punarind
Kauri Kivipõld

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. 

Õppeprogramm algab sissejuhatava osaga klassiruumis. Juhendaja selgitab aialinnuvaatluse põhimõtteid ja koos harjutatakse ka lindude määramist piltide järgi. Seejärel lähevad õpilased koos juhendajaga Eesti Vabaõhumuuseumi territooriumile. Õpilased jagatakse gruppidesse ja iga grupp saab endale kindla vaatlusala. Õpilased märgivad üles kindla aja jooksul nende vaatluspiirkonnas nähtud linnud, juhendajad liiguvad gruppide vahel ning abistavad lindude määramise juures. Pärast tehakse ühiselt kokkuvõtteid.Tagasiside:Programmi lõpus teeb juhendaja programmi kohta kokkuvõtte ning annab õpilastele ja õpetajale tagasisidet.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi tulemisena õpilased teavad, missugune eripära on asulal elukeskkonnana, mida näitab meile elukeskkonna kohta lindude arvukuse või liigilise koosseisu muutumine. missugust positiivset ja negatiivset mõju inimtegevus populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele avaldab ning kuidas jätkusuutlik areng elukeskkonda parandab. Õpilased märkavad ja tunnevad tavalisi, meie lähiümbruses elavaid linde. Oskavad linnuraamatuid kasutades määrata erinevaid liike, teavad, kuidas linnuvaatlust läbi viiakse ja miks see on oluline. Tundes asulas pesitsevaid linde ja nende probleeme, oskavad õpilased oma koduümbruse keskkonda rohkem väärtustada.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, taotletakse õpilaste kujunemist vastutustundlikeks ja keskkonnateadlikeks inimesteks, kes hoiavad ja kaitsevad keskkonda ning väärtustavad jätkusuutlikku arengut.

II kooliaste loodusõpetus: 2.1.6.3.elu mitmekesisus Maal - loomade kohastumine; 2.1.6.7.asula elukeskkonnana - elutingimused asulas, asula elustikku kahjustavad tegurid, 2.1.6.15 elukeskkond Eestis - inimese mõju looduskeskkonnale, kuidas muutused keskkonnas võivad põhjustada elustiku muutusi; 2.1.6.17 loodus- ja keskkonnakaitse Eestis - kodukoha looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tagajärjel.

III kooliaste: loodusõpetus: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust - mõõtmine loodusteadustes; 2.1.9.4 elus ja eluta looduse seosed - kohastumine keskkonnatingimustega, inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Bioloogia: 2.2.4.2 selgroogsete loomade tunnused - lindude välistunnuste seos elukeskkonnaga, 2.2.4.9 ökoloogia ja keskkonnakaitse inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele, võimalused lahendada keskkonnaprobleeme, ökoloogiliste tegurite mõju organismide arvukusele, liigisisese ja liikidevahelise konkurentsi tähtsus, inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed. Tegemist on integreeritud programmiga, milles õpilased saavad teadmisi looduse, keskkonna, inimtegevuse kohta keskkonna kaitsmisel, õpivad funktsionaalse lugemise oskust, matemaatika ja meeskonnatöö kasutamist. Läbitavad õppeained on loodusõpetus, bioloogia, eesti keel, matemaatika.

Meetodid:

Õuesõpe, avastusõpe, grupitöö, linnuraamatute kasutamine, nutitelefoni abil info otsimine.

Töövahenditeks on töölehed, binoklid, linnuraamatud, kirjutusalused. Töövahendid annab juhendaja. Õpilased saavad kasutada ka isiklikku nutiseadet.

Juhis õpetajale:

Õpetajalt ootame õpilaste eelnevat teavitamist programmist. Kuna programm toimub õues, peaks olema korraldatud, et õpilased õueriided üsna kiiresti kätte saaksid. Riided peaksid olema ilmastikule vastavad. Õpetaja roll programmi ajal on jälgida, et õpilased saaksid vajalikul ajal üleriided kätte, et nende liikumine kooli territooriumil ja tänaval oleks turvaline.

Söömas saavad õpilased käia tavapäraselt söögivahetunnis.

Tagasisidet saab õpetaja anda kohe pärast programmi suuliselt, kuid ka hiljem kodulehe tagasiside vormi kaudu. Õpilased saavad tagasisidet anda lõpuringis.Tagasiside põhjal korrigeerime programmi pidevalt.

Turvalisuse tagamine: koolimajast väljumisel hoiavad juhendaja ja õpetaja lastel silma peal, et nad ei tormaks ega kukuks. Tänavat ületatakse koos. Juhendaja on läbinud esmaabikoolituse. 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad

Hind:

150€

Läbiviimise koht:

Kooli lähedal pargis, kooliaias või mõnel haljasalal.

Läbiviimise asukoht:

59.3270634, 26.3975384

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

10 min juhendaja teeb sissejuhatuse päevale, räägib ülesandest ja ohutusest;

20 min õpitakse linnuraamatu järgi lindude määramist;

45 min õpilased jagunevad gruppideks ja otsivad ning määravad linde.

15 min vaadatakse üle, mis linde ja kui palju keegi nägi, juhendaja teeb kokkuvõtte, lõpuring.

Viimati uuendatud:

02.04.2021