kanad aedikus

Sageli arvatakse, et linnud on rumalad loomad, kelle aju on väike ning käitumine põhineb ainult instinktidel. Kahjuks toetab ka meie kõne- ja kirjakeel seda arvamust. Viimasel paaril aastakümnel on lindude uurimine saanud hoo sisse ning selgunud on palju huvitavaid tõsiasju, mis meie arvamuse "kanaajust" ümber lükkavad. Kas linnud mängivad? Kuidas linnud navigeerivad? Kas lindude hulgas on vargaid? Milline on lindude laul? 

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Õpilane:
tunneb lindude välisehitust ning seostab seda nende eluviisiga
oskab põhjendada, millised meeled on lindudel kõige vajalikumad
oskab kirjeldada lindude seede- ja hingamiselundkonna eripärasid
mõistab lindude paljunemise ja arengu erinevust võrreldes teiste loomarühmadega
oskab selgitada inimtegevuse mõju lindude heaolule ja elupaikadele

Междисциплинарная интеграция:

Bioloogia:

  • selgroogsete loomade tunnused
  • selgroogsete loomade aine- ja energiavahetus
  • selgroogsete loomade paljunemine ja areng

 

Методы:

Programmi läbiviimisel kasutatakse järgmisi meetodeid: arutelu, rühma- ja iseseiseva töö erinevad variandid, vaatlus, mõõtmine, info ja saadud tulemuste analüüs ning esitamine. Aktiivõppemeetodite valikul arvestatakse õpilaste vanuse ja eelneva ettevalmistusega.

Руководство для учителя:

Hea, kui eelnevalt oleks võimalik õpilastele programmi temaatikat tutvustada. 

Programmi läbiviimise ajal ootame õpetaja tuge õpilaste kaasamisel ja klassirahu hoidmisel.  

Peale programmi toimumist palume jätta meile oma töö paremaks ja kvaliteetsemaks korraldamiseks tagasiside ja ettepanekud Keskkonnahariduse portaali kaudu.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste

Ключевые слова:

Продолжительность:

2 x 45 minutit

Размер группы:

25

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

150€

Доп. информация:

Programm toimub haridusasutuses kohapeal. Vajalik on klassiruum koos projektoriga. Programmi läbiviimisel osaleb õppevahendina elus kana. 

Juhendajatel on võimekus programmi läbi viia ka erivajadustega lastele.  

Место проведения:

haridusasutuses kohapeal

Исполнитель программы:

Triin Tamme või Tomáš Pavelka. Lisainfot läbiviijate kohta leiab keskuse avalehelt.

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Linnud on selgroogsete hulgas liigirikkuselt teine klass. Maailmas on teada ligi 8600 linnuliiki ning kokku arvatakse ringi lendavat 100 miljardit isendit. Programmi käigus tutvume lindude välimuse ning organismi toimimisega. Arutelu käigus saame selgeks, kui geniaalsed linnud olla võivad. Mõtleme ka selle üle, millised on lindude ja inimeste kokkupuutepunktid nii positiivses kui negatiivses võtmes. Programmi aitab läbi viia ja oma olemasoluga teooriat näitlikustada elus kana.  

Programm viiakse läbi haridusasutuses kohapeal, nt klassiruumis. Tegevused algavad sissejuhatuse ning omavahelise tutvumisega (10 min). Juhendaja uurib, millised on õpilaste eelnevad teadmised antud teemal ning üheskoos koostatakse temaatiline sõnapilv (10 min). Programmi sisulise osa kestus on 60 min ning see jaguneb ajaliselt enam-vähem võrdselt neljaks teemaks: 

lindude areng läbi aja dinosaurustest tänapäeva liigilise mitmekesisuseni 

lindude välis- ja siseehituse omapärad 

lindude intelligentsus 

lindude ja inimeste kokkupuutekohad (kodulindude "suurtootmise" head ja vead, inimtegevuse mõju linnurikkusele)

Teemade käsitlemisel on abiks pildi-, heli-, videomaterjal, luubid, mõõdulindid, näidised sulgedest ja munadest, millele lisanduvad elulised ja huvitavad näited lindude elust. Praktiliste ülesannetena saavad õpilased rühmatööna pildimaterjali abil panna kokku lindude arengu ajatelje, uurida linnumunade kuju- ja värvirikkust piltide ja päris munade abil, paaristööna uurida lähemalt luubi abil linnusulge ja arutleda pildimaterjali ja arvutada välja etteantud info ja mõõdulintide abil, milline elukeskkond kodulindudele kõige loomulikum oleks. Rühmatööde läbiviimisel kasutatakse erinevaid meetodeid (nt lumepall, tööjaamad vmt), arutelud lähtuvad probleemõppe põhimõtetest. Programmi käigus on õpilastel võimalik vaadelda elus kana: tutvuda tema välisehitusega ning jälgida tema käitumist. 

Programmi lõpus toimuvad kokkuvõtvad tegevused (valitakse üks meetod järgnevatest: neli nurka, õiged-valed väited, seoste ümarlaua tähestik, insert) ning tagasisidering (10 min). 

Последнее обновление:

02.11.2021