keskus
Pernova Hariduskeskus

Õpitakse näidiste ja proovide abil tundma mulla koostist, muldade teket ja arengut. Tutvutakse mikroskoobi abil mullaorganismidega ja nende rolliga mullas. Mudeli abil uuritakse vee liikumist mullas. Tutvutakse mulla kui elukeskkonnaga.

Soovituslik 6. kl.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Saab aru aineringest,  mulla osast kooslustes ja vee liikumisest mullas. Mõistab mulla tähtsust elukeskkonnana.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendab õpi- ja suhtluspädevust ning analüüsioskust, mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid ning väärtustab elurikkust ja säästvat arengut.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: Mulla koostis. Muldade teke ja areng. Mullaorganismid. Aineringe. Mulla osa kooslustes. Mullalõimis. Vee liikumine mullas. Mulla viljakus. Keemilise tõrje mõju loodusele. Inimtegevuse mõju mullale. Mulla reostumine ja hävimine. Mulla kaitse.

Meetodid:

Vaatlus, praktikum, vestlus, arutelu.

Vahendid: erinevad mullad, kruus, liiv, savi, turvas jt; kivimid,  topsid, Petri tassid, mikroskoobid, mullaelustiku näidised, mullasõelad.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Otsingusõnad: muld, mulla teke, lähtekivim, muld kui elukeskkond, mullaorganismid, kemikaalid, väetised, mahepõllumajandus, kooslused, elurikkus.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 24-le  2x45 min 140€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.3832569, 24.5150552

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

 Programmi käik

  • Sissejuhatus - mis on muld, kuidas tekib ja võib muutuda.
  • Komposti valmistamine. Tutvumine mullaelustikuga ja tema rolliga mulla viljakusele. Vee- ja õhusisalduse kindlakstegemine  ja võrdlemine mullas. Mullahorisontide võrdlemine: preparaatide uurimine mikroskoobi abil. Mullalõimiste kirjeldamine  erinevate koosluste näitel
  • Kokkuvõte: mulla olulisus elukeskonnana, kaitsmisvajadus ja -viisid.

Viimati uuendatud:

26.08.2020