Looduse kaubamaja_türi
Tolmeldamine on tähtis töö. Foto: Maarika Männil

Võimaluse eest elada võlgneme tänu Päikesele. Võimaluse eest kõht täis süüa ja end riietega katta teeme kummarduse fotosünteesile.
Peame mõistma, et looduses on kõik omavahel seotud ja pidevas muutumises ning see kõik loob süsteemi, mis teeb elu võimalikuks.

Õppeprogramm toimub koolis. Programmi tegevused põhinevad rühmatööl. Tutvutakse seitsme erineva looduse hüvega,
mida seostatakse oma igapäevaeluga. Rõhutatakse jätkusuutliku elukorralduse põhimõtteid ja inimese olulist rolli selles.

Iga osaleja täidab töölehe ja annab tagasiside oma uute teadmiste kohta.

 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Osaleja teab:
- mis on ökosüsteem ja selle toimimise põhimõtted;
- ökosüsteemiteenuste ehk looduse hüvede käsitlust;
- fotosünteesi, mulla, tolmeldamise ja elurikkuse tähtsust oma elus;
- inimese rolli jätkusuutliku arengu tagamisel, sest looduskeskkond on aluseks majandusele ja kultuurile.
Osaleja oskab:
- hinnata loodust kui elutingimuste loojat ja hoidjat Maal;
- väärtustada keskkonnahoidlikku käitumist;
- teha rühmakaaslastega koostööd.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Põhikool  - Loodusõpetus - 2.1.9.3. Loodusnähtused 2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed. Bioloogia 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse, 2.2.4.5. Taimede tunnused ja eluprotsessid, 2.2.4.14. Inimene (Hingamine). Keemia 2.5.4.3. Hapnik ja vesinik.
Gümnaasium - Bioloogia - 2.1.4.2. II kursus Organismid, 2.1.4.4. IV kursus Evolutsioon ja ökoloogia. Geograafia - 2.2.4.2. II kursus Maa kui süsteem, 2.2.4.3. III kursus Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid, 2.1.4.4. IV kursus Evolutsioon ja ökoloogia – Ökoloogia, Keskkonnakaitse.

Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, Tehnoloogia ja innovatsioon, Tervis ja ohutus, Väärtused ja kõlblus

Lõimitud on erinevad loodusained, eesti keel, matemaatika.

Meetodid:

Programmi meetodid:

rühmatöö (kuni 6 rühma);
arutelud;
- slaidiettekanne:
- tööleht igale osalejale.

Vahendid: fotosünteesi saaduste näidised, tolmeldamise tarvikud, mulla aineringe skeem, inimese päevane hapnikuvaru kottides, pildid puhkuse veetmise kohtadest, näidised bioonikast, 1m2 murupinda ja 1m2 asfalteeritud pinda.
 

Juhis õpetajale:

Programm toimub koolis, siseruumides või õuealal, kus on ruumi seitsme tegevuspesa töövahendite paigutamiseks. Üks tegevuspesa vajab 3x4m vaba põrandapinda, teised paigutatakse laudadele (igale vähemalt 2 lauda). Arvestama peab liikumisruumiga tegevuspesade vahel. Programmi ettevalmistamiseks kulub juhendajatel vähemalt 45 minutit. Vajalik on tehnika slaidiettekande esitlemiseks.

Enne õppeprogrammi on vajalik korrata ökosüsteemi mõiste ja tähtsus.

Programmi ajal võib õpetaja rühmatööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada või ise kaasa teha.

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside
e-kirja teel saabunud vormi kaudu ja rakendab õpilaste programmil saadud kogemusi ja teadmisi nende edasises õppetöös.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogramm ei kohaldu nägemis-, kuulmis-, vaimupuudega osalejatele. Ratastooliga juurdepääs sõltub kooli võimalustest.

Programmi viivad läbi kaks juhendajat.  

Läbiviimise koht:

kool

Läbiviimise asukoht:

59.4345984, 24.7595008

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Maarika Männil ja Reet Kristian, keskkonnahariduse büroo spetsialistid

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (10 min)

  • ülevaade programmi eesmärkidest, töökorraldusest ja –vahenditest;
  • kordame üle inimese vajadused slaidiettekandega ja teadvustame, et esmavajadused saame kaetud looduse abiga.

Tegevuste käik (65 min)

  • osaleja täidab töölehel oma seniste teadmiste põhjal, kuidas seostuvad igapäevaeluga valitud looduse hüved (fotosüntees, tolmeldamine, hapnik, elurikkus, puhkus, muld, teadus);
  • arutelus tuletame meelde ökosüsteemi mõiste ja toimimise põhimõtted;
  • ökosüsteemiteenuste ehk looduse hüvede käsitluse tutvustus;
  • iga looduse hüve kohta on üks tegevuspesa. Iga rühm läbib kõik  tegevuspesad, kus lahendavad praktilise ülesande ja kirjutavad töölehele oma uue teadmise;
  • arutelu rühmatöö tulemustest, jätkusuutliku arengu põhimõtte järgimise vajalikkusest.

Kokkuvõte (15 min)

  • osalejad jagavad oma uusi teadmisi ja kogemusi;
  • keskkonnahoidliku käitumise olulisus - igaühe tegu loeb.

Viimati uuendatud:

06.05.2021