loomade joonised õppeprogrammi templilehel
Margit Turb

Mänguline programm, mille raames panevad osalejad oma võimed ja meeled proovile, seostades oma tulemusi meie metsloomadega. Programm on üles ehitatud 10 tegevuspunktina (nn mõõduvõtualad), kus liikumistegevus on lõimitud loodusõpetusega (loomade meeled, liikumisviisid). Programmi lõpus antakse osalenud rühmale diplom.

Õpipädevused:

õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane oskab:
- nimetada inimese meeli, meeleelundeid;
- sõnastada oma meelte abil saadud kogemusi ning objektide omadusi;
- määrata meelte (kompimis-, kuulmis- ja haistmismeel) abil objekte;
- seostada loomade ehituslikke eripärasid nende elupaiga ja eluviisiga;
- hinnata looduses vahemaad.
Õpilane mõistab:
- mõõtmise vajalikkust.
- loomadega seotud võimalikke ohtusid.
Õpilane väärtustab maailma tunnetamist oma meelte kaudu.
Õpilane märkab looduse erilisust ja väärtustab elurikkust.
Õpilane tunneb rõõmu looduses viibimisest ja liikumisest.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1-3 klass I kooliastme loodusõpetuse teemad inimese meeled ja avastamine, organismid ja elupaigad ning mõõtmine ja võrdlemine.
Läbivad teemad on keskkond ja jätkusuutlik areng; väärtused ja kõlblus.
Lõimitud on matemaatika (kauguse ja kiiruse mõõtmine, ühikud), muusikaõpetus ja liikumine.

Meetodid:

Meetodiks on õppemäng, mille raames tegutsetakse ühtse rühmana, liigutakse, hüpatakse, võrreldakse, tajutakse läbi erinevate meelte, arutletakse.
Mõõduvõtualades on ülesannetele vastavad vahendid - liigikaardid, kompimiskotid, mõõdulint jmt. Õppevahendid võtab kaasa ja seab enne programmi vastavatesse punktidesse programmi juhendaja.  

Juhis õpetajale:


Õppeprogramm toimub Endla looduskeskuse ümbruses, aga on kohaldatav kooli haljasalale või läheduses asuvale terviserajale. 
Vajadusel informeerib õpetaja enne programmi toimumist programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist.
Õppeprogramm toimub välitingimustes, seetõttu palume:
* Hiljemalt programmile eelneval päeval selgitada õpilastele ja teavitada vanemaid, kuhu ja mida õppima minnakse. Vajalik on ilmale vastav mugav riietus ja liikumiseks sobivad jalanõud. 
* Programmi eel meenutada osalejatele, kuidas käituda looduses ja teavitada neid võimalikest ette tulevatest ohtudest (puugid, libedusoht jmt).
Programmi ajal võib õpetaja õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. 
Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös ning annab programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel laekunud ankeedi kaudu.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogrammi on võimalik kohaldada vaimupuudega osalejatele, aga mitte nägemis- ja kuulmispuudega osalejatele. Ratastooliga programmi läbimiseks on vaja läbiviimise koht eraldi kokku leppida.

Läbiviimise koht:

kooli juures õues või staadionil või Endla looduskeskuses

Läbiviimise asukoht:

58.8767194, 26.282656

Maakond:

Jõgevamaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Elo Raspel, Keskkonnaameti keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

SISSEJUHATUS (15 min)
Metsloomade olümpia tutvustus, reeglite kokkuleppimine ja olümpia avamine.
TEGEVUSTE KÄIK (95 min)
Rühm liigub juhendaja saatel kokkulepitud alal ning lahendab mõõduvõtupunktides üheskoos aktiivülesandeid. Mõõduvõtualasid on kokku 10 (liikumisviisid, kiirus, kaugus, tasakaal, nägemine, kompimine jne).   
KOKKUVÕTE (10 min)
Tagasisideringis väljendab iga osaleja programmil saadud kogemusi või teadmisi. Juhendaja jagab mõõduvõtualad läbinud rühmale teemakohase diplomi ning kuulutab olümpia lõppenuks.

Ajakava on hinnanguline, sõltuvalt rühmast ja kohast võib esineda ajalisi nihkeid.

Viimati uuendatud:

04.05.2021