Bussi lükkamine
Kauri Kivipõld

Juhendaja tutvustab õpilastele erinevaid väljasõitude võimalusi, räägib, kuidas seda planeerida, missugustel sõitudel milliseid vahendeid vajatakse jne. Seejärel panab klass kokku reisiplaani, koostab eelarve ja nimekirja vajalikest vahenditest. Juhendaja vaatab plaani üle, täpsustab, esitab suunavaid küsimusi. Kui plaan on realiseeritav programmi sõidukulude eest, on võimalus see ka praktiliselt ellu viia. Juhendaja abistab õpilasi ka selle juures. Tagasiside: juhendaja arutab valmis kava õpilastega läbi ja selgitab, kas see on kasutatav, mis on kavas hästi ja mis vajab parandamist, teeb kokkuvõtte õppepäevast. Pärast programmi läbiviimist annavad õpilased tagasisidet programmi kohta.

Отношение к учебной программе:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Programmi eesmärk on õpilaste teadlikkuse suurendamine inimtegevuse mõjust keskkonnale, looduse ja keskkonna sidumine jätkusuutliku arengu ning loodusressursside säästliku kasutamisega. oskab väljasõitu planeerida. Ta teab, kuidas valida kõige keskkonnasõbralikum ja taskukohane sõiduvahend, analüüsib enda tegevuse võimalikku keskkonnamõju, ökoloogilist jalajälge, mõistab inimtegevuse sõltumist Maa piiratud ressurssidest ja inimtegevuse tagajärgi keskkonnale, suhtub vastutustundlikult keskkonnasse, järgides säästva arengu põhimõtteid; saab hakkama päeva planeerimisega, eelarve koostamisega, oskab kaasa võtta ainult vajalikke asju, väärtustab nii kodukoha, Eesti kui ka teiste maade looduslikku ja kultuurilist mitmekesisust.

Междисциплинарная интеграция:

Läbiv teema on keskkond ja jätkusuutlik areng.Taotletakse õpilaste kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja keskkonnahoidlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda, väärtustab jätkusuutlikku arengut, on valmis leidma lahendusi keskkonna ja inimarengu küsimustele.

III kooliaste loodusõpetus: elus ja eluta looduse seosed (inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal); bioloogia: ökoloogia ja keskkonnakaitse (loodusliku tasakaalu kujunemine ökosüsteemides, inimtegevuse positiivne ja negatiivne mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele, võimalused lahendada keskkonnaprobleeme), geograafia: loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid (säästlik eluviis ja jätkusuiutlik areng). Geograafia: kliima, Euroopa ja Eesti kliima.

Antud programmis on integreeritud bioloogia, geograafia, majandusalased algteadmised, eetika, funktsionaalne lugemisoskus, väitlemisoskus, kuulamisoskus, kriitiline suhtumine materjali.

Ainevaldkonnasisene lõiming kujundab õpilastes integreeritud arusaamist loodusest kui terviksüsteemist, milles esinevad vastastikused seosed ja põhjuslikud tagajärjed.

Методы:

Arutlus, rühmatöö, info otsimine nutitelefonis, arvutamine.

Руководство для учителя:

Programm toimub kahes osas. Esimene osa toimub koolimajas ja selle käigus töötatakse välja väljasõidu kava. Kui õpetaja leiab, et võiks ka tõesti selle väljasõidu teha, siis vajavad õpilased selle organiseerimisel abi.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste

Продолжительность:

Kaks kohtumist 2x45 min, II kohtumine toimub 6-8 nädala pärast

Размер группы:

25

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

250€

Доп. информация:

Seda programmi on võimalik läbi viia nii, et kaks klassi organiseerivad ühise väljasõidu.

Место проведения:

Esimene osa programmist toimub klassiruumis, teine osa on praktiline väljasõit.

Место исполнения:

59.1265792, 26.2537216

Исполнитель программы:

Kauri Kivipõld loodusteaduste magister Eesti Maaülikool

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Juhendaja tutvustab õpilastele erinevaid väljasõitude võimalusi, räägib, kuidas seda planeerida, missugustel sõitudel milliseid vahendeid vajatakse jne. Seejärel panab klass kokku reisiplaani, koostab eelarve ja nimekirja vajalikest vahenditest. Juhendaja vaatab plaani üle, täpsustab, esitab suunavaid küsimusi. Kui plaan on realiseeritav programmi sõidukulude eest, on võimalus see ka praktiliselt ellu viia. Juhendaja abistab õpilasi ka selle juures. Tagasiside: juhendaja arutab valmis kava õpilastega läbi ja selgitab, kas see on kasutatav, mis on kavas hästi ja mis vajab parandamist, teeb kokkuvõtte õppepäevast. Pärast programmi läbiviimist annavad õpilased tagasisidet programmi kohta. Kasutatavad õppemeetodid: aktiivõpe Juhendaja: Kauri Kivipõld – bakalaureuse kraad geoökoloogias bioloogia lisaerialaga (Tallinna Ülikool), magistrikraad maastiku hoolduse ja kaitse erialal (Eesti Maaülikool), läbinud Tartu Ülikooli Pedagoogikakursuse. Töötab alates 2006. aastast loodusgiidina ja Tallinna Loomaaia giidina. Õpilasprogramme on läbi viinud alates 2010. aastast. On Tallinna Linnuklubi liige. Seos riikliku õppekavaga: 
 

Последнее обновление:

14.04.2021