Keskaegne kaubalaev koge
Aron Urb

Muuseumitunni eesmärk on tutvuda keskaegse kaubanduse ja Tivoli kvartali ehituse käigus päevavalgele tulnud kaubalaevaga – Peetri kogega. Muuseumitunnis uurime kogelt leitud arheoloogilisi leide ning proovime nende abil aru saada, milline keskaegne laevaelu välja nägi. Arheoloogia töövõtted seovad paeluvalt loodusteadused ja ajaloo uurimise ning tund toetab seeläbi nii loodusvaldkonna kui ka sotsiaalainete õpiväljundeid.  

Tutvume ülevaatlikult ka Tallinna linna ajalooga, hea ilma korral uudistame vanalinna vaadet Paksu Margareeta katuselt. Kuna koge oli kaubalaev, siis keerlevad ka tegevused ühel või teisel moel kaasaegse ja keskaegse kaubanduse võrdlemise ümber – võrreldakse eri ajastute kaupasid, mõõtühikuid ja töövahendeid. Nooremate õpilastega katsetame köiepööril tähtsa töövahendi, köie, tegemist ning mõtleme välja käepäraseid mõõtühikuid. Vanemad õpilased loovad rühmades keskaegsele ettevõttele kaubamärgi ning peavad rakendama koolipingis omandatud matemaatikateadmisi praktilistes tegevustes kaubalaste planeerides.  

  • Enne tundi soovitame koolieelikutega arutleda, milliseid laevu nad on näinud, millistega sõitnud ning kuidas võisid vanaaegsed laevad erineda tänapäevastest. Alates algklassidest sobib vaadata Jüri Kuuskemaa poolt tehtud koge videotutvustust (7:57), arheoloog Priit Lätti videoloengut Koge tähtsus keskaegses Tallinnas” (19:57)  või animatsiooni Paksu Margareeta ajaloost (4:18). 5-12. klassi õpilastel soovitame kindlasti lahendada häälestusülesandeidSIIN (eesti keeles) või SIIN (vene keeles).  
  • Pärast tundi soovitame nooremate õpilastega arutleda, millised asjad nende kodus, koolis, koduümbruses on vanad ja kuidas me seda teame. 5.-12. klassi õpilased saavad teadmisi korrataSIIN(eesti keeles) või SIIN (vene keeles).  
  • Teemaga süvitsi tegelemiseks olenemata sellest, kas külastate muuseumitundi või mitte, leiab lisamaterjale e-koolikotist Peetri koge õppematerjalide kogust.  
  • Kohandatud versioon Peetri koge tunnist on osa „Meritsi rikkaks“ ühisprogrammist koos Linnamuuseumiga.  

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused

Õpitulemused:

Riiklike õppekavadega kooskõlalised õpiväljundid

Iga muuseumitunnis osalev õpilane: 

tutvub keskaegse Tallinnaga;
uurib keskaegselt kaubalaevalt leitud arheoloogilisi leidusid;
võrdleb eakohaselt kaas- ja keskaegseid laevu, kaubandust ja eluolu.
Lisaks eelnevale, koolieelik ja 1. klassi õpilane:

võrdleb keskaegseid ja tänapäevaseid ameteid;
rühmitab esemeid ajatunnuse järgi;
kirjeldab enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteerub ruumis;
mõõdab esemete pikkust ja kaalu kokkulepitud mõõtühikuga;
tutvub keskaegsete materjalide ja töövahenditega, teeb koos klassiga köiepööril köit (köit tehakse kuni 4. klassi õpilastega kui ei ole kokku lepitud teisiti).
Lisaks eelnevale, alates 2. klassist õpilane:

võrdleb kaas- ja keskaegseid mõõtühikuid;
tutvub lihtsama ajateljega, rühmitab esemeid ajatunnuse järgi ja paigutab ajateljele pilte muuseumitunni teemaga seotud objektidest.
Lisaks eelnevale, alates 5. klassist õpilane:

paigutab ajaloolisi objekte ajajoonele kasutades sajandi mõistet;
tutvub keskaegsete kaubaartiklitega ja võrdleb neid kaasaegsetega;
saab teada, mis on Hansa Liit;
mõistab, et mõõtmine on võrdlemine mõõtühikuga;
võrdleb kaas- ja keskaegseid mõõtühikuid;
koostab laevade lastid vastavalt kaalule ja mahule ning arvutab lastide hinnad;
tunneb keskajal kasutatud navigatsioonisüsteeme.
Lisaks eelnevale, alates 7. klassist õpilane:

võrdleb Hansa Liitu tänapäeval loodud liitudega;
lahendab kaubandusega seotud probleemülesande;
tunneb keskaegses Tallinnas liikunud kaupade sortimenti, võrdleb seda tänapäevaste kaubaartiklitega;
tutvub hansamajanduse ajalooga.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

