Leib
Pernova Hariduskeskus

Teadmised Eesti leivaajaloost, teadmised teraviljadest ja praktilised oskused odrakarasi valmistamisest. õppemäng "Leib".

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Eesmärk: tunneb eesti rahva leivaajalugu ja -kombestikku; tunneb ja oskab eristada nisu, rukist, otra ja kaera; oskab valmistada odrakaraskit.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Alushariduse üldoskused: kujundab tunnetus- ja õpioskusi ning sotsiaalseid oskusied.

Alushariduse ainevaldkonnad: keel ja kõne, mina ja keskkond.

Seos õppekava üldosaga ja koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava üldoskustega: arendab kultuuri- ja väärtuspädevust, õpipädevust, suhtluspädevust.

Seos ainekavaga ja ainevaldkondadega: Loodusõpetuse ainekava - väärtustab elukeskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundlikku ja säästvat käitumist ning järgib tervislikke eluviise; tunneb huvi ümbritseva elukeskkonna. Keel- ja kirjandus - väärtustab keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit; suudab kujundada ja väljendada isiklikku arvamust ning tunnustab ja arvestab teiste inimeste arvamust. Ajalugu - omandab kultuuriruumis orienteerumiseks vajalikke teadmisi oma kodukoha ja maailma minevikust ning kultuuripärandist jne.

Meetodid:

Vaatlus, vestlus, suhtlemine; jutustamine pildimaterjali põhjal; küsimuste esitamine ja neile vastamine; toidu valmistamine praktiliselt, õppemäng.

Vahendid: õppeköök, mis võimaldab väikestes gruppides toidu valmistamist.

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub eelnevalt tellitud programmi sisu ja eesmärkidega; innustavad lapsi/ õpilasi tegevustet aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et lapsed/ õpilased käituvad headele tavadele vastavalt; näitavad laste/ õpilaste motiveerimiseks üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja osalevad tegevustes jt tegevustes; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

15

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 15 õpilast ja võimalus valida teisele grupile teine programm ja hiljem teha vahetus.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Läbiviimise koht:

Pernova Tehnikamaja, Kooli 6b, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.359586045937, 24.799855216438

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kaidi Kvatš

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik 

  1. Sissejuhatus: õppeprogrammi tutvustamine ja kaasav loeng leivaajaloost. Õpilane/ Laps omandab baasteadmised Eesti leivaajaloost (maaharimine, külvamine, viljakoristus, rehepeks, viljapuhastus ja jahvatamine. Õpib tundma vanu leivakombeid. Erinevate leivatoitudega tuvumine.
  2. Teema arendus: õpilased/ lapsed jagatakse gruppidesse ja toimub odrakaraski küpsetamine, degusteerimine;
  3. Kokkuvõte: õppemäng „Leib“ ja arutelu.

Viimati uuendatud:

07.08.2020