Rakvere tammikus
Kauri Kivipõld

Kõigepealt tutvustab juhendaja 30 min päeva plaani, selgitab ülesandeid ning looduses liikumise reegleid ja ohutusnõudeid. Seejärel jagatakse grupp 2-liikmelisteks meeskondadeks. Järgneva 1,5 tunni jooksul toimub meeskondade iseseisev töö loodusrajal, kus nad leiavad ning lahendavad oma nutiseadmeid kasutades ülesandeid ja küsimusi. Küsimused puudutavad Rakvere tammiku poollooduslikku laialehist metsakooslust ja sellele iseloomulikke like ja nendevahelisi seoseid, pinnavorme, keskkonnaprobleeme, kultuuripärimust ning maastiku kujunemist inimese ja looduse koostoimel, inimtegevuse mõju looduskesskonnale, looduskaitse vajalikkust, inimtegevust keskkonnaprobleemide lahendamisel. Vastused kirjutavad võistkonnad samuti oma nutiseadmesse. Pärast raja läbimist kontrollib juhendaja vastuseid ja arutab need õpilastega läbi. Parimad saavad auhinnad. Kuna kogu ülesanne on digitaalne, siis saab kogu info toimunust õpetaja oma maili peale (küsimus, õige vastus ja õpilase vastus). See võimaldab õues alustatuga koolis edasi minna. Pärast programmi teeb juhendaja päevast kokkuvõtte. Lõpuringis saavad kõik rääkida sellest, mida nad selle päeva jooksul teada said.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilased teavad, kuidas inimtegevus mõjutab ümbritsevat keskkonda, kuidas inimtegevusega kaitstakse loodust ja keskkonda, kuidas jätkusuutlik majandus on seotud loodusressursside säästva kasutamisega. Õpilased tunnevad tammiku poollooduslikku laialehist metsakooslust ja selle elustikku, pinnavorme, iseloonulikke liike ja tunnevad nendevahelisi seoseid. Õpilased oskavad leida vastuseid küsimustele infostendidelt või juhendaja poolt koostatud tekstidest. Õpilased teavad Rakvere tammiku ajaloolist tausta, tunnevad linnametsa eripärasid. väärtustavad looduskeskkonda ning käituvad looduses keskkonnahoidlikult.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliastmes - loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal (taimede ja loonade kohastumused), mets elukeskkonnana (Eesti metsale iseloomulikud liigid, nendevahelised seosed), elukeskkond Eestis (inimese mõju looduskeskkonnale, kuidas muutused keskkonnas põhjustavad elustiku muutusi), loodus- ja keskkonnakaitse Eestis (looduskaitse vajalikkus).

III kooliastmes - loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed (inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal); bioloogia: taimede tunnused ja eluprotsessid; ökoloogia ja keskkonnakaitse (loodusliku tasakaalu kujunemine ökosüsteemides, inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele, inimtegevus keskkonnaprobleemide lahendamisel), selgroogsete loomade tunnused. Geograafia: geoloogia (kivimite murenemine, ärakanne). 

Tegemist on integreeritud programmiga, mis hõlmab bioloogiat, geoloogiat, ajalugu, eesti keelt, matemaatikat, informaatikat, kehalist kasvatust. Lisaks veel meeskonnatöö.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed.

Meetodid:

Õppemeetoditeks on maastikumäng, rühmatöö, avastusõpe.

Juhis õpetajale:

Kuna programm toimub välitingimustes, peaks õpilastel olema ilmastikule vastav riietus. Kaasas peaks olema laetud nutitelefon, mida on tarvis programmi läbiviimiseks. Kaasas peaksolema ka võileib ja jook, sest värskes õhus läheb kõht tühjaks. Söömiseks arvestatakse 30 min programmi lõpus.

Tagasiside: õpetaja saab anda tagasisidet programmi lõpus suuliselt või pärast programmi kodulehe tagasiside vormil. Õpilased annavad tagasisidet digitaalselt programmi käigus, aga ka lõpuringis. Tagasiside põhjal uuendatakse programmi pidevalt.

Turvalisus: Rakvere tammik on turvaline paik, seal ei saa ära eksida, sest ümberringi on linn. Turvalisuse tagamiseks peaks õpilasel kaasas olema laetud mobiiltelefon. Juhendaja on läbinud esmaabikursuse.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

150€

Lisainfo:

Programmile on võimalik võtta kaks klassi korraga kahe juhendajaga.

Läbiviimise koht:

Looduses, Rakvere Tammikus

Läbiviimise asukoht:

59.347429712938, 26.36730276875

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool, on seda programmi läbi viinud alates 2021 aastast.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Päevakava:

30 min sissejuhatav vestlus,milles tutvuststskse päeva plaani, räägitakse ohutusest loodusrajal, looduses liikumise reeglitest, moodustatakse võistkonnad.

90 min meeskondade töö loodusrajal - küsimuste otsimine ja neile vastamine

30 min arutelu saadud vastuste üle, kokkuvõtted, parimate väljaselgitamine, lõpuring ja tagasiside.

30 min kaasavõetud toidu söömine.

  

Viimati uuendatud:

23.03.2021