Rakvere rahvaaed
Kauri Kivipõld

Programm algab päeva ja looduses liikumise reeglite tutvustusega. 

Õpilased jagatakse 2-liikmelisteks gruppideks, iga grupp saab täitmiseks töölehe. Pargis otsitakse töölehtedel olevatele küsimustele vastuseid. Teel esitab juhendaja lisaküsimusi, näitab raja ääres olevaid lindude ja loomade tegutsemisjälgi ja muud huvitavat. Õpilased otsivad grupiti töölehel olevaid taimi ning vaatavad ja määravad pargilinde. Vastused arutatakse õpilastega koos läbi. Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Lõpuringis saavad õpilased rääkida, mida nad õppepäeva jooksul teada said.

Отношение к учебной программе:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Programmi tulemisena õpilased teavad, missugune eripära on asulal elukeskkonnana, missugust positiivset ja negatiivset mõju inimtegevus populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele avaldab ning kuidas jätkusuutlik areng elukeskkonda parandab. Õpilased märkavad ja tunnevad tavalisi, meie lähiümbruses elavaid linde ja kasvavaid taimi. Õpilased oskavad oma koduümbruse loodust rohkem hinnata.

Междисциплинарная интеграция:

Läbiv teema - keskkond ja jätkusuutlik areng – taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda ning väärtustades jätkusuutlikkust, on valmis leidma lahendusi keskkonna- ja inimarengu küsimustele.

I kooliaste loodusõpetus: inimese meeled ja avastamine, organismid ja elupaigad. II kooliaste loodusõpetus: elu mitmekesisus Maal, vesi kui elukeskkond, asula elukeskkonnana - elutingimused asulas, asula elustikku kahjustavad tegurid, elukeskkond Eestis - inimese mõju looduskeskkonnale, kuidas muutused keskkonnas võivad põhjustada elustiku muutusi; loodus- ja keskkonnakaitse Eestis - kodukoha looduskeskkonna muutumine inimtegevuse tagajärjel.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilaste integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ning põhjuslikud tagajärjed.

Методы:

Õuesõpe, töölehtede täitmine, linnuraamatute abil lindude määramine, taimede uurimine.

Kasutatavad õppevahendid: programmi jooksul kasutatakse lindude määrajaid, binoklit,
luupe, täidetakse töölehti. Töövahendid on programmijuhil kaasas.

Руководство для учителя:

Vastused arutatakse õpilastega koos läbi. Programmi lõpus tehakse ühine päeva kokkuvõte. Õpetaja saab õpilaste täidetud töölehed, mis annab võimaluse õues alustatuga koolis edasi minna.
Õpetaja saab tagasisidet anda tagasisidelehtede täitmisega. Tagasiside põhjal korrigeeritakse programme pidevalt.

Õpetajalt ootame enne programmile tulekut õpilaste informeerimist programmiga seotud olulistest asjadest – kuna programm toimub vabas õhus, siis lapsed peaksid kandma ilmale vastavat riietust ja jalanõusid. Kui ilm on vihmane, siis vihmakeepe ja veekindlaid jalanõusid. Et oleks kaasas jook ja võileivad. Samuti, et kaasas oleks töö tegemiseks vajalik
nutitelefon.

Целевая группа:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Продолжительность:

3 x 45min

Размер группы:

26

Время проведения:

Kevad
Sügis

Цена:

150€

Доп. информация:

Programmile saab tulla korraga 2 klassi.

Место проведения:

Rakvere Rahvaaed

Место исполнения:

59.348715007292, 26.353971844141

Исполнитель программы:

Kauri Kivipõld bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga, magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal Eesti Maaülikool, on programme läbi viinud alates 2015 aastast, Kairi Moor on programme läbi viinud 2020. a.

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Õpilased lähevad koos juhendajaga Rakvere Rahvaaeda, otsivad kohale omaseid liike ja koos määravad neid. Jagunetakse gruppidesse ja vastatakse juhendaja esitatud küsimustele. Parimad saavad auhinnad. Teemad on: tiigi- ja pargielustik, asula elukeskkonnana ja võimalikud keskkonnariskid.
Programmi ajakava:
10 min sissejuhatav vestlus, päeva tutvustus, instrueerimine ohutuks liikumiseks tiigi kaldal.
90 min küsimustele vastamine, lindude määramine ja ülesannete
lahendamine.
20 min arutelu nähtu üle, kokkuvõtete tegemine.                                                                                                                      15 min kaasa võetud võileibade söömine.

 

Последнее обновление:

03.05.2021