Tuulehaug
Mahe Metsalu

Programm tutvustab Läänemere, Eesti rannikumere ja siseveekogude kalaliike. Läbi aktiivtegevuste saavad osalejad õppida tundma Eesti vete erinevaid kalaliike, kalapüügieeskirja ja selle vajalikkust,  arutleda Läänemere elustiku ja reostuse teemadel. Saame tuttavaks meie toidulaua põhiliste kalaliikide välimuse, eluviisi, toitumise ja rändeharjumustega. Õpilased oskavad seoseid luua kalapüügi ja kalavarude jätkusuutlikkuse vahel ning märgata ja teada anda keskkonnarikkumisest. Mängime mänge, kus õngitseme kala ja määrame nende liike.

 

 

 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

I kooliastmes
Õpilane oskab:
- nimetada erinevaid kalaliike
- nimetada erinevaid kalade elupaikasid
- kirjeldada vähemalt nelja erinevat kalaliiki

Õpilane teab:
- inimtegevuse mõju loodusele/ veekogudele
- miks on vaja kalapüüki reguleerida

II kooliastmes õpilane lisaks eelnevale:

- oskab liigitata kalu mere ja mageveekogude vahel;
- oskab nimetada Eesti suurimaid veekogusid;
- teab, mis on riimveelisus ja mis seda põhjustab;
- teab, miks Läänemeri on reostusele väga tundlik.


III kooliastmes ja gümnaasiumis õpilane lisaks eelnevale:
- oskab nimetada Eestis kaitse all olevaid kalaliike;
- oskab käsitleda ja tõlgendada kalapüügieeskirja
-teab, mis on liigiline mitmekesisus ja jätkusuutlik kalamajandus.

Õpilane väärtustab:
- elurikkust

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

I kooliaste: Ainevaldkond „Loodusained“ – Loodusõpetus: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad; 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu.

II kooliaste: Ainevaldkond „Loodusained“ – Loodusõpetus: 2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal; 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond; 2.1.6.14. Läänemeri elukeskkonnana; 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste: Ainevaldkond „Loodusained“ – Bioloogia: 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse;

Gümnaasium ja täiskasvanud: Ainevaldkond „Loodusained“ – 2.1. Bioloogia, 2.1.4.4. IV kursus „Evolutsioon ja ökoloogia“, Keskkonnakaitse.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng,  tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, bioloogia, geograafia

Meetodid:

Kasutatavad meetodid:

- slaidiesitlus ja arutelu

- töölehtede täitmine – töölehed paari peale, kirjutusalused, pliiatsid, mõõdulindid, väljavõte eeskirjast (alammõõtude tabel, kalapüügi aegade tabel).

 - õppemängud (kalamulaažid, õnged, piltkaardid, kirjelduskaardid, kalade alammõõdu tabel, kalapüügi aegade tabel).

Kõik vajalikud vahendid on juhendaja poolt.

Juhis õpetajale:

Enne õppeprogrammi on soovitatav õpilaste eelteadmised vastavalt vanusele veekogude ja nende elustiku teemal aktiveerida.

Programmile tulles panna selga ilmastikule sobiv riietus, jalga niiskuskindlad jalanõud.

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha.

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel saabunud lingi kaudu.

Õpetaja rakendab õpilaste programmil saadud kogemusi ja teadmisis nende edasises õppetöös.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1,5-3 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogramm on kohaldatav kergema vaimu- ja liikumispuudega õpilastele.

Läbiviimise koht:

Viidumäe looduskeskus, kool

Maakond:

Saaremaa

Otsekontakt:

mahe.metsalu@keskkonnaamet.ee
+372 5304 7882 (Mahe Metsalu)

Programmi läbiviija:

Mahe Metsalu, Keskkonnaamet

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi on võimalus läbi viia 2x45 ja 4x45 min programmina. Õppeprogrammi slaidiesitlus toimub siseruumis ja mänguline osa toimub õues.

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:


SISSEJUHATUS (10 min/ 20 min)
- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid
-arutelu käigus aktiveerime eelteadmised kalanduse ja looduskaitse teemal.

TEGEVUSTE KÄIK ( 70 min/ 140 min) 

- slaidiesitlus ja arutelu: kalade liikidest, nende elukeskkondadest, kalade eluks vajaliku vee omadustest (soolsus, läbipaistvus, temperatuur jms), Läänemere reostusest, kalapüügieeskirja olemusest ja vajalikkusest;
- õppemäng: kalade otsimine kirjelduse järgi

- õppemäng: õngitsemine, kalade liikide, elukeskkonna, seadusliku püügi ja piirangute kohta

- töölehtede täitmine: paari kaupa, millele järgneb arutelu


KOKKUVÕTE ( 10 min/ 20 min )

- programmi lõpuringis väljendab õpilane oma uusi teadmisi kalanduse valdkonnas ja toob välja, kuidas tema oma käitumisega saab tagada meie kalade liigirikkuse säilimise.
 

* 90 minutilise programmi puhul toimuvad tegevused vähendatud mahus ja õpetajaga kokkuleppel -valikuliselt üks mäng ja lühem slaidiesitlus (nooremale vanuseastmele).

Viimati uuendatud:

04.05.2021