Plastist valmistatud helkiv ripats
I. Volk

Programmis tutvutakse igapäevases elus kasutatavate plastide liigitustega. Õpitakse lugema plastitähiseid pakenditel ja toodetel. Ohutumad ja ohtlikumad plastid, nende tähtsamad omadused, mõju tervisele ja keskkonnale. Keskkonnamäng teadmiste kinnitamiseks. Plastist meisterdamine. Arutelu, kuidas kasutada oma igapäevases elus vähem plasti. 

Õppeprogrammi läbinud oskavad jälgida plastidele märgitud tähiseid, teevad teadlikumaid valikuid, eelistades ohutumaid plaste. Ühine arutelu on suurendanud valmisolekut muuta oma igapäevaseid harjumusi, et vähendada plasti tarbimist. Õpilane teab pakenditele ja toodetele märgitud plastitähise tähendust. Teab, milliste tähistega plastid on ohtlikumad ja millised ohutumad. Osalemine arutelul on suurendanud tema valmisolekut muuta oma igapäevaseid harjumusi, et kasutada vähem plasti.

Juhendaja tutvustab põhiliste plastiliikide omadusi koos näidistega. Praktiline mäng saadud teadmiste kinnitamiseks plastesemete ja -pakenditega. Mängu lõpus tagasiside juhendajalt ja arutelu, milliseid plaste on meie igapäevaelus rohkem, milliseid vähem ning milliseid plaste võiks igapäevaelus vältida. Võimalikud tervislikumad alternatiivid. Plastpakendite ja -esemete sorteerimine liigiti kogumise kastidesse (pandipakend, pakend, olmejäätmed). Plasti taaskasutamine. Praktiline tegevus helkiva ripatsi meisterdamine tühjaks saanud plