Pernova
Pernova Hariduskeskus

Praktiline õppeprogramm taastuvenergiatest, magnetist ja magnetnähtustest (seos loodusega). Õppetöö toimub praktikumides  3-5 liikmelistes gruppides, kus igal grupil on oma katsetekohver ja kõik õpilased saavad katsed läbida. Lisaks on kasutusel interaktiivsed vahendid õppe näitlikustamiseks ja eksponaadid (võimalus ise katsetada), et paremini mõista magneti toimimise põhimõtteid ja seost loodusega.

Õppetööd läbivad teemad:

 • taastuvenergiad ja magnetenergia võimalused tulevikus;
 • katsed magnetiga;
 • magnetjõu ja -välja seos planeet Maaga;
 • kuidas töötab kompass ja miks?
 • magnet eksponaatide uurimine;
 • töölehe täitmine.

NB! Praktikum viiakse läbi Pernova Tehnikamajas , Kooli 6b II korruse füüsika- ja matemaatikalaboris.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

omandab ja kinnistab teadmised magneti toimimise põhimõtetest läbi erinevate katsete ning teeb järeldusi;
kirjeldab omasõnadega kompassi tööpõhimõtet ja selle seost Maa magnetväljaga;
saab teadmise magneti päritolust ja toob näiteid, kus inimene magnetit kasutatab;
saab näitlikustamise teel aru magnetvälja ja -jõu seostest planeedil Maa;
suurneb teadmine taastuvenergiate kasutamisest ja magnetjõu võimalustet tulevikus.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab kujundada matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalast pädevust ning suhtluspädevust ja õpipädevust.

Loodusõpetuse ainekava: magnetnähtused, kompass; püsimagnetitega tutvumine; taastuvenergiad ja nende kasutamine.

Matemaatika ainekava: liigitab loodusnähtusi ning analüüsib ja kirjeldab neid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest ja on koostatud teaduskirjanduse põhjal. Programmi õpetaja suunab õpilasi katsetama, vaatlema, uurima ja järeldusi tegema. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Meetodid: vaatlus, uurimine ja katsed; vestlus, arutelu, järelduste tegemine, küsimuste esitamine ja neile vastamine; õppemäng.

Vahendid: magneit õppekastid (erinevad magnetid, magnetpuru, katsete läbiviimiseks vajalikud vahendid), interaktiivsed õppevahenid, magnetkatse eksponaadid (väljatöötatud Energiakeskuse poolt), binokulaar.

Juhis õpetajale:

Õpetaja tutvub programmi sisu ja eesmärkidega; kaasas olevad täiskasvanud innustavad lapsi programmist aktiivselt osa võtma ja jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt; vajadusel täidavad kohapeal programmi raames kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Kooli 6b, Pärnu 

Grupi suurus 12- 24 õpilast 

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€

Huvikoolil oma parkla, juurdepääs ühistranspordiga, sõiduautoga.

Ratastooliga ligipääs parklas ja majas.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Liikumispuudega õpilasel vajalik praktilise osa läbimisel isiklikuabistajat.

Läbiviimise koht:

Füüsika- ja matamaatikalabor, Pernova Tehnikamaja, Kooli 6b, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.383087925796, 24.515514

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Astrid Viik (Sotsiaalteaduste MA, õpetjakutse), Taivi Künnap (algklasside õpetaja), vt lisa Pernova hariduse keskuse lehelt.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (20 min) õpilased istuvad ringis:

 • vestlus teemal praktikumi läbiviimise kord ja ohutus;
 • arutelu - erinevad taastuvenergiad pildimaterjali näitel - kasutusalad;
 • arutelu, näidiskatsed ja interaktiivsel õppeekaanil - teema "Magnet ja magnetväli", kust pärineb, magnetiväljaga seotud nähtused looduses, magnetjõud ja magnet energia (igiliikur ja magnetenergia seos ehk magnetenerigal töötav masinin).

Teemaarendus (60 min) õpilased jagatakse 3-5 liikmelistesse gruppidesse, igale grupile on ettevalmistatud katselaud, kus viiakse läbi erinevad katsed magnetiga, arutelu ja vaatlus, individuaalnetöö, ühistöö:

 • praktikum - katsed magnetiga; õpetaja selgitab katset ja õpilased läbivad katsed grupis; õpilased arutlevad grupis tehtud katset ja esitavad järeldusi, mida teada sain;
 • ühine arutelu ja vaatlus - õpilased istuvad ringis ja aruteltakse teemal: magneti kasutusalad, kompassi tööpõhimõte ja seos Maa magnetväljaga;
 • ühistööna teeme ise kompassi, viime läbi magnetjõu näidiskatse;
 • praktikum 3-5 liikmelistes gruppides - teeme ise ajutise magneti ehk magneetimine;
 • individuaalnetöö - magneti eksponaatidega tutvumine ja katsetamine - teemal "Magnetnähtused looduses"; (õpetaja selgitab erinevaid loodusnähtusi);
 • töölehe täitmine - läbitud teadmiste kinnistamine;
 • binokulaariga magneti uurimine.

Kokkuvõte (10 min) õpilased istuvad ringis:

 • arutelu teemal, mida uut teada sain ja mida õppisin; iga õpilane toob ühe näite.

Viimati uuendatud:

06.04.2021