Vooluring
Rakett69 Teadusstuudiod

Rakett69 telesaate stiilis põnev ja tempokas sessioon koosneb I kooliastmel kahest ja II kooliastmel kolmest praktilisest ülesandest. Osalejad omandavad või kinnistavad teadmisi vooluringist, vooluallikatest, elektrit juhtivatest/mittejuhtivatest materjalidest, lüliti rollist vooluringis. Programm toetab meeskonnatöö- ning probleemilahendusoskuse kujunemist. Lisaks loome osalejatele tingimused oma ideede elluviimiseks ja koheseks katsetamiseks ning selle kaudu erinevate nähtuste toimimise mõistmiseks. Lisapõnevust pakub pisike meeskondadevaheline võistlusmoment. 

Sessioonid on koostatud vastavalt õppekavale ja õppeastmeti raskustase erineb. I kooliastme sessiooni kestus on 1,5 tundi, II kooliastmel 2 tundi ning selle käigus teeme Rakett69 saate laadis sissejuhatuse kuni viieks meeskonnaks jaotamisega, varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini, seejärel vastavalt kaks või kolm avastamisrõõmu pakkuvat praktilist ülesannet. Rõhutame igal sessioonil tööriistade ohutut ning materjalide säästvat kasutamist. Ülesannete lahendamise ajal on juhendaja meeskondadele toeks vihjavate ja suunavate küsimustega. Ülesannete järel näitame õpitut kinnistava kokkuvõtliku video ning sessioon lõpeb viktoriiniga.

 

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Õpitulemused:

I kooliastme õpilane:
- oskab nimetada erinevaid vooluallikaid, tarviteid
- oskab patareid õigesti patareipessa sisestada
- mõistab lüliti rolli vooluringis
- sõnastab oma meelte toel saadud kogemusi ning nähtuste ja objektide omadusi
- julgeb oma ideid meeskonnas teostada ning neid katsetada
- kasutab tööriistu ja -vahendeid säästlikult ning ohutusreegleid silmas pidades

II kooliastme õpilane:
- nimetab erinevaid vooluallikaid, tarviteid
- oskab koostada lihtsat vooluringi ja mõistab lüliti rolli vooluringis
- saab aru elektrijuhi mõistest, oskab nimetada elektrit juhtivaid aineid, objekte
- toob näiteid taastuvenergia tootmise ja kasutamise võimaluste kohta
- julgeb oma ideid meeskonnas teostada ning neid katsetada
- valmistab töötava harjaroboti prototüübi praktilise tööna
- kasutab materjale säästlikult ning leiab võimalusi nende korduskasutuseks, kasutab tööriistu ohutusreegleid silmas pidades

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

I kooliastme sessioon toetab loodusõpetuse teemat “Elekter” ning tööõpetuse teemasid “Kavandamine”, “Materjalid” ja “Töötamine”.

II kooliastme sessioon toetab loodusõpetuse teemasid “Eesti loodusvarad” (tuletame meelde, kust on pärit enamik meie elektrienergiast). Puudutatud on ka tehnoloogiaõpetuse teemad “Tehnoloogia igapäevaelus” ning “Materjalid ja nende töötlemine”.

Programm toetab ka “keskkonna ja jätkusuutliku arengu” ning “tervise ja ohutuse” läbivate teemade käsitlemist, kuna arutleme elektrienergia allikate ja elektriohutuse üle.

Meetodid:

Rühmatöö, avastusõpe, valikvastustega viktoriin, video, suunatud arutelu.

Iga ülesande lahendamiseks saavad meeskonnad kasti just selle ülesande jaoks vajalike vahenditega. 

Snap Circuits komplekt, eestikeelsed elektriprojektid ning legend detailide eestikeelsete nimetustega.

Harjaroboti kastis on harjad, patareid, patareipesad, servomootor, kruviklemmid, kruvikeeraja ja kõik vajalik roboti koostamiseks ja kaunistamiseks.

Raketi tulede kastis on raketi kujutis, pirnid ja vajalik arv juhtmeid.

Playtronica kastis on helimoodul, noot loo mängimiseks, krokodillijuhtmed, voolimismassid.

Lisaks on osalejatel võimalus kasutada üldvahendeid tööriistaseintelt (käärid, teibid, lõiketangid jms).

Juhis õpetajale:

Programm ei vaja eraldi ettevalmistust. Õpetaja saab jälgida sessiooni kulgemist kõrvalt, sessiooni juhendaja ülesandeks on kogu tegevuse korraldamine ja läbiviimine. Õpetaja rolliks on abistamine üldise korra hoidmisel.

