Puhkepausil
Priit Adler

Programmi eesmärk on õppida tundma, analüüsima ja eristama loodushelisid ning linnu- ja loomahääli. Õpitakse tundma Eesti looduses elavaid loomi ja linde, tutvuda nende elukohtadega ja tegevuskohtadega, matkida loomade ja lindude häälitsusi, õppida valmistama looduslikest esemetest heliinstrumente. Eksperimendid (heli võnkumine, heli ja laine ning seost teiste nähtustega. Häälte ja helide näited loodusest. Häälte matkimine. Helide tekitamine looduslike vahenditega, suhtlemine helide teel ilma inimkõneta.

Отношение к учебной программе:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Результат учебы:

Programmi õpieesmärk I kooliaste õpilane: 1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat; 2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt; 3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust; 4) hoolib elusolenditest ja nende vajadustest; 5) liigub looduses turvaliselt, kahjustamata loodusväärtusi ja iseennast. II kooliaste õpilane: 1) nimetab inimese elundkondade tähtsamaid elundeid, kirjeldab nende ülesandeid ja talitluse üldisi põhimõtteid ning vastastikuseid seoseid; 2) teab, et inimene ja tema eellased kuuluvad loomariiki; 3) seostab inimese ja teiste organismide elundeid nende funktsioonidega; 4) võrdleb inimest selgroogsete loomadega; 5) uurib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna talitlust;

Междисциплинарная интеграция:

2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ 7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ I kooliaste: 2.1.4.1. Inimese meeled ja avastamine 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad II kooliaste: 2.1.6.4. Inimene, 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond III kooliaste: 2.2.4.17. Infovahetus väliskeskkonnaga

Методы:

Uurimuslik õpe. Eksperimendid isetehtud iheliistrumentidega. Häälte ja helide näited loodusest. Häälte matkimine. Helide tekitamine looduslike vahenditega, suhtlemine helide teel ilma inimkõneta. Aktiivvestlus.

Руководство для учителя:

Riietus vastavalt ilmastikule ja jalanõud liikumiseks maastikul. Programmi kestus 3 tundi koos 30 min söögipausiga. Oma söök ja jook kaasa!

Целевая группа:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste

Продолжительность:

3 tundi

Размер группы:

34

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

159€

Доп. информация:

Maksumus sõltub tellija pakutud asukohast, kestusest ja kasutatavatest õppevahenditest.

Место проведения:

Ubari maastikukaitseala, Ruu maastikukaitseala, Ubari Loodustarkuse Keskus

Место исполнения:

59.487329426946, 25.2675776

Исполнитель программы:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Язык:

Eesti keel
Vene keel

Длинное описание:

Ajakava: 15 min ohutustehnika, 2 h programm, 15 min kokkuvõte ja kordamine. Programmi eesmärk on õppida tundma, analüüsima ja eristama loodushelisid ning linnu- ja loomahääli. Õppida tundma Eesti looduses elavaid loomi ja linde, tutvuda nende elukohtadega ja tegevuskohtadega, matkida loomade ja lindude häälitsusi, õppida valmistama looduslikest esemetest heliinstrumente. Eksperimendid (heli võnkumine, heli ja laine ning seost teiste nähtustega. Häälte ja helide näited loodusest. Häälte matkimine. Helide tekitamine looduslike vahenditega, suhtlemine helide teel ilma inimkõneta. Samaaegselt saame vastu võtta kuni 6 gruppi.  

Последнее обновление:

14.04.2021