placeholder

Eesti olulisemad kivimid, nende omadused ja kasutusalad, näidiste võrdlemine ja rühmitamine, geoloogilise läbilõike koostamine.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab Eesti olulisemaid kivimeid, nende omadusi ja kasutusalasid; tunneb ära 4 - 5 looduses enamlevinud kivimit; oskab rühmitada kivimeid tekke järgi; teab ja kirjeldab Eesti aluspõhja ehituse eripärasid. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: geograafia ainekava: geoloogia - Euroopa ja Eesti loodusgeograafia; kivimite murenemine, murendmaterjali ärakanne ja settimine ning sette- ja tardkivimite teke.

Meetodid:

Vaatlus, määramine, rühmatöö.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid. NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk ja/ või Karin Klaus

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Soovituslik 9. kl Eesmärk: teab Eesti olulisemaid kivimeid, nende omadusi ja kasutusalasid; tunneb ära 4 - 5 looduses enamlevinud kivimit; oskab rühmitada kivimeid tekke järgi; teab ja kirjeldab Eesti aluspõhja ehituse eripärasid. Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös. Seos ainekavaga: geograafia ainekava: geoloogia - Euroopa ja Eesti loodusgeograafia; kivimite murenemine, murendmaterjali ärakanne ja settimine ning sette- ja tardkivimite teke.  Programmi käik: Sissejuhatus: Ettevalmistus rühmatööks. Mõisteid sete ja kivim meeldetuletus töölehe abil. Teema arendus: Kivimite näidiste võrdlemine, tundmaõppimine vaatluse teel, kivimite rühmitamine tekke järgi. Ülevaade kivimite kasutusaladest. Geoloogilise läbilõike koostamine ja nende omavaheline võrdlemine. Kokkuvõte: järelduste tegemine geoloogiliste läbilõigete erinevuste põhjal Eesti aluspõhja ehituse kohta.  Vahendid: Eesti kivimite komplektid (Geoloogia Instituut). Otsingusõnad: kivimid, geoloogia, loodusgeograafia, geoloogiline protsess, geoloogiline ehitus.
Maksumus: Pernova Hariduskeskuse hinnakirja alusel

Viimati uuendatud:

25.08.2020