tigu
Pernova Hariduskeskus

Õpilased õpivad grupitööna (2-4 õpilast) tundma mulla teket, tähtsust ja kaitset.

Programmi läbivad teemad:

 • õpitakse näidiste ja proovide abil tundma mulla koostist, muldade teket ja arengut;
 • tutvutakse mullaorganismidega ja nende rolliga mullas;
 • mudeli abil uuritakse vee liikumist mullas;
 • tutvutakse mulla kui elukeskkonnaga. 

Soovituslik 6. klass - toetab  loodusõpetuse ainekava: muld, mullatekke, koostis, inimtegevuse mõju mullale.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

saab aru aineringest, mulla osast kooslustes ja vee liikumisest mullas;
uurib mulda mikroskoobi abil ja teab millest muld koosneb ning kuidas tekib;
mõistab mulla tähtsust elukeskkonnana;
väärtutab mulda kui väga olulist loodusressurssi, mida peab kaitsma ja hoidma.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendab õpi- ja suhtluspädevust ning analüüsioskust, mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid ning väärtustab elurikkust ja säästvat arengut.

Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: Mulla koostis. Muldade teke ja areng. Mullaorganismid. Aineringe. Mulla osa kooslustes. Mullalõimis. Vee liikumine mullas. Mulla viljakus. Keemilise tõrje mõju loodusele. Inimtegevuse mõju mullale. Mulla reostumine ja hävimine. Mulla kaitse.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika ainekava - võrdlemine, arvutamine, mõõtmine; oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

Sotsiaalained - õpilane kujundab end ümbritsevat keskkonda hoidvad väärtushinnangud.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest ja õpetaja on lähtunud programmmi koostamisel teaduskirjandusest. Uute teadmiste, vaatluste ja kogemuste kaudu suureneb lapse keskkonnateadlikkus ja kujunevad säästva eluviisi harjumused ning hoiakud. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda.

Meetodid:

Meetodid: vaatlus, praktikum, vestlus, arutelu, esitlus.

Vahendid: erinevad mullad, kruus, liiv, savi, turvas jt; kivimid,  topsid, Petri tassid, mullaelustiku näidised, mullasõelad.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 24-le  2x45 min 140€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas parkla (ka bussid).

Läbiviimise koht:

Klassiruum, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (15 min):

 • vestlus - ohutus praktikumi läbiviimisel;
 • vestlus ja arutelu  - mis on muld, kuidas tekib ja võib muutuda.

Praktikum (65 min) (grupitöö - õpilased istuvad 2 - 4 kaupa gruppides):

 • tutvumine jooniste ja esitluse abil mullaelustikuga ja tema rolliga mulla viljakusele; 
 • vee- ja õhusisalduse kindlaks tegemine  ja võrdlemine mullas erineva niiskusega mullaproovide katsumisega; 
 • mullahorisontide võrdlemine jooniste ja näidiste abil; 
 • mullalõimiste kirjeldamine näidiste abil (sõelumine);  
 • arutelu teemadel  - mulla olulisus elukeskkonnana, kaitsmisvajadus ja -viisid.

Kokkuvõte (10 min):

 • vestlus, mida uut teada sain ja mida pean oluliseks antud teema juures.

Viimati uuendatud:

05.04.2021