Õpilased grupitööd tegemas
Lea Kivipõld

Programmi alguses tutvustab juhendaja päeva plaani ja teemat. Seejärel jagunevad õpilased 4-liikmelisteks gruppideks. Grupid saavad erinevaid ülesandeid, mille käigus nad kaardistavad enda jaoks olulisi keskkonna-loodushoiu probleeme ja otsivad konkreetseid võimalusi, kuidas nemad saavad reaalselt panustada probleemi leevendamisse. Grupitöö käigus koostavad õpilased plakatid, millel näitavad ära, mida nad soovivad edaspidi teisiti teha, et põhjustada võimalikult vähem kahju keskkonnale. Iga grupp teeb enda plakati kohta lühikese ettekande. Pärast arutatakse ettekannete sisu ühiselt läbi, juhendaja teeb kokkuvõtte. Lõpuringis saavad kõik rääkida, mida uut nad selle programmi jooksul õppisid.. Õpetaja saab enda kätte õpilaste tööd, mis annab võimaluse programmis alustatuga koolitunnis edasi minna.  

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Study result:

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. Õpilased teavad, et iga inimene saab keskkonna hoidmisel oma panuse anda ning teavad, mida nad ise homme saavad teistmoodi teha, teavad, kuidas kujundada oma tarbimisharjumusi ümber keskkonnahoidlikumaks.

Interdisciplinary integration:

Läbiv teema on keskkond ja jätkusuutlik areng.Taotletakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnahoidlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda, väärtustab jätkusuutlikku arengut, on valmis leidma lahendusi keskkonna ja inimarengu küsimustele.

III kooliaste loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed (inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal); bioloogia: ökoloogia ja keskkonnakaitse (loodusliku tasakaalu kujunemine ökosüsteemides, inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele, võimalused lahendada keskkonnaprobleeme), geograafia: loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid (säästlik eluviis ja jätkusuiutlik areng). Geograafia: kliima, Euroopa ja Eesti kliima.

Antud programmis on integreeritud bioloogia, geograafia, majandusalased algteadmised, eetika, funktsionaalne lugemisoskus, väitlemisoskus, kuulamisoskus, kriitiline suhtumine materjali.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilastes integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed.

Methods:

avastusõpe, grupitöö.

Guidance for teacher:

Tagasiside: Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab enda kätte õpilaste tööd, mis annab võimaluse programmis alustatuga koolitunnis edasi minna.

Target group:

7-9 kl III kooliaste

Duration:

2 tundi

Group size:

25

Occurence time:

Kevad
Sügis
Talv

Price:

150€

Additional info:

See programm toimub koolis klassiruumis. 

Place of performance:

Kooli lähedal olev sobiv ruum või kool, klassiruum

Location of execution:

59.3270634, 26.3975384

Program performer:

Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool

Language:

Eesti keel

Last saved:

02.04.2022

Long description:

Programm toimub koolis klassiruumis. Kõigepealt tutvustab juhendaja päeva plaani, seejärel jagunevad õpilased gruppidesse. Juhendaja teeb sissejuhatuse teemasse ja tutvustab olulisemaid keskkonnaprobleeme. Seejärel õpilased kaardistavad enda jaoks olulisi keskkonna-loodushoiu probleeme ja otsivad konkreetseid võimalusi, kuidas nemad saavad reaalselt panustada probleemi leevendamisse. Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab enda kätte õpilaste tööd, mis annab võimaluse programmis alustatuga koolitunnis edasi minna.

15 min - päeva ja teema tutvustus gruppide moodustamine.

20 min - keskkonnaprobleemide kaardistamine.

20 min - grupid koostavad tegevuskava keskkonnasäästlikuks käitumiseks.

15. min- grupid kannavad ette oma tegevuskavasid.

10 min - juhendaja teeb kokkuvõtte

10 min - lõpuring.