Kivimite õppeväljak
Tiit Leito

Õppeprogrammi käigus keskendutakse mandrijää poolt Eesti aladele kantud kivimitele. Õpitakse tundma sette- , tard-, ja moondekivimeid, nende koostises olevate kivimite erimeid ja nendes peituvaid mineraale. Õpilased saavad teadmisi suurematest ja väiksematest rändkividest, nende tekkest ja rännuloost. Omandatakse mõisted: moreen, kivim, mineraal, magmakivim, moondekivim, graniit, gneiss, migmatiit, vilk, kvarts, päevakivi.

Õpipädevused:

ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Oskab teha järeldusi erinevate kivimite ja setete tekke kohta vaatluse ja lihtsate katsete alusel. Teab kuidas ja millised rändkivid on Hiiumaal, milline on nende vanus ja rännutee. Selgeks saab jääaja mõju Eesti pinnamoe kujundajana. Lapsed õpivad märkama eluta looduse omapära, ilu ja vajalikkust ümbritsevas looduses,


Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

 Programm seondub riikliku õppekava II, III kooliastmele  loodusõpetuse, geograafia, bioloogia teemadega  ning põhineb uurimuslikul õppel vaatluste ja katsete kaudu.

Seos keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: õppeprogrammi kestel käsitletakse keskkonnaprobleeme maavarade kasutamisel ja maastikuhoiul. Arendatakse säästvat suhtumist ümbritsevasse elukeskkonda. Õpilane saab aru, et on loodusvarade tarbija ja peab oma tegevustes toimima keskkonda säästvalt.

Meetodid:

Õppeprogrammi käigus rakendatakse aktiiv- ja uurimuslikku õpet.

Kivimite õppehoone ekspositsioon ja näidised erinevatest kivimitest: paekivi, fossiilid, graniit, gneiss, tehisveerised, klaasiliiv, HCl lahus, mängude lamineeritud lehed.

Juhis õpetajale:

Õppeprogrammi juhendaja ootab koostööd kaasasoleva õpetajaga vajadusel rühmade moodustamise juures, töökorra tagamisel ja juhendajaga suhtlemisel. Õpilastega kaasas olev õpetaja vastutab, et lastel oleks  sobiv riietus ja nad oleksid  teadlikud õppeprogrammi teemast ja toimumise kohast (ruumis, õues)

Juhendaja ootab tagasisidet õpetajalt vestluse või tagasisidelehe kaudu.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

20

Toimumise aeg:

Kevad
Suvi
Sügis

Hind:

70€

Lisainfo:

Õppeprogramm viiakse läbi Palade Loodushariduskeskuse Hiiumaa Kivimite õppehoones ja selle lähedal asuvas kivimite õppeväljakul.

Õues liigutakse õuemurul ja peenkruusaga kaetud radadel, samuti Soera Talumuuseumi õuealal.

Kevadel, sügisel ja talvel on vajalik soojem riietus ja jalanõud õues liikumiseks. Programmi vältel einepausi ei ole.

Nii kivimite õppehoonesse kui õuealal on võimalik tegutseda  erivajadustega õpilastel.

Läbiviimise koht:

Palade Loodushariduskeskuse Hiiumaa kivimite õppehoone, kivimite õppeväljak

Läbiviimise asukoht:

58.949632, 22.8360192

Programmi läbiviija:

Karin Poola, ökoloog, bioloogiaõpetaja

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus, ekspositsiooni lühitutvustus, tähelepanu juhtimine kivimite ringe ja juhträndkivide skeemile. Tegevuste tutvustus,  10 minutit

Koos juhendajaga uuritakse erinevate kivimite näidiseid, arutletakse nende tekkimise üle, 10 minutit.

Lapsed jagatakse 3- 5 liikmelistesse gruppidesse. Õpinurkades on ettevalmistatud tegevused järgmistel teemadel: setted, settekivimid ja kivistised, tardkivimid, moondekivimid, mineraalid,   5 minutit

Iga töörühm töötab ühes õpinurgas, töö lõppedes esitleb rühm ülesannete tulemused teistele. Teised rühmad täiendavad,   30 minutit.

Kivimite rühmitamise mäng (värvuse, massi, kuju tekke alusel). Mängus osaleb neli – viis rühma. Rühmade arv sõltub grupi suurusest,  10 minutit.

Mäng- kivimite leidmine VÄRVI ISE, 10 minuti.

Fossiili otsimine luupi ja lihtsat määrajat kasutades 5 minutit.

Kokkuvõte 5 minutit. Juhendaja arutleb koos lastega, mida õpiti ja mis tundus eriti huvitav ja uus

Ringkäik kivimite õppeväljakul 5- 6 minutit.

Viimati uuendatud:

04.03.2021