aidu
AMK

Õppekäik toimub Aidu karjääri vanemas osas. Retke käigus antakse ülevaade Aidu kanalite vetest, puistangutest, rekultiveerimise viisidest, rekultiveeritud metsadest, looduse taastumise protsessidest, loomastikust ja linnustikust. Õppekäiku mitmekesistavad eriilmelised ülesanded. Retke lõpus külastatakse Sipelgamäge, kus avaneb vaade Aidu karjäärile, rajatavale tuulepargile ja ümberkaudsetele tehismägedele.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

 Teab, mis on karjääriviisiline põlevkivi kaevandamine ja selle mõjusid keskkonnale
 Teab kaevandatud alade looduse taastumisprotsesse
 Oskab teostada vaatlusi
 Mõistab seoseid tarbimisharjumuste, põlevkivi kaevandamise ja keskkonnamõjude vahel
 Suhtub vastutustundlikult oma tarbimisharjumuste kujundamisel

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta looduse seosed. Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal.

PK Geoloogia: Settekivimid.

Gümn geograafia: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid.

Gümn ökoloogia: Teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Meetodid:

paikvaatlused, praktilised ülesanded, arutelud.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

170€

Lisainfo:

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat.

Sõltuvalt klassi suurusest saame korraga vastu võtta kuni 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Aidu karjäär

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ingrid Kuligina

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

ÕPPEKÄIK AIDU KARJÄÄRI
Author:
Ingrid Kuligina
6ppekaik_Aidu_karjaari_Programmi_kirjeldus.pdf(172.36 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

03.05.2023