Õpilased grupitööd tegemas
Lea Kivipõld

Programmi alguses tutvustab juhendaja päeva plaani ja teemat. Seejärel jagunevad õpilased 4-liikmelisteks gruppideks. Grupid saavad erinevaid ülesandeid, mille käigus nad kaardistavad enda jaoks olulisi keskkonna-loodushoiu probleeme ja otsivad konkreetseid võimalusi, kuidas nemad saavad reaalselt panustada probleemi leevendamisse. Grupitöö käigus koostavad õpilased plakatid, millel näitavad ära, mida nad soovivad edaspidi teisiti teha, et põhjustada võimalikult vähem kahju keskkonnale. Iga grupp teeb enda plakati kohta lühikese ettekande. Pärast arutatakse ettekannete sisu ühiselt läbi, juhendaja teeb kokkuvõtte. Lõpuringis saavad kõik rääkida, mida uut nad selle programmi jooksul õppisid.. Õpetaja saab enda kätte õpilaste tööd, mis annab võimaluse programmis alustatuga koolitunnis edasi minna.  

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased teavad, et iga inimene saab keskkonna hoidmisel oma panuse anda ning teavad, mida nad ise homme saavad teistmoodi teha, teavad, kuidas kujundada oma tarbimisharjumusi ümber keskkonnahoidlikumaks.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Läbiv teema on keskkond ja jätkusuutlik areng.Taotletakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnahoidlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda, väärtustab jätkusuutlikku arengut, on valmis leidma lahendusi keskkonna ja inimarengu küsimustele.

III kooliaste loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed (inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal); bioloogia: ökoloogia ja keskkonnakaitse (loodusliku tasakaalu kujunemine ökosüsteemides, inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele, võimalused lahendada keskkonnaprobleeme), geograafia: loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid (säästlik eluviis ja jätkusuiutlik areng). Geograafia: kliima, Euroopa ja Eesti kliima.

Antud programmis on integreeritud bioloogia, geograafia, majandusalased algteadmised, eetika, funktsionaalne lugemisoskus, väitlemisoskus, kuulamisoskus, kriitiline suhtumine materjali.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilastes integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed.

Meetodid:

avastusõpe, grupitöö.

Juhis õpetajale:

Tagasiside: Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab enda kätte õpilaste tööd, mis annab võimaluse programmis alustatuga koolitunnis edasi minna.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

150€

Lisainfo:

See programm toimub koolis klassiruumis. 

Läbiviimise koht:

Kooli lähedal olev sobiv ruum või kool, klassiruum

Läbiviimise asukoht:

59.3270634, 26.3975384

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

EestiLoodus5_9
Author:
kaupomets
EestiLoodus5_9.jpg(53.95 KB)

Pikk kirjeldus:

Programm toimub koolis klassiruumis. Kõigepealt tutvustab juhendaja päeva plaani, seejärel jagunevad õpilased gruppidesse. Juhendaja teeb sissejuhatuse teemasse ja tutvustab olulisemaid keskkonnaprobleeme. Seejärel õpilased kaardistavad enda jaoks olulisi keskkonna-loodushoiu probleeme ja otsivad konkreetseid võimalusi, kuidas nemad saavad reaalselt panustada probleemi leevendamisse. Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab enda kätte õpilaste tööd, mis annab võimaluse programmis alustatuga koolitunnis edasi minna.

15 min - päeva ja teema tutvustus gruppide moodustamine.

20 min - keskkonnaprobleemide kaardistamine.

20 min - grupid koostavad tegevuskava keskkonnasäästlikuks käitumiseks.

15. min- grupid kannavad ette oma tegevuskavasid.

10 min - juhendaja teeb kokkuvõtte

10 min - lõpuring.

Viimati uuendatud:

02.04.2022