kivi
Pernova Hariduskeskus

Õpilased õpivad tundma Eesti olulisemaid kivimeid läbi praktiliste õppeülesannete. Õppetöös kasutatakse Pernova Loodusmaja kivimikogu kivimite näidised (Geoloogia instituut) ja Ipade. Praktiline osa läbitakse  4-liikmelistes gruppides.

Õpperogrammi läbivad teemad:

 • kivimite teke - Eesti geoloogiline ajalugu, keskkonnaprobleemid;
 • nende omadused ja kasutusalad; 
 • kiviminäidiste võrdlemine; 
 • kivimite rühmitamine; 
 • Eesti  erinevate piirkondade geoloogilise läbilõike koostamine.

Soovituslik 9.kl toetab geograafia ainekava: geoloogia - Euroopa ja Eesti loodusgeograafia; kivimite murenemine, murendmaterjali ärakanne ja settimine ning sette- ja tardkivimite teke.

Õpipädevused:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

teab Eesti olulisemaid kivimeid, nende omadusi ja kasutusalasid;
tunneb ära 4-5 looduses enamlevinud kivimit ja kirjeldab neid;
oskab rühmitada kivimeid tekke järgi;
teab ja kirjeldab Eesti aluspõhja ehituse eripärasid;
teab kivimite kasutusega seonduvaid keskkonnaprobleeme.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: aitab omandada õpipädevust, õpilased harjutavad infotöötlemise oskust ja suhtluspädevust rühmatöös.

Ainetevaheline lõiming: geograafia ainekava: geoloogia - Euroopa ja Eesti loodusgeograafia; kivimite murenemine, murendmaterjali ärakanne ja settimine ning sette- ja tardkivimite teke.

Matemaatika ainekava -  toetab loodusainete uurimusliku ja probleemõppet, arendades loovat ning kriitilist mõtlemist.

Sotsiaalained - õpilased väärtustavad kivimitega seonduvat ajalugu, teeb rühmatööd ja arvestab teistega.

Õpilased omandavad loodusteaduslikke teadmisi  erinevates valdkondades (füüsikalised, matemaatilised, bioloogilised jm) eesmärgiga tõsta keskkonnaalast teadlikkust ja tutvustada säästva arengu põhimõtteid, kuidas ja milliseid kivimeid kasutatakse.

Meetodid:

Meetodid: vaatlus, määramine, rühmatöö.

Vahendid: Eesti kivimite komplektid (Geoloogia Instituut), info tahvlid.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll: innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes; jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Õppeprogrammi toimumise järel kogume tagasisidet õpetajatelt vahetult ning kohapeal, lähtuvalt kiirele küsimustikule tahvelarvutis, mille vastused kogume oma andmebaasidesse, et vajadusel sisse viia parendused.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ ja  kuni 26-le  2x45 min 140€ 

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas parkla (ka bussidele).

Läbiviimise koht:

klassiruumis, Pernova Loodusmaja, A.H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask (Bioloogia MSc) ja/või Kadri Kilusk(Bioloogia MSc)ja/või Karin Klaus (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (15 min):

 • ettevalmistus rühmatööks ja vestlus teemal praktikumi läbiviimise ohutus;
 • mõistete mineraal, sete ja kivim meeldetuletus.

Teemaarendus (65 min): õpilased jagatakse 4-liikmelistesse gruppidesse.

 • rühmatöös võrreldakse kivimite näidiseid ja õpitakse kivimeid tundma vaatluse teel, lõpetuseks rühmitatakse kivimid tekke järgi;
 • uuritakse ja antakse ülevaade kivimite kasutusaladest;
 • õpilased koostavad geoloogilise läbilõike ja võrdelvad ning analüüsivad tehtud läbilõikeid omavahel;
 • kivimite kasutamine erinevates valdkondades ja sellega seonduvad keskkonnaprobleemid.

Kokkuvõte (10 min):

 • arutelu ja ärelduste tegemine geoloogiliste läbilõigete erinevuste põhjal Eesti aluspõhja ehituse kohta.  

Viimati uuendatud:

05.04.2021