Kõik vajalikud vahendid on olemas kohapeal, midagi kaasa ei ole vaja võtta (va. talveperioodil vahetusjalatsid).

Vahetu tagasiside küsime õpilastelt programmi kokkuvõtte tegemisel suuliselt: mis oli see midagi, mis sa täna õppisid, milline ülesanne kõige rohkem meeldis ja miks?

Hiljemalt nädal peale sessiooni küsime õpetajalt e-posti teel tagasisidet.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Kestus:

1,5-2 tundi

Grupi suurus:

25

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

250€

Lisainfo:

Ideaalne grupi suurus on 15-25 õpilast, kuid mahutame ära ka 35 osalejat (kui grupi suurus ületab 30 õpilase arvu, viib sessiooni läbi kaks juhendajat).

Korraga saame vastu võtta 4 klassikomplekti jagu lapsi (meil on 4 stuudiot).

Kõik stuudiod on ligipääsetavad ratastooliga.

Meie juurde on oodatud ka HEV väikeklasside õpilased, palume sellest eelnevalt teavitada, et oma programmi vajadusel vastavalt kohandada.

Läbiviimise koht:

Rakett69 Teadusstuudiod

Läbiviimise asukoht:

59.419509526873, 24.8082696

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

info@teadusstuudiod.ee
+372 5855 8933

Programmi läbiviija:

Sessiooni viivad läbi Rakett69 Teadusstuudiote juhendajad. Täpsem info lisatud dokumendis.

Keel:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Seotud failid:

Programm ELEKTER ja vooluring
Author:
Rakett69 Teadusstuudiod
Programm ELEKTER ja vooluring_0.pdf(37.38 KB)

Programmi ELEKTER ja vooluring kirjeldus.

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm toimub ühes Rakett69 Teadusstuudiote neljast Rakett69 saadet imiteerivas nn black-box stiilis stuudios. Õpilaste saabumisel teeme u 15 min kestva sissejuhatuse, mille raames juhendaja selgitab, kuidas sessioon välja näeb. Pärast lühikest tutvustust jagatakse õpilased loosiga viieks meeskonnaks, mille järel valib iga grupp endale kapteni. Seejärel tutvustame sessiooni teemat, kordame üle nn majareeglid (nende hulgas ka tööriistade ohutu kasutamise) ja teeme varasemaid teadmisi aktiveeriva viktoriini.

1.-3. klassid teevad kaks ülesannet ning sessioon kestab 1,5 tundi. 4.-6. klass teevad kolm ülesannet ning sessioon kestab 2 tundi. Kõikidele ülesannetele otsitakse vastuseid konkreetsete tegevuste ja katsete kaudu.

I kooliaste:

1. ülesanne Snap Circuits (30 min)

Elektripuslet kokku pannes saame selgeks, mis tähendab vooluring, millist rolli omab vooluallikas, millised on võimalikud erinevad tarvitid.

2. ülesanne Harjarobot (45 min)

Õpilased saavad meisterdada harjaroboti ühendades omavahel vooluallika, servomootori ja suure harja. Harjarobotitest loome tegelased - kujundame nende välimuse, anname neile nimed ning soovi korral korraldame kas robotite lõbu- või võidusõidu.

II kooliaste

1. ülesanne Raketi tuled (20 min)

Õpilased ühendavad juhtmed vooluallika ning tarvitiga, pannes raketi kujutisel tuled eri viisidel põlema

2. ülesanne Playtronica (40 min)

Kasutades Playtronica helimoodulit, tahvelarvutit ning krokodillijuhtmeid ehitavad õpilased pilli, mille abil erinevaid lugusid esitada. Oluline on mõista, et heli tekitamiseks on vaja ühendada vooluring.

3. ülesanne Harjarobot (35 min)

Vooluallika, servomootori ja suure harja ühendamise teel harjaroboti meisterdamine. Harjarobotitest loome tegelased - kujundame nende välimuse, anname neile nimed ning korraldame kas robotite lõbu- või võidusõidu.

Ülesande lõpus vaatame lühikest kokkuvõtvat videot ning seostame värskelt kogetu igapäevaeluga, toetades nii arusaamist ümbritseva maailma toimimisest. Sessiooni lõpus teeme kokkuvõtva viktoriini, millega kinnistame veel omandatud teadmisi. Kokkuvõttele kulub umbes 10 minutit.

 

Viimati uuendatud:

23.06.2022