Vee-elustikku püüdmas
Helen Kivisild

Järveteemalises õppeprogrammis õpitakse tundma järvede ja järveelustiku eripära, järvede teket ja arengut, elutingimusi järves, toiduahelaid; järvede tähtsust, kasutamist ja kaitset. Teadmiste kinnistamiseks valmistavad õpilased järve mudeli. Programmi juurde kuuluvad töölehed, mida saab täita kohapeal või hiljem koolis.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste: Loodusõpetus:  2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal, 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond.

III kooliaste: Bioloogia:  2.2.4.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid, 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Gümnaasium: 2.1.4.4. IV kursus „Evolutsioon ja ökoloogia“, Ökoloogia. Keskkonnakaitse. Ökoloogia valikkursused.

Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Meetodid:

Meetodid:

-  rühmatööd (püük kahvaga, määramine, järvemudeli ehitamine, tulemuste esitlemine).
-  arutelu.

Vahendid: igale rühmale on: kahvad, sõelad, vannid selgrootute hoidmiseks, luubid, määramislinad, järve mudeli ehitamise joonis,

Secchi ketas on kasutamiseks kogu grupile.

Juhis õpetajale:

Programmi kestus on ~3h ja see viiakse läbi Ähijärve ääres Karula rahvuspargi külastuskeskuse juures. Osalejatel vajalik ilmale vastav riietus ja kummikute olemasolu. Programmi saab tellida maist septembrini. 

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

96€

Lisainfo:

Lisainfot jagab  Lilian Freiberg  (+372)5172 646

Läbiviimise koht:

Karula rahvuspargi külastuskeskuses Ähijärve ääres

Maakond:

Valgamaa

Keskus:

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Lilian Freiberg, bioloog

Keel:

Eesti keel
Inglise keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus
Karula rahvuspargi loodus- ja kultuuriväärtuste lühike ülevaade.
Õppevahendite kasutamise tutvustamine ja vee-selgrootute heaolu tagamine, rühmadesse jagamine. 

Praktilised tegevused
Järveteemalises õppeprogrammis õpitakse tundma järvede ja järveelustiku eripära, järvede teket ja arengut, elutingimusi järves, toiduahelaid; järvede tähtsust, kasutamist ja kaitset.

Kahvadega vee-elustiku püük ja määramine.

Teadmiste kinnistamiseks valmistavad õpilased järve mudeli ning esitlevad teistele oma tööd. 

Kokkuvõte 

Viimati uuendatud:

27.04.2021