tigu
Pernova Hariduskeskus

Õppeprogramm keskendub limuste uurimisele ja tutvumisele nende rolliga ökosüsteemides. Õppeprogramm koosneb kahest osast: teooria läbi esitluse ning arutelu ja praktikum individuaal- või paaristööna. Õppetöö läbiviimisel kasutatakse Pernova Hariduskeskuse malakoloogilised õppekollektsioone, töölehti, määrajad, binokulaare, nihik/ nihkmõõdikut.

Õppetööd läbivad teemad:

 • limuste klassifikatsioon ja mitmekesisus;
 • limuste määramine välistunnuste alusel;
 • töö binokulaariga;
 • Eestis levinuimad võõrliigid;
 • koja sise- ja välisehitus;
 • ökoloogia mõisted.

 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

omab ülevaadet Eestis enamlevinud limuserühmadest (teod ja karbid), tunneb limuste süstemaatikat, välis- ja siseehitust ning bioloogilisi iseärasusi;
tunneb Eesti levinumaid limuseid ja oskab neid määrata;
omab ülevaadet limuste kaitsealustest liikidest Eestis ja selgitab limuste tähtsust ökosüsteemides.
omandab vajalikud teemaga seonduvad mõisted ja terminid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust  ja väärtuspädevust - arendab huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuvate kultuurinähtuste vastu.

Seos ainekavaga: bioloogia ainekava: selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid - selgrootute loomade üldiseloomustus, limuste välistunnuste erinevused, limuste välistunnuste võrdlemine, kasutades näidisobjekte; bioloogia peamised uurimismeetodid: vaatlused ja eksperimendid.

Ainetevaheline lõiming:

Matemaatika ainekava - oskab analüüsida ja jõuab olemasolevate faktide põhjal arutluse kaudu järeldusteni.

Sotsiaalained -  arvestab teistega ning väljendab oma mõtteid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Meetodid:

Meetodid: vaatlus, mõõtmine, määramine ja analüüs.

Vahendid: malakoloogilised õppekollektsioonid, töölehed, määrajad, binokulaarid, nihik/ nihkmõõdik; „Eesti kojaga maismaatigude määraja“ 2014; „Euroopa magevee-elustik“ 2007.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud!

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 24-le  2x45 min 140€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas tasuta parkla (ka bussid).

Läbiviimise koht:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc)ja/või Milvi Talts (entomoloog), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Teoreetiline osa (35 min) esitlus ja arutelu:

 • limuste klassifikatsioon ja mitmekesisus.
 • limusekodade välis- ja siseehitus; 
 • kaitsealused liigid ja invasiivsed võõrliigid;
 • soovi korral lisaks: troopilised limused (teod, karbid, peajalgsed), süstemaatiline ülevaade;
 • tähtsus inimese elus, limuste kasutamine, tooted, CITES-i liigid.

Praktikum(45 min) individuaaln- või paaristöö:

 • selgitused praktikumi käigu ja ohutuse kohta, töövõtete ja -vahendite tutvustamine, juhendamine;
 • limuste kodade määramine välistunnuste järgi ning töölehtede täitmine (õpilased töötavad paaris või individuaalselt).

Kokkuvõte (10 min): 

 • arutelu ja kokkuvõtted limuste mitmekesisuse üle;
 • õpitud teadmiste kontrollimine läbi küsimuste.

Viimati uuendatud:

05.04.2021