Aktiivse loodushoiu õpiõu
Raul Savimaa

Aktiivse loodushoiu õpiõues räägime keskkonnahoiu tähtsusest, ringmajandusest ja prügi sorteerimisest ning kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele. Samuti muude loodushoiu aktuaalsete probleemide ja lahendusvõimaluste üle. Räägime looduskaitselistest ja loodust tutvustavatest tegevustest ning võimalustest Eestis.

Programmi sihtrühm: 7.-9. klass (vanus 13-16 aastat), õppekeel: eesti, grupi suurus kuni 25 õpilast, suurema grupi korral kaasatakse vajadusel täiendav juhendaja.

Programm kestab 3 akadeemilist tundi (180 minutit). Programm sobib läbimiseks igal aastaajal.

Eelistame õpituba läbi viia õues, looduslikus metsas, ent õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla ka klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses. Õpitoa saame läbi viia nii kooli poolt pakutud kui meie valitud sobivas keskkonnas ja asukohas. Omalt poolt oleme välja valinud konkreetsed metsa-alad Harjumaal, Viljandimaal ja Lääne-Virumaal.

Отношение к учебной программе:

enesekohased oskused
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Результат учебы:

Võimalda õpilastele arusaamist loodushoiu olulisusest, kujundada õpilastes teadmine ja oskus säästliku ja jätkusuutliku käitumise kohta, rääkida ringmajandusest, arutleda kliimamuutuste mõjust Eesti loodusele; harjutada meeskonnatöö oskusi.

Междисциплинарная интеграция:

Seosed riikliku õppekavaga: väärtustab säästvat eluviisi, oskab esitada loodusteaduslikke küsimusi ja han­kida loodusteaduslikku teavet, oskab looduses käituda, huvitub loodusest ja looduse uuri­misest. Õppe­prog­ram­mis tutvustatav seotakse osaleva klassi ainekavaga riikliku õppekava baasil (nt 7. klass: mõõtmised ja tulemuste esitamine, aine olekud, sademed, väärtused ja väärtushinnangud, tervis ja tervislik elustiil, kehaline aktiivsus; 8. klass: kodanikuühiskond, suhtlemisoskus, inimtegevusega kaasnevad keskkonnaprobleemid, veestik; 9. klass: majandusgeograafia, tarbimine, Eesti kliima ja seda kujundavad tegurid).

Seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega: käsitletakse metsa eluringi, säästvat looduskasutust ning käitumist looduses, arutletakse kliimamuutuste mõju üle Eesti loodusele.

Методы:

Õppeprogrammi koostamisel oleme seostatult käsitlenud loodus- kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda ning kujundanud sisult tervikliku teaduspõhise programmi, mis sisaldab eesmärgipäraseid ja programmi eesmärkide saavutamist toetavaid mõtestatud tegevusi. Kasutame mitmekesiseid kaasavaid õppemeetodeid, kohandades tegevused vastavale sihtrühmale. 

Õpiõue raames käsitletakse kaheksat teemat. Õpiõue läbimisel metsas või õuesõppe vormis on 8 temaatilist rajapunkti. Osalejatele antakse tööleht, mis sisaldab teemakohaseid kontrollküsimusi ning viiteid veebilehtedele ja filmidele. Töölehte saab kasutada nii rajal kui raja läbimise järgselt iseseisva või rühmatööna.

Õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses. Õpitoa saame läbi viia nii kooli poolt pakutud kui meie valitud sobivas keskkonnas ja asukohas. Omalt poolt oleme välja valinud konkreetsed metsa-alad Harjumaal, Viljandimaal ja Lääne-Virumaal.

Harjumaal plaanime õpitoa võimalusel läbi viia u 12 hektari suurusel maa-alal Maardu, Viimsi ja Iru piiril koos jäätmejaama külastusega. Viljandimaal pakume ühe konkreetse asukohana u 10 ha suurust talumetsa Viljandi vallas Kolga-Jaani juures ja Lääne-Virumaal samuti u 10 ha suurust talumetsa Tudu lähistel. Nendel juhtudel läbitakse koos õpitoaga ligikaudu 3 km rada ning õpitoa teemapunkte käsitletakse vastavates teemapunktides rajal.

Руководство для учителя:

Õpperühma saatva õpetaja roll: õppekäigu kokkuleppimisel täpsustada õpperühma suurust, vanust ja võimalikke erivajadusi ning soovi korral täpsemat fookust. Õppekäigu ajal eeldame, et õpetaja tagab osalejate võimalikult asjakohase ja distsiplineeritud käitumise ning osaleb soovi korral omal äranägemisel kõikides moodulites.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste

Продолжительность:

üldjuhul 3 tundi, mis sisaldab piknikupausi, kokkuleppel ka muud võimalused olenevalt erisoovidest

Размер группы:

25

Время проведения:

Aastaringselt
Kevad
Suvi
Sügis
Talv

Цена:

144€

Доп. информация:

Programm kestab 3 tundi, maksumus: 144 eurot (sisaldab käibemaksu) iga 25-liikmelise rühma kohta.

Vahendid õpperetke juhendaja poolt. Õpilaste poolt kaasa võetav vajalik varustus: jook (vesi) (soovi korral).

Место проведения:

Mitmekesine metsaala, ent õpitoa asukohaks võib olenevalt aastaajast olla klassiruum, koolilähedane õueala või õpitoa korraldaja poolt organiseeritud õpperuum või õppeala vabas looduses.

Место исполнения:

59.467598808172, 24.927890943366

Исполнитель программы:

Loodushariduskeskus SelgeSiht (SelgeSiht OÜ)

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

1.       Mina ja loodus (20 minutit)

2.       Elurikkus, püsivus ja muutumine (20 minutit)

3.       Looduskasutus, ringmajandus ja tehnoloogia (20 minutit)

4.       Kliimamuutused maailmas ja Eestis (15 minutit)

5.       Loodushoid ja looduskaitse Eestis ning maailmas (15 minutit)

6.       Igaühe loodushoid milleks ja kuidas? (20 minutit)

7.       Jäätmete sorteerimine ja loodushoid (20 minutit)

8.       Mida võtan õpiõuest teadmisena kaasa? (20 minutit)

Последнее обновление:

04.04.2022