tri
Leho Lahtvee

See on kõige parem viis teha tutvust ordoviitsiumi kihtides olevate maavarade, kivimite ja kivististega. Allmaakaevanduses tutvutakse erinevate kihtidega, ELKS Kivitoas tekib ülevaade ordoviitsiumi kihtides leiduvatest kivimitest ja kivististest, aherainemäel kinnistatakse praktiliselt saadud teadmisi.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

Õpitulemused:

 Oskab teostada vaatlusi
 Tunneb ära looduses 10 kivimit
 Tunneb ära looduses 10 kivistist
 Mõistab eluta looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

PK Loodusõpetus: Ained ja kehade mitmekesisus. Elus- ja eluta looduse seosed

PK geoloogia: Praktilised tööd, kivimite ja setete kirjeldamine ja võrdlemine

Gümn bioloogia: Evolutsioon ja ökoloogia

Gümn geograafia: Litosfäär

Läbiv teema: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Meetodid:

paikvaatlused, praktiline ülesande lahendamine, mõõtmised, otsimised, määramised, võrdlused, analüüs.

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära: allmaakaevanduse käigud, aherainemägi.

Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Kaasa vihmakeep.

Programm ei sobi liikumispuudega õpilastele.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

2,5 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

400€

Lisainfo:

Aeg: kevad, suvi, sügis (osaliselt talv)

Rühma suurus: kuni 24 õpilast + 2 õpetajat

Hind: 400.- eur/ 1 rühm

Korraga on võimalik vastu võtta maksimaalselt 2 rühma.

Läbiviimise koht:

Eesti Kaevandusmuuseum, aherainemägi

Maakond:

Ida-Virumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ingrid Kuligina

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Seotud failid:

Kivimid ja kivistised_PK_III_aste+gymn_programmi_kirjeldus
Author:
Ingrid Kuligina
Kivimid ja kivistised_PK_III_aste+gymn_programmi_kirjeldus.pdf(206.63 KB)

Programmi tegevus ja täpsem kirjeldus.

Viimati uuendatud:

28.03.2022