mikroskoop
Pernova Hariduskeskus

Mikroskoobi ja erinevate rakkude tundmaõppimise praktikum. Rühmas kuni 12 õpilast.

Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse mikroskoope ja mikroskopeerimisvahendeid.

Rakkude uurimise praktikumi läbivad teemad (igal õpilasel on oma mikroskoop):

  • mikroskoobi tundma õppimine, tööpõhimõtted ja ohutuse selgeks tegemine;
  • erinevate rakkude prepareerimine; 
  • erinevate rakkude vaatlemine mikroskoobiga;
  • rakkude võrdlemine esitluse vaatamisel. 

Soovituslik 7.klass:

7.kl - toetab bioloogia ainekava: bioloogia uurimisvaldkond; mikroskoobi ehitus ja tööpõhimõtted; märgpreparaadi valmistamine ja vaatlemine. 

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Õpitulemused:

III kooliaste
tunneb mikroskoobi ehitust ja oskab mikroskoopi käsitseda;
valmistab, vaatleb preparaati ja kirjeldab oma sõnadega, mida näeb;
teab ja kirjeldab rakkude erinevusi vaatluste põhjal;
oskab hinnata erinevate rakkude ja organismide tähtsust looduskeskkonnas;
oskab hinnata erinevate organismide kohastumuste tähtsusi eluks Maal.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos Bioloogia õppekava - bioloogia uurimisvaldkond: märgpreparaadi valmistamine ja valgusmikroskoobi kasutamine.

Kunsti õppekava- joonistamine: vaatlustulemuste kujutamine.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika ja eesti keele ainekava - vaatleb, analüüsib ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

Sotsiaalained - loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, teha teadlikke valikuid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Meetodid: praktikum - mikroskopeerimine, vaatlus, võrdlus.

Õppevahendid: mikroskoop ja mikroskopeerimisvahendid, rakkude materjal. 

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 26-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas parkla (ka bussidele)

Läbiviimise koht:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.3859, 24.4979

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (20 min):

  • õpilaste jagamine gruppideks (üle 12 õpilase), õppetöö toimub kahes erinavas klassis;
  • arutelu ja vestlus  - mikroskoobi kasutamine/ tööpõhimõtted, preparaadi valmistamiseks vajalikud vahendid ja töövõtted, ohutus.

Teemaarendus (60 min):

  • erinevatest rakutüüpidest (erinevad materjalid, vastavalt võimalustele: nt sibul, vesikatk jt) preparaatide tegemine ja uurimine mikroskoobiga;
  • vaadeldud rakkude joonistamine ja raku osade ja organellid tähistamine;
  • tutvumine eri rakkudega (verelibled, sugurakkud) ja mikroskoopiliste organismidega (bakterid, viirused) esitluse abil.

Kokkuvõte (10min):

Mikroskoobi tööpõhimõtete ja mikroskopeerimise töövahendite ülekordamine.

Töökoha korrastamine.

Viimati uuendatud:

10.09.2021