Põllu pindala arvutamine
Ly Laanemets

4-tunnise programmi jooksul õpilased lahendavad rühmadena praktilisi maa-elu teemalisi matemaatika ülesandeid. Vaja on maatükk mõõta, kuuse kõrgust hinnata, vahtrapuu mahtu arvutada, hobuse kopli puitmaterjali vajadus arvutada jne. Üheks ülesandeks on arvestada toiduainete koguseid ja lõkkel endale toitu küpsetada. Õpilased orienteeruvad ümbruses kaardi abil ja liiguvad ringi matkatõukeratastega. Peale ülesannete vastuste kontrollimist, arutletake säästva transpori võimaluste üle ning vaadatakse näitlikku videot.

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane: arvutab kujundite joonelemendid, ümbermõõdu, pindala ja ruumala; kirjeldab kujundite omadusi ning klassifitseerib kujundeid ühiste omaduste põhjal; lahendab geomeetrilise sisuga probleemülesandeid; oskab määrata väliste tunnuste järgi taimi ja loomi; analüüsib transpordiliikide eeliseid ja puudusi reisijate ning erinevate kaupade veol; iseloomustab ning analüüsib teabeallikate järgi eri transpordiliikide osa Eesti-sisestes sõitjate- ja kaubavedudes; toob näiteid transpordiga seotud keskkonnaprobleemide ja nende lahendamise võimaluste kohta ning väärtustab keskkonnasäästlikku transpordi kasutamist.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Geomeetria; Ökoloogia ja keskkonnakaitse; Euroopa ja Eesti teenindus

Meetodid:

Jutustamine, vestlus, uurimine ning iseseisev rühmatöö.

Rühmatööks igale rühmale kaardid, kirjutusvahendid, taskuarvutid, matka tõukerattad.

Punktides mõõdulindid, klupe, maamõõdu sirkel, maitsmiseks eri marjadega topsid, topised, loomade tegevusjäljed topsides, määrajad, toiduained, mõõdutopsid, kaal, lõkkealus ja tarvikud küpsetamiseks.

Juhis õpetajale:

Vajalik ilmastikule sobiv riietus ja jalanõud (soovitavalt kummik), kindlasti vihmakeep, kaasa toidumoon ja jook.
Toidu kaasavõtmisel palume jälgida tervislikkuse põhimõtet. Palume mitte kaasa võtta ühekordseid nõusid. Saame loodusmajast vajadusel anda vajalikud nõu. Samuti palume kaasavõetava toidu pakkimisel minimeerida pakendijäätmete tekkimist.

Õpetaja ja/või saatjad osalevad programmis laste turvalisuse tagajatena.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

4 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Erivajadusega õpilaste osalemise korral palume eelnevat teavitamist, et kohandanda programm kõigile sobivaks. Ratastooliga liikumine võimalik.

Läbiviimise koht:

Lilli loodusmaja ja Lilli loodusmaja ümbrus.

Läbiviimise asukoht:

58.002697461326, 25.55389881134

Programmi läbiviija:

Ly Laanemets - retkejuht ja programmide läbiviija alates 2003. aastast, kõrgharidus metsamajanduse erialal. Juhendajal kehtiv esmaabi tunnistus. Sejakotis esmaabi vahendid.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

1. osa. Sissejuhatus Lilli loodusmaja õues, tutvustatakse piirkonda, kus iseseisev töö toimub. Rühmadeks jagamise puudetundmise mäng. Kestvus 15 minutit;
2. osa Õpilased jaotatakse gruppideks ja selgitatakse loodusmajas ülesannete lahendamise põhimõtteid. Õpetatakse kaarti tundma ja kasutama. Kestvus 30 minutit;
3. osa. Ülesannete lahendamine toimub nii maja ümber kui majas. Kaardi abil leitakse punktid, kus on ülesanded. Maastikul liikumiseks kasutatakse matkatõukerattaid. Õpilased peavad mõõtma aiamaa pindala ja arvutama külvimaterjali vajaduse, maksumuse ja ka saagi maksumuse, mõõtma vaksa ja küünraga objekti ümbermõõtu, arvutama toiduainete koguseid ja valmistama sellest ka omale lõkkel toidu. Arvutatakse veel ehitusmaterjali vajadust ja maksumust, palgi mahtu ja maksumust ning lahendatakse muid maal hakkamasaamisega seotud praktilisi ülesandeid. Määrtatakse maitse alusel metsamarju, määrajate abil topiseid ja loomade tegevusjälgi. Kestvus 2 tundi.
Lõunapaus. Kestvus 15 minutit.
4. osa Ühine ülesannete kontrollimine ja lahenduskäikude selgitamine. Kestvus 30 minutit.
5. osa Õppefilmi säästlik transport analüüsimine ja arutelu. Kestvus 30 minutit.

Viimati uuendatud:

04.03.2021