Räätsamatkal
Ökokratt

Räätsamatka käigus tutvutakse soo arengujärkudega ning õpitakse tundma rabaelustikku, rabas elavate liikide omavahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga.

Vaadeldakse raba kindla liigi seisukohast ning retke lõpus arutletakse liigi elutingimuste üle. Soo, siirdesoo ja raba taimestik, loomastiku areng ja tegevusjäljed looduses. Õpitakse tundma Järvesood ja Savalduma sood ning selle väärtusi. Vaatleme kurisuid, mis neelavad Järvesoost ja Savalduma soost valguvat vett. Puhkehetkel keedame teed rabaveest ja looduslikest taimedest.

Läbime 3 tunni jooksul ligi 5 km, sellest räätsadega 1,5- 3 km olenevalt sademetest. vajalikud 10- 20 cm ulatuses veekindlad jalanõud.

 Räätsamatku ei toimu 23.aprill kuni 24 juuni, mil on räätsarahu!

Rabasõbralikud räätsad video:

Programmile on omistatud ökoturismi kvaliteeti kinnitav EHE märgis.

Programmi kohandatakse puuetega lastele vastavalt õpilaste individuaalsetele õppekavadele. Pole võimalik kohaldada abivahendiga liikujatele.Meie juhendajad on saanud puuetega inimestega tegelemiseks ettevalmistuse ja läbinud esmaabikursuse.

Õpipädevused:

digipädevus
enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

gümnaasiumi õpilane
- teab, mis on eluta ja elus looduse ökoloogilised tegurid. Teab, kuidas eluta looduse tegurid mõjutavad rabas elukeskkonda;
- selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist rabas;
- hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele raba näitel ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme; rabade taastamine Eestis;
- väärtustab keskkonda kui tervikut ja järgib jätkusuutliku eluviisi tavasid, suhtub vastutustundlikult keskkonda;
- oskab kasutada räätsi ja nende abil looduses liikuda.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

  • Organismide rühmad ja kooselu;
  • Ökoloogia ja keskkonnakaitse;
  • Eluta ja eluslooduse tegurid (ökoloogilised tegurid) ning nende mõju rabaelustikule;

Läbivad teemad

  • Keskkond ja jätkusuutlik areng,
  • Tervis ja ohutus

Ainete lõiming

  • keemia: raba happeline keskkond; pH mõiste kordamine;
  • geograafia: taastuvad ja taastumatud loodusvarad;
  • kehaline kasvatus: liikumine räätsadega

Meetodid:

Programmis kasutatakse kogemus- ja elamusõpet. aktiivvestlus, arutelu, vaatlus, rühmatöö, praktiline töö.

Vahendid: räätsad igale osavõtjale, 1 digitaalne miksoskoop kahele õpilasele, 1 jõupaberist ümbrik näidiste kogumiseks igale rühmale;Vahendid antakse juhendaja poolt.

Juhis õpetajale:

Riietus ja jalanõud palume valida vastavalt ilmastikule ja õues viibimiseks. Tutvustage õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Alustada teema tutvustamisega koolis, et õpilastel on võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse looduses liikudes. Peale õppekäigu toimumist jätkake teema käsitlemist koolis. Korrake programmil nähtut/kuuldut.

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

185€

Lisainfo:

Erivajadustega õpilaste osalemise puhul on vajalik võtta kontakti. Abivahendiga liikujatel kahjuks osalemise võimalus puudub. 

Tagasisidet õppeprogrammi kvaliteedi kohta saab anda keskkonnahariduse veebilehe kaudu. Vahetu tagasiside õpetajalt ja õpilastelt saadakse programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: millest räägid oma kaaslasele või perele, mis õnnestus, mis üllatas, mis häiris, mida teha teisiti, kas tuled uuesti järgmisele programmile.

Juhendajate hariduslik valmisolek.

Priit Adler: kõrgharidus- õpetatud agronoom, keskkonnaspetsialist, keskkonnamõju hindaja, müraekspert, loodusgiid tase 5, noorsootöötaja tase 6, matkajuht,  TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Ain Aasa: kõrgharidus, loodusainete õpetaja, loodusgiid, matkajuht, TÜ uurimusliku õppe tunnistus, koolitatud maaelu nõustaja, Loodustarkuse Teadushuvikooli õpetaja.

Läbiviimise koht:

Savalduma ja Järvesoo soo

Läbiviimise asukoht:

59.167478787241, 26.0465905

Maakond:

Lääne-Virumaa

Otsekontakt:

info@metsamoisa.ee
+372 513 2149

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Kestus 3 tundi koos 30 min vabalt valitud ajal söögipausiga olenevalt harjumusest ja soovist,

15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, kuidas kasutada räätsasid, ohutusreeglite selgitamine. Selgitatakse, miks on ilma laudteeta rabas grupil soovitav liikumisteid vältida „hanereas“ liikumist ning hajutatult kõndida.

2 tundi programm  Järvasoo ja Savaldusma soo retke käigus tutvutakse soo kolme arengujärguga ning õpitakse tundma rabaelustikku taimi ja loomi, otsitakse looduses erinevate loomaliikide tegevusjälgi, soos, siirdesoos, rabas elavate liikide omavahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga. Looduse uurimisel kasutame mikroskoope, mis kinnitatatakse telefonide külge. Vaadeldakse raba kindla liigi seisukohast ning retke lõpus arutletakse liigi elutingimuste üle. Õpitakse tundma sood, siirdesood ja raba ning selle väärtusi. 

Õpitakse tundma rabaelustikku (põdra- ja porosamblikud, turbasammal, kattekold, jõhvikas, pohl, küüvits, sookail, mänd, vaevakask), rabas elavate liikide omavahelisi suhteid ja seoseid elukeskkonnaga. Eluta ökoloogiliste tegurite toime rabaelustikule. Happeline keskkond rabas. Süsinikuringe ja veeringe mõju soo tekkele, põhjustele ja arengule.

Turbasambla omaduste uurimine. Turbasambla ehituse seosed raba kui elukeskkonnaga. Turba teke ja selle kasutamine. Turbasambla omadus imada rohkesti vedelikku ja selle omaduse kasutamine rahvatraditsioonis. Arutelu: kas turvas on taastuv või taastumatu loodusvara?

Liikumine rabas ligi 1,5- 3 km on räätsadel. Teekonna pikkus 5 km.

Räätsamatku ei toimu 23.aprill kuni 24 juuni, mil on räätsarahu!

Kokkuvõte    

15 min - Kokkuvõte õppekäigust. Nimetage madalsoos, siirdesoos ja rabas elavaid taimi ja loomi, keda täna kohtasime, kelle tegevusjälgi nägime. Kuidas nad on kohastunud oma elukeskkonnaga? Arutleme, millised on eluta ökoloogiliste tegurite toime rabaelustikule. Näita oma seisukohta: kas turvas on taastuv või taastumatu loodusvara?

 

Viimati uuendatud:

04.02.2022