placeholder

Limuste klassifikatsioon ja mitmekesisus, koja sise- ja välisehitus, võõrliigid, määramine välistunnuste alusel.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane omab ülevaadet Eestis enamlevinud limuserühmadest (teod ja karbid), tunneb limuste süstemaatikat, välis- ja siseehitust ning bioloogilisi iseärasusi; tunneb Eesti levinumaid limuseid ja oskab neid määrata; omab ülevaadet kaitsealustest liikidest Eestis; omandab vajalikud teemaga seonduvad mõisted ja terminid.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust  ja väärtuspädevust - arendab huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuvate kultuurinähtuste vastu. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava: selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid - selgrootute loomade üldiseloomustus, limuste välistunnuste erinevused, limuste välistunnuste võrdlemine, kasutades näidisobjekte; bioloogia peamised uurimismeetodid: vaatlused ja eksperimendid.

Meetodid:

Vaatlus, mõõtmine, määramine ja analüüs.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud!

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Milvi Talts ja/või Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 8. kl. Eesmärk: omab ülevaadet Eestis enamlevinud limuserühmadest (teod ja karbid), tunneb limuste süstemaatikat, välis- ja siseehitust ning bioloogilisi iseärasusi; tunneb Eesti levinumaid limuseid ja oskab neid määrata; omab ülevaadet kaitsealustest liikidest Eestis; omandab vajalikud teemaga seonduvad mõisted ja terminid. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, suhtluspädevust  ja väärtuspädevust - arendab huvi loodusteaduste kui uusi teadmisi ja lahendusi pakkuvate kultuurinähtuste vastu. Seos ainekavaga: bioloogia ainekava: selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid - selgrootute loomade üldiseloomustus, limuste välistunnuste erinevused, limuste välistunnuste võrdlemine, kasutades näidisobjekte; bioloogia peamised uurimismeetodid: vaatlused ja eksperimendid. Programmi käik: programm koosneb kahest põhiosast - sissejuhatus teemasse (õppekollektsioonide jm visuaalse materjali näitel), praktikum ja teema arendus: praktikumi käigus õpitakse tundma ning määrama Eesti tavalisemaid limuseliike kodade järgi. Teoreetiline osa: (45 min) Limuste klassifikatsioon ja mitmekesisus. Limusekodade välis- ja siseehitus. kaitsealused liigid ja invasiivsed võõrliigid. Soovi korral lisaks: Troopilised limused (teod, karbid, peajalgsed), süstemaatiline ülevaade. Tähtsus inimese elus, limuste kasutamine, tooted, CITES-i liigid (lisaaeg 30 min). Praktikum: (45 min) Selgitused praktikumi käigu kohta, töövõtete ja -vahendite tutvustamine, juhendamine. Praktilised vaatlused, limuste kodade määramine välistunnuste järgi ning töölehtede täitmine (õpilased töötavad paaris või individuaalselt). Vahendid: malakoloogilised õppekollektsioonid, töölehed, määrajad, binokulaarid, nihik/ nihkmõõdik); „Eesti kojaga maismaatigude määraja“ 2014; „Euroopa magevee-elustik“ 2007. Otsingusõnad: süstemaatika, morfoloogia, bioloogiline mitmekesisus, invasiivsed võõrliigid, indikaatorliigid.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020