Juhis õpetajale:

Soovitused programmist osavõtjale: ilmastikule sobiv riietus ja jalanõud (soovitavalt kummik), kindlasti vihmakeep, kaasa toidumoon ja jook. Toidu kaasavõtmisel palume jälgida tervislikkuse põhimõtet. Palume mitte kaasa võtta ühekordseid nõusid. Saame loodusmajast vajadusel anda vajalikud nõu. Samuti palume kaasavõetava toidu pakkimisel minimeerida pakendijäätmete tekkimist.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Läbiviimise koht:

Lilli loodusmaja ja Lilli loodusmaja ümbrus.

Maakond:

Viljandimaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ly Laanemets

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Seos õppekavaga: Geomeetria; Ökoloogia ja keskkonnakaitse; Euroopa ja Eesti teenindus Õpitulemus Õpilane: arvutab kujundite joonelemendid, ümbermõõdu, pindala ja ruumala; kirjeldab kujundite omadusi ning klassifitseerib kujundeid ühiste omaduste põhjal; lahendab geomeetrilise sisuga probleemülesandeid; oskab määrata väliste tunnuste järgi taimi ja loomi; analüüsib transpordiliikide eeliseid ja puudusi reisijate ning erinevate kaupade veol; iseloomustab ning analüüsib teabeallikate järgi eri transpordiliikide osa Eesti-sisestes sõitjate- ja kaubavedudes; toob näiteid transpordiga seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise võimaluste kohta ning väärtustab keskkonnasäästlikku transpordi kasutamist. Sissejuhatus Lilli loodusmajas; Õpilased jaotatakse gruppideks ja selgitatakse ülesannete lahendamise põhimõtteid; Ülesannete lahendamine toimub nii maja ümber kui majas. Kaardi abil leitakse punktid, kus on ülesanded. Maastikul liikumiseks kasutatakse matkatõukerattaid. Õpilased peavad mõõtma aiamaa pindala ja arvutama külvimaterjali vajaduse, maksumuse ja ka saagi maksumuse, mõõtma vaksa ja küünraga objekti ümbermõõtu, arvutama toiduainete koguseid ja valmistama sellest ka omale lõkkel toidu. Arvutatakse veel ehitusmaterjali vajadust ja maksumust, palgi mahtu ja maksumust ning lahendatakse muid maal hakkamasaamisega seotud praktilisi ülesandeid. Lõunapaus. Ühine ülesannete kontrollimine, vastuste analüüsimine ja lahenduskäikude selgitamine. Õppefilmi säästlik transport analüüsimine ja arutelu. Kasutatavad õppemeetodid: jutustamine, vestlus, uurimine ning iseseisev rühmatöö.  
Maksumus: 150

Viimati uuendatud:

12.06.2020