hoov
Pernova Hariduskeskus

Õppeprogramm toimub õues ja klassiruumis, seega palun pange selga ilmastikule vastav riietus.

Õpptöö läbiviimsel kasutatakse termomeetreid, tuulelippu, kompassi, pilveliikide pilte, esitlust, õppevideoid ja teadmiste  omandamise kontrollimisel töö IPadiga.

Programmi läbivad teemad:

 • arutleme teemal, miks on vaja ilma uurida;
 • tutvume ilmaelemetide ning mõõte- ja vaatlusmeetoditega;
 • vaatleme ja mõõdame õues ilma (temperatuur, tuulesuund, sademed, pilvisus);
 • võrdleme saadud tulemusi Riigi Ilmateenistuse andmetega ja tutvume Riigi Ilmateenistuse veebilehe võimalustega. 

Soovituslik 2. klass -  toetab loodusõpetuse ainekava: mõõtmine ja võrdlemine -  temperatuuri mõõtmine; ilmavaatlus; ilmastikunähtused.

Õpipädevused:

digipädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

tutvub ja teab ilmaelemente ja nende mõõtmisvahendeid;
teeb ilmavaatlusi ja mõõtmisi, iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava riietuse;
hindab pilvisust, määrab pilvetüüpe ja tuule suunda;
teab interneti võimalusi ilma uurimiseks ja võrdleb saadud mõõtmistulemusi reaalajas Riigi Ilmateenistuse andmetega;
oskab hinnata loodusnähtuste mõju inimesele ja loodusele.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust - uurimusliku õppe rakendamise oskusi, arendab sotsiaalset, kultuurilist ja väärtustpädevust ning õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Ainetevaheline lõiming

Loodusõpetuse ainekava: ilm - mõõtmine ja võrdlemine -  temperatuuri mõõtmine; ilmavaatlus; ilmastikunähtused, pilvetüübid.

Matemaatika ainekava: võrdlemine, mõõtmine; kasutab õppides info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendeid.

Õpilased omandavad loodusteaduslikke teadmisi  erinevates valdkondades (füüsikalised, matemaatilised, bioloogilised jm) eesmärgiga tõsta keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustada säästva arengu põhimõtteid. Läbivatest teemadest on olulisel kohal keskkond ja jätkusuutlik areng ning tervis ning ohutus.

 

Meetodid:

Meetodid: vaatlus, mõõtmine, analüüs, ohutusnõuetega tutvumine.

Vahendid: termomeeter, tuulelipp, kompass, pilveliikide pildid, esitlus, videod, IPadid.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

Muu oluline teave: selga ilmastikule vastav riietus.

Siseruumis liikumiseks kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  3x45 min 140€, kuni 24-le  2x45 min 140€ ja  3x45 min 210€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas parkla (ka bussidele).

Läbiviimise koht:

klassiruum ja hooviala, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (15 min):

 • vestlus ohtus praktikumi läbiviimisel;
 • arutelu  ja vestlus - milleks on ilma uurimine vajalik?

Teemaarendus:

Klassiruumis (35 min):

 • selgitused iga ilmaelemendi ja selle mõõtmiseks/ vaatlemiseks kasutatavate vahendite kohta.
 • esitlus ja õppevideod;
 • töölehe täitmine - ilmaelementide ja vahendite kohta.

Õuealal (20min):

 • ilmavaatlus ja mõõtmised (temperatuur, tuulesuund, sademed, pilvede liigid, pilvisus) tulemuste kandmine töölehele.

Klassiruumis (15 min): 

 • saadud mõõtmistulemuste (temperatuur, tuulesuund, sademed, pilvede liigid, pilvisus) võrdlemine Riigi Ilmateenistuse andmetega (igal õpilasel või paari peale IPad) ja tutvumine Riigi Ilmateenistuse veebilehe võimalustega.

Kokkuvõte (5 min):

 • vestlus, arutelu grupis - teadmiste kontrollimine mida uut õppisin ja kuidas ilma vaadelda?

Viimati uuendatud:

06.04.2021