uurimine

Õppeprogrammis „Peipsi järv seljakotis“ õpitakse erinevate meetodite abil tundma Peipsi järvega seotud linde, loomi, selgrootuid, kalu ja taimi. Sõltuvalt õpilaste arvust
moodustatakse 2-4-liikmelised grupid, kes läbivad eri teemadel tegevustepesasid, märkides saadud vastused töölehele. Lisaks vaadatakse ühiselt lühifilmi Peipsist, mis lisaks loodusele annab aimu järveäärsele elutegevusele iseloomulikust kultuurist.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Peale õppeprogrammi läbimist õppija:
1) omab lühiülevaadet Peipsi järvest
2) mõistab Peipsi elurikkust
3) oskab nimetada erinevaid Peipsis elavaid liike
4) on arendanud koostöö ja suhtlusoskust sees, määrata veetaimi, kuulata ja kirjeldada linnulaulu ja panna kokku selgrootute puslesid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Toetab õpilaste - üldpädevusi (eelkõige õpipädevus; loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, suhtluspädevus) ja eakohast loodusteaduslikku pädevust (nt oskust märgata, kasutab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase info hankimiseks erinevaid allikaid; oskust võrrelda ja seostada eri objekte ja protsesse; väärtustada kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi).
Läbivatest teemadest toetab eelkõige keskkonna ja jätkusuutliku arengu ning kultuurilise identiteedi õppeprotsesse. Õppeprogramm annab võimaluse loodusainete lõiminguks teiste ainevaldkondadega, mida loodusainete ainekavas välja tuuakse.
Lisaks toetab programm toetab II kooliastmes taotletavaid pädevusi ning õpitulemuste ja õpisisu saavutamist loodusõpetuses (eelkõige vesi elukeskkonnana, elu mitmekesisus Maal. Osaliselt Eesti loodus- ja keskkonnakaitse).
Lisaks toetab programm toetab III kooliastmes taotletavaid pädevusi ning õpitulemuste ja õpisisu saavutamist loodusõpetuses (osaliselt Inimene uurib loodust), bioloogias (selgroogsete loomade tunnused; taimede tunnused ja eluprotsessid; väärtustab bioloogilist mitmekesisust ja selle tähtsus) ja geograafias (Eesti veestik).

Meetodid:

Vahendid tegevuspesadesse: piltmõistatused kalaliikidest koos kalamäärajatega; kokkupandav kalamudel juhendiga; suurendatud soomused ja puu ristlõige kasutusjuhendiga; selgrootute preparaadid ja selgrootute fotodega kuubikpusled; lamineeritud herbaartaimed koos määrajaga; linnulauluraamat; fotod ja kirjeldused loomadest.

Juhis õpetajale:

Juhendajaga rääkida läbi, kas on mingeid eriootusi programmile
Õppeprogrammi ajal palume vajadusel erivajadustega õpilaste õppimise toetamist
Peale programmi palume täita e-tagasisidevorm

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Läbiviimise koht:

õppeasutuses kohapeal, vajalik esitlustehnika, (ilma filmi vaatamiseta võimalik soojal aastaajal tegevusi läbi viia ka vabas õhus piknikutekkidel)

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

eeva.vadi@gmail.com
õppeprogrammide infot saab küsida, kas Eeva tel: 52 13881 või Katrin tel: 56955985

Programmi läbiviija:

Eeva Kirsipuu-Vadi (TÜ kasvatusteadused; TÜ keskkonnakorraladus ja planeerimine; Peipsi KK juhendaja alates 2007.a), Katrin Saart (TÜ geograafia, geograafia õpetaja; Peipsi KK juhendaja alates 2007. a)

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammis on kasutusel kaks töölehte – lihtsam versioon 5.-6.klassile ning lisaküsimustega tööleht 7.-8.klassile.

I Häälestus ja sissejuhatus, õpilaste jagamine 3-liikmelistesse gruppidesse (20 min)

II Rühmatöö tegevuspesades, vastused kirjutatakse töölehele:
1. Peipsi kalad - piltmõistatused kalaliikidest koos kalamäärajatega
2. Mis on kala sees? - kokkupandav kalamudel juhendiga, töölehele märgitakse siseorganite nimed
3. Kala pass - suurendatud soomused ja puu ristlõige kasutusjuhendiga; ülesandeks selgitada välja puu ja kala vanus
4. Selgrootud - selgrootute preparaadid ja selgrootute fotodega kuubikpusled; töölehele märgitakse kokku pandud selgrootu ja uuritakse, kas näidiste hulgas on see olemas
5. Taimed - lamineeritud herbaartaimed koos määrajaga; määratud liigid märgitakse töölehele
6. Linnud - linnulauluraamat; kirjeldatakse linnulaulu
7. Loomad - fotod ja kirjeldused loomadest; loomanahad. vahendid piltkaardi tegemiseks.

III Filmi vaatamine – võib toimuda lõpus, aga ka II tunni alguses, peale vahetundi. Juhendaja otsustab selle vastavalt õpilaste edasijõudmisele ja tähelepanule.

IV Töölehtedele märgitud vastuste ühine üle vaatamine, kokkuvõte ja tagasiside.

Osalejatelt küsitakse suulist tagasisidet (Mis oli huvitav? Mida teada said?), õpetajal palutakse hiljem täita e-tagasisidevorm.

Viimati uuendatud:

20.05.2021