õppeprogramm Kus on elu säästlikum?
teadmata

Õppeprogrammi abil tõuseb teadlikkus igapäevaelu ressursi- ja energiakasutusest, mis on seotud meie toidu-, vee-, soojuse-, transpordi-, elektri- ja heaoluteenuste kasutamisega ning jäätmete tekitamisega – saadakse teavet säästlikust tarbimisest – mõistetakse säästva arengu põhimõtet. Õppeprogrammi käigus teadvustatakse inimeste igapäevast Maa ressursside kasutust – tutvustatakse inimeste erinevaid kodumajapidamisi õppemängu “Kus on elu säästlikum ja mõistlikum” abil.

Programmi lõppedes saab iga õpilane välja tuua isiklikud energiasäästmise võimalused, mille läbi kontrollitakse teema omandamist.

Programmi eesmärk: Tõsta õpilaste  teadlikkust igapäevaelu ressursi- ja energiakasutusest, mis on seotud meie toidu-, vee-, soojuse-, transpordi-, elektri- ja heaoluteenuste kasutamisega ning jäätmete tekitamisega.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

1) põhjendab energiasäästu vajadust;
2) suhtub vastutustundlikult elukeskkonda, väärtustades jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid;
3) mõistab inimtegevuse sõltumist Maa piiratud ressurssidest ja inimtegevuse tagajärgi keskkonnale; suhtub vastutustundlikult keskkonnasse, järgides säästva arengu põhimõtteid;
4) analüüsib enda tegevuse võimalikku keskkonnamõju;
5) seostab õpitava loodusõpetuses varem omandatud teadmiste ja oskustega.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos riikliku õppekavaga:

Bioloogia: 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Ainetevaheline lõiming: geograafia, loodusõpetus, füüsika

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, loodus ja keskkonnakaitse, kodanikualgatus, väärtus ja kõlblus.

Mõisted: ressurss, heaoluteenus, energiaklass, biojäätmed, soojustamine, mahetoit.

Meetodid:

Arutelu, argumenteerimine, seoste loomine, grupitöö, tulemuste esitlemine

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

praktilised ülesanded 1 h 30 minutit

kokkuvõttev analüüs 20 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Programmi lõppedes saab iga õpilane välja tuua isiklikud energiasäästmise võimalused, mille läbi kontrollitakse teema omandamist

Juhis õpetajale:

 Tegemist on tubase programmiga. Loodusmajas olles tuleb välisjalanõud ära võtta. Õpetajal on programmi jooksul toetav ja innustav roll.

Õpetaja täidab tagasisidelehe.

 

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Lisainfo:

Kasutatavad õppevahendid:Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt.

Läbiviimise koht:

Vapramäe Loodusmaja

Läbiviimise asukoht:

58.252481219571, 26.463207169629

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

sihtasutus@vvvs.ee
52 54 172, 5088359

Programmi läbiviija:

Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi lühikirjeldus:Õppeprogrammi abil tõuseb teadlikkus igapäevaelu ressursi- ja energiakasutusest, mis on seotud meie toidu-, vee-, soojuse-, transpordi-, elektri- ja heaoluteenuste kasutamisega ning jäätmete tekitamisega – saadakse teavet säästlikust tarbimisest – mõistetakse säästva arengu põhimõtet. Õppeprogrammi käigus teadvustatakse inimeste igapäevast Maa ressursside kasutust – tutvustatakse inimeste erinevaid kodumajapidamisi õppemängu “Kus on elu säästlikum ja mõistlikum” abil.

Programmi lõppedes saab iga õpilane välja tuua isiklikud energiasäästmise võimalused, mille läbi kontrollitakse teema omandamist. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: 7-9 kl III kooliaste, programm toimub eesti keeles

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: 2 h

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe Loodusmaja

Juurdepääs: Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja, palume õpilastega tulla Loodusmaja I korruse õppeklassi. Ratastooliga juurdepääs on raskendatud keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale: Tegemist on tubase programmiga. Loodusmajas olles tuleb välisjalanõud ära võtta. Õpetajal on programmi jooksul toetav ja innustav roll.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Tõsta õpilaste  teadlikkust igapäevaelu ressursi- ja energiakasutusest, mis on seotud meie toidu-, vee-, soojuse-, transpordi-, elektri- ja heaoluteenuste kasutamisega ning jäätmete tekitamisega.

 

Viimati uuendatud:

01.04.2021