Pokumaa
Pokumaa

Tööraamat on koostatud üldõpetuslikku printsiipi arvestavalt, võimaldades individuaalseid ja ühistegevusi nii rühmatoas kui looduses. Õppematerjal on jagatud aastaaegu arvestavalt kolme ossa.

  1. osa «Sügis» (september–november)
  2. osa «Talv» (detsember–veebruar)
  3. osa «Kevad/Suvi» (märts–mai)

Iga tööraamat sisaldab 15 õppetundi, milles on lõimitud valdkonnad «Mina ja keskkond», «Keel ja kõne», «Matemaatika», «Kunst», «Liikumine» ja «Muusika». Tööraamatu kasutamine eeldab koostööd muusika- ja liikumisõpetajaga. Meie soovitusel võiks ühe õppetunni teemadega tegeleda umbes 2–4 päeva. See ei ole mingi kindel suurus, sest lapsed on erinevad ning ka teemade käsitlemiseks kuluv aeg ei pruugi olla ühepikkune. Vastavalt laste võimetele, elukohale ja huvidele saab iga õpetaja oma tööd ise planeerida. Tööraamatu ülesanded on valdavalt kinnistavad ja võimaldavad iseseisvat tööd. Nende täitmisele eelneb ühine mänguline teemadega tutvumine ja harjutamine. Sellise töökorralduse juures jääb kindlasti aega ka muuks tegevuseks: õuesõppeks, mängimiseks, käeliseks tegevuseks ning õppekäikudeks, mis koolivalmiduse saavutamisel on märgilise tähtsusega.

Доп. информация:

Tööraamatut kasutades võiks õpetajal varuks olla uurimiseks, meisterdamiseks, joonistamiseks, ladumiseks, võrdlemiseks, rühmitamiseks, arvutamiseks looduslikku materjali (käbid, tõrud, kastanid, kasetoht, kastanikoored, teokarbid, kivid, suled, sammal, kalasoomused).

Язык:

Eesti keel

Целевая группа:

Lasteaed

Автор материала:

Kaie Kubri, Th ea Simmerman 2013

Формат:

Õpimapp

Лицензия:

lihtlitsents

Последнее обновление:

06.05.2020