB! Programmi läbiviimine LAK-õppe võimalusega.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

mõistab, et taimedel on elutsükkel, mis sisaldab idanemist; juurte, varte, lehtede ja õiite kasvamist ning taimed lõpuks surevad;
kasvatab ise seemnest taime, mille läbi teab ja mõistab taimede kasvuetappe;
saab aru, et taimed on vajalikud eluks maal ja on osa inimese toiduahelas;
saab kogemuse lihtsamast uurimismeetodist läbi taime kasvuettappide jälgimise ja töölehe täitmise.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada sotsiaalseid oskuseid, mänguoskuseid, tunnetus- ja õpioskuseid.

Seos ainevaldkondadega: mina ja keskkond – looduskeskkond ja tehiskeskkond. Suunatakse last ümbritsevat maailma märkama, uurima ning kogema igapäevatoimingute kaudu, võimaldades lapsel ümbritsevat tajuda erinevate meelte ning aistingute abil: vaadeldes, nuusutades, kompides, maitstes, kuulates. Keel ja kõne – suhtlemine, jutustamine ja kuulamine. Lapsele luuakse kõnekeskkond, kus ta kuuleb teiste kõnet ning tal on vaja ja ta saab ise kõnelda; laps õpib rääkima reaalsetes suhtlussituatsioonides, tegutsedes koos täiskasvanuga. Matemaatika –  loendamine, arvud, võrdlemine.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest ja on koostatud teaduskirjanduse põhjal. Programmi õpetaja suunab lapsi vaatlema ja tegama lihtsamat uurimistööd taime kasvamisest. Uute teadmiste, vaatluste ja kogemuste kaudu suureneb lapse keskkonnateadlikkus ja kujunevad säästva eluviisi harjumused ning hoiakud. Programmis käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda.

Meetodid:

Vestlus, suhtlemine; jutustamine pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine, praktilinetöö, vaatlus.

Vahendid: kasvuhoones taimede ettekasvatamiseks sisustad õppeklass, seemned, muld, vaatlusleht, õppefilm, õppemäng „Taime eluring“. 

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid. 10 lapse kohta kaasas üks täiskasvanu; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist osa võtma ja jälgivad, et nad käituvad headele tavadele vastavalt.

NB! Igal lapsel peab olema kaasa plastikus läbipaistev 0,5 l kaanega karp ja vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

Lasteaed

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast (mõned programmid kuni 26-le õpilasele). 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Läbiviimise koht:

talveaed/ kasvuhoone, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Evelin Nigula (Aianduse BSc) ja/või Taivi Künnap (algklasside õpetaja kutse) vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt. Lisaks keelekümblusõpe võimalus.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Laste jagamine kahte õpperühma, igal rühmal täiskasvanud juhendaja (ka lasteaiaõpetajad). 

Sissejuhatus:

 • programmi tegevuste tutvustamine ja ohutus;
 • vestlus teemal taime kasvamine ja vajalikkus keskkonnale;
 • lühiõppefilmi vaatamine; 
 • selgitus  ja aruteluga - kas kõik lapsed said aru (15 min).

Teema arendus I (35 min):

 • õppetöö kahes grupis, et õpetaja jõuaks iga lapseni,
 • jalutuskäik läbi talveaia kolme erineva kliimavööndi mis selgitab ( ka visuaalselt), et maailmas on palju erinevaid taimi (okastega, suurte lehtedega, madalaid, kõrgeid jm),
 • jalutuskäik lõpeb talveaia õppelassis, kus fotomaterjali põhjal  vaadeldakse ja pannakse õigesse järjekorda taime elutsükkel (abimaterjalina kasutatakse õppemängu „Taime eluring“.
 • leitakse erinevusi taimede kasvamises (abivahenditena kasutatakse fotomaterjali ja kasvuhoone taimi).

Teema arendus II (30 min):

 • räägitakse seemnete erinevustest ja kuidas külvata seeme mulda;
 • lapsed külvavad juhendamise järgi mulda herne- ja tilliseemne;
 • vesteldakse teemal kuidas toimub edasine hooldamine/ kasvatamine;
 • kaasa antakse taime kasvamise vaatlusleht ja taime kasvatamise juhend;
 • koristatakse istutusruum.

Kokkuvõte (10 min): arutelu talveaia klassirumis “Mida uut teada sain“.

Viimati uuendatud:

05.03.2021