See muuseumitund seob omavahel ajaloo ja täppis- ning loodusteaduste valdkonda ühelt poolt läbi arheoloogia (ajaloo uurimise viis, mille paljud meetodid on loodusteaduslikud - dendrokronoloogia, süsinikdateerimine, materjalianalüüs jms), teiselt poolt läbi kaubanduse (juttu tuleb nii raha- kui ka mõõtühikutest keskajal ning tänapäeval, vastavalt vanusele peab mõõtma laeva, arvutama kaubakoguseid jms. Selleks, et me üldse saaksime öelda, kui vana see laev on, on vaja olnud teha erinevaid proove ja analüüse laeva puidule ning teistele materjalidele, mis on laevast leitud - tulemustena teame, et laeva puit ei ole langetatud Eestis ning erinevad esemed on pärit eri Euroopa paigust - see ilmestab hästi kaubanduse liikumapanevat jõudu kultuuri ja ka looduskeskkonna muutustes ja arnegutes. Lisaks lastakse õpilastel võrrelda kogel veetud kaupasid (nt soolakala) tänapäevaste kaubaartiklitega ning arutleda, miks teatud tüüpi kaupasid vanasti üle pika maa vedada ei saanud... Tund võimaldab hästi avardada (jätkusuutlikku) tarbimise teemat ajalukku, et aru saada, kuidas meie harjumuspärane kaubavalik on ajas välja kujunenud.

Meetodid:

Tunni käigus toimub mitu eriilmelist rühmatööd, läbiviija selgitused vahelduvad ühisarutelude ja rühmatöödega. Õpilased saavad ka meisterdada (oma kaubamärki kujundada) ning ajaloolisi esemeid lähemalt uurida (koge tükke lähemalt vaadata). Laevast on olemas ka kombatav mudel ning vajadusel kohandame tunni ka erivajadusega õppijate rühmadele. Enne ja pärast tundi on õpetajal võimalik häälestamiseks ja kordamiseks/refleksiooniks kasutada ka erinevaid digitaalseid materjale: videosid, animatsiooni ning teadmiste kaardistamise teste. 

Juhis õpetajale:

Koolieelikud ja kuni 2. klassi õpilased 3 €/laps 

I, II, III kooliaste ja gümnaasium 6 €/õpilane 

Broneeri muuseumitund: https://meremuuseum.ee/lennusadam/lastele-peredele/muuseumitunnid/broneeri-muuseumitund/ 

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

6€

Lisainfo:

Koolieelikud ja kuni 2. klassi õpilased 3 €/laps 

I, II, III kooliaste ja gümnaasium 6 €/õpilane 

Registreerimine siinhttps://meremuuseum.ee/lennusadam/lastele-peredele/muuseumitunnid/broneeri-muuseumitund/
Lisainfo: 6 200 550 (E–R 9.00–17.00), booking@meremuuseum.ee

Läbiviimise koht:

Paks Margareeta

Läbiviimise asukoht:

59.442448926898, 24.74926525

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Tunni alguses vaadeldakse Paksu Margareeta katuselt Tallinna vanalinna ning muutuvat rannajoont, arutletakse Tallinna rahvastiku muutuste üle ning tutvustatakse põgusalt Paksu Margareeta ajalugu. Seejärel pannakse olulisemad sündmused ajateljele ning nooremad õpilased saavad ise ka köiepööriga köit punuda. Köie abil selgitatakse, et mõõtmine on võrdlemine, tuletatakse meelde erinevaid inimese kehaosadega seotud mõõtühikuid ning õpilased peavad nimetama oma mõõtevahendi ning sellega mõne koha ära mõõtma. 

Seejärel tutvutakse põhjalikumalt keskaegse kaubalaevaga ning selgitatakse, kuidas arheoloogid on vrakki uurinud. Koge uppus madalasse rannikumerre, kuid kaevati välja keset elurajooni, see ilmestab hästi Tallinnas toimunud maakerke ning linna arenguga seotud rannajoone muutusi. Mh arutletakse, mida saab järeldada leiumaterjalist. Kuna koge oli kaubalaev, siis tutvustatakse põgusalt ka tollaseid rahaühikuid. Vanemad õpilased teevad lõpus läbi ka kauplemise rollimängu ning kõik õpilased saavad luua oma kaubamärgi. 

Tunni käigus liigutakse ringi peamiselt koge saalis ning hea ilma korral käiakse tunni alguses ka katuse vaateplatvormil.

Viimati uuendatud:

21.12.2021