placeholder

Kallastel, Peipsi järve kaldal toimuva programmi eesmärgiks on tutvuda pääsukeste (eelkõige kalda-, aga ka räästa- ja suitsupääsuke) eluringi, käitumise ja pesitsemisega ning suunata osalejaid mõistma inimese keskkonnasõbraliku käitumise tähtsust. Programm sisaldab mängulisi tegevusi ja ülesandeid looduses, millega arendatakse märkamisoskust ja pakutakse huvi tekitavaid elamusi. Osalejad saavad binokli kasutamise kogemuse. Kuna programm toimub Peipsi kaldal Kallastel, siis on lühidalt jutuks nii Peipsi järv kui liivakivipaljand.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Peale õppeprogrammi läbimist õppija:
1) mõistab lindude erilisust ja vajadust neid kaitsta
2) oskab vaadelda, märgata erinevusi ja sarnasusi ning kirjeldada Eesti pääsukesi, sh neid ära tunda ja nimetada
3) oskab kasutada binoklit
4) teab, kuidas tema oma käitumisega võib mõjutada keskkonda, sh lindude (eriti pääsukeste) elutingimusi
Peale õppeprogrammi läbimist on õppija täiendanud oma väärtuspädevust - suudab tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimeste ja loodusega, samuti sotsiaalset- ning suhtluspädevust (oskab end selgelt ja asjakohaselt väljendada).

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Peale õppeprogrammi läbimist õppija:
1) mõistab lindude erilisust ja vajadust neid kaitsta
2) oskab vaadelda, märgata erinevusi ja sarnasusi ning kirjeldada Eesti pääsukesi, sh neid ära tunda ja nimetada
3) oskab kasutada binoklit
4) teab, kuidas tema oma käitumisega võib mõjutada keskkonda, sh lindude (eriti pääsukeste) elutingimusi.
Peale õppeprogrammi läbimist on õppija täiendanud oma väärtuspädevust - suudab tajuda ja väärtustada oma seotust teiste inimeste ja loodusega, samuti sotsiaalset- ning suhtluspädevust (oskab end selgelt ja asjakohaselt väljendada).

Juhis õpetajale:

Enne programmile tulekut:

  • Eelhäälestama lapsed/õpilased õppeprogrammile ja lindude teemale, juhendajaga rääkima läbi, kas on mingeid eriootusi programmile
  • Programm toimub ainult õues, vajalik ilmastikukindel riietus ja märjas rohus ning liivas kõndimiseks sobivad jalanõud – on väga oluline see info edastada õpilastele ja vanematele.
  • Juhul, kui õppijate seas on liikumispuudega õpilasi, palume sellest juhendajat informeerida, et saaks ühiselt läbi mõelda retke täpse teekonna. Programm toimub osaliselt Peipsi liivarannas, mis ei ole sobilik ratastoolis liikumiseks.

Õppeprogrammi ajal: ootame eelkõige erivajadustega õpilaste õppimise toetamist, kuid ka empaatilist õppeprotsessi toetamist vastavalt vajadusele.
Peale programmi: järgneva(te)l päeva(de)l on vajalik lasteaias/koolis teema kinnistamine.

Sihtgrupp:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi

Hind:

150€

Lisainfo:

Programmi saab läbi viia mai keskpaigast juuni lõpuni.

Läbiviimise koht:

Programm toimub õues: Kallaste linnas Peipsi kaldal, liivakivipaljandi ümbruses (kaldapääsukeste pesitsuspaigad) ja Peipsiga piirneval tänaval (räästapääsukeste pesitsuspaigad)

Läbiviimise asukoht:

58.662725951217, 27.165319682092

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

eeva.vadi@gmail.com
õppeprogrammide infot saab küsida, kas Eeva tel: 52 13881 või Katrin tel: 56955985

Programmi läbiviija:

Peipsi Koostöö Keskuse juhendajad - vaadake lähemalt kodulehelt

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Programmi kirjeldus_Kaldap22suke_ja_tema_sugulased_2020
Author:
Eeva Kirsipuu-Vadi
PL_Kaldap22suke_ja_tema_sugulased_2020_0.pdf(446.04 KB)

Detailne programmi kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Programm toimub ainult õues. Algus Kallaste peaväljakult. Retke täpne marsruut sõltub Peipsi järve veetasemest ja ilmaoludest, retke pikkus on orienteeruvalt 1 km.

Juhendaja jälgib ajakava ning grupi eripära ning kohandab vastavalt tegevusi/ajakava. Õpilastele mõeldud programm sisaldab endas rohkem arutelusid.

Häälestus ja sissejuhatus, sh päeva tegevuskava ja käitumisreeglite (ohutus liivakivi juures, järve ääres) selgitamine. Väidete mäng (10 min)

1. Eesti pääsukesed – mõistatuste arvamine, piltide vaatlus ja liiginimede pakkumine (10 min)
2. Binoklite kasutamise õppimine, esmane vaatlus (10 min)
3. Retk mööda tänavat räästapääsukeste pesade juurde. Teiste linnuliikide pesade otsimine/märkamine, õpilaste puhul pesituspaikade loendamine. Eri pääsukeseliikide otsimine/märkamine (15 min)
4. Retk Peipsi kaldale liivakivipaljandi juurde. Tutvumine mängude ja ülesannete abil kaldapääsukeste, nende eluringi ja pesitsuskohaga. Pääsukeste vaatlus. Retke jooksul tehakse peatuseid eri tegevusteks (35 min).
a. Millal on sinu sünnipäev? Millal pääsukese sünnipäev?
Juhendaja eestvedamisel joonistatakse liivale aastaring või kasutatakse selle markeerimiseks nööre, lisaks aastaajale võimalikult omane sümbol loodusest (otsitakse kohapeal). Lasteaialaste aastaajad ja võimalusel kuud, õpilastel kuude kaupa – osalejad leivad oma koha, seejärel ühisarutelu.
b. Kui pikk on kaldapääsukese pesaurg? Ära arvamisel kasutatakse vastava pikkusega nööre. Ühisarutelu pesitsuspaikade teemal.
c. Ranna-aarete otsimine – mida leidub rannal, kas see on kuidagi pääsukestega/lindudega seotud
d. Liivakivipaljandilt kraapetekstide lugemine, arutlus liivakivisse kraapimise mõjudest ja eetilisusest
e. Vaikselt, silmad kinni loodushäälte, sh kaldapääsukeste hääled, kuulamine
f. Jooksvalt toimub prügi korjamine rannast (prügikott juhendajal kaasas).

Kokkuvõte ja tagasiside (10 min)
Osalejatelt küsitakse suulist tagasisidet (Mis oli huvitav? Mida teada said?) või tehakse mõni mäng, õpetajal palutakse hiljem täita e-tagasisidevorm.

muraka märgis

Viimati uuendatud:

09.03.2021