mikroskoop
Pernova Hariduskeskus

Mikroskoobi ja raku  tundmaõppimise praktikum.

Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse mikroskoope ja mikroskopeerimisvahendeid.

Rakkude uurimise praktikumi läbivad teemad (igal õpilasel on oma mikroskoop):

 • mikroskoobi ehituse tundma õppimine, tööpõhimõtted ja ohutuse selgeks tegemine;
 • rakkude prepareerimine; 
 • rakkude vaatlemine mikroskoobiga;
 • rakkude võrdlemine esitluse vaatamisel. 

Soovituslik 7.klass:toetab bioloogia ainekava: bioloogia uurimisvaldkond; mikroskoobi ehitus ja tööpõhimõtted; märgpreparaadi valmistamine ja vaatlemine. 

Rühmas kuni 12 õpilast.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Õpitulemused:

III kooliaste
tunneb mikroskoobi ehitust ja oskab mikroskoopi käsitseda;
valmistab, vaatleb preparaati ja tunneb ära tähtsamad raku osad;
kirjeldab rakkude erinevusi vaatluste põhjal;
oskab hinnata erinevate rakkude ja organismide tähtsust looduskeskkonnas;
oskab hinnata erinevate organismide kohastumuste tähtsusi eluks Maal.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos Bioloogia õppekava - bioloogia uurimisvaldkond: märgpreparaadi valmistamine ja valgusmikroskoobi kasutamine.

Kunsti õppekava- joonistamine: vaatlustulemuste kujutamine.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika ja eesti keele ainekava - vaatleb, analüüsib ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

Sotsiaalained - loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, teha teadlikke valikuid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Meetodid: praktikum - mikroskopeerimine, vaatlus, võrdlus.

Õppevahendid: mikroskoop ja mikroskopeerimisvahendid, rakkude materjal. 

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 26-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped toitlustuse ja hinna osas (nt programmipäeva tellimisel).

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas parkla (ka bussidele)

Läbiviimise koht:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375347025788, 24.53104825

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Celia Hirmo (Bioloogia didaktikaMSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (20 min):

 • õpilaste jagamine gruppideks (üle 12 õpilase), õppetöö toimub kahes erinavas klassis;
 • arutelu ja vestlus  - mikroskoobi kasutamine/ tööpõhimõtted, preparaadi valmistamiseks vajalikud vahendid ja töövõtted, ohutus.

Teemaarendus (60 min):

 • õpitakse praktiliste ülesannete käigus kasutama õigeid mikroskoobiga töötamise võtteid;
 • korratakse raku mõistet, tuuakse näited erinevatest rakkudest ning arutletakse raku ehituse ja ülesande seose üle;
 • valmistatakse ise erinevaid märgpreparaate (nt. sibul, vesikatk) ja uuritakse neid (vaatlemine ja joonistamine);
 • esitluse abil erinevate rakutüüpidega tutvumine.

Kokkuvõte (10min):

 • Mikroskoobi tööpõhimõtete ja mikroskopeerimise töövahendite kordamine.
 • Arutelu mikroskoobi tähtsue ja kasutusvaldkondade üle ja rakkude ja organismide tähtsusest looduskeskkonnas.
 • Reflektsioon - mida uut õppisin.

Töökoha korrastamine.

Viimati uuendatud:

27.12.2022