Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

24

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Elina Jantson ja/või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 6. kl Eesmärk:  Õppida tundma mulla koostist, muldade teket ja arengut. Tutvuda mullaorganismidega ja nende rolliga mullas. Saada aru aineringest,  mulla osast kooslustes ja vee liikumisest mullas. Mõista mulla tähtsust elukeskkonnana. Seos õppekava üldosaga: arendab õpi- ja suhtluspädevust ning analüüsioskust, mõistab inimtegevuse ja looduskeskkonna seoseid ning väärtustab elurikkust ja säästvat arengut. Seos ainekavaga: loodusõpetuse ainekava: Mulla koostis. Muldade teke ja areng. Mullaorganismid. Aineringe. Mulla osa kooslustes. Mullalõimis. Vee liikumine mullas. Mulla viljakus. Keemilise tõrje mõju loodusele. Inimtegevuse mõju mullale. Mulla reostumine ja hävimine. Mulla kaitse. Programmi käik: Sissejuhatus - mis on muld, kuidas tekib ja võib muutuda. Komposti valmistamine. Tutvumine mullaelustikuga ja tema rolliga mulla viljakusele. Vee- ja õhusisalduse kindlakstegemine  ja võrdlemine mullas. Mullahorisontide võrdlemine: preparaatide uurimine mikroskoobi abil. Mullalõimiste kirjeldamine  erinevate koosluste näitel Kokkuvõte: mulla olulisus elukeskonnana, kaitsmisvajadus ja -viisid. Vahendid: erinevad mullad, kruus, liiv, savi, turvas jt; kivimid,  topsid, petritassid, mikroskoopid, mullaelustiku näidised, mullasõelad. Otsingusõnad: Muld, mulla teke, lähtekivim, muld kui elukeskkond, mullaorganismid, kemikaalid, väetised, mahepõllumajandus, kooslused, elurikkus.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

20.03.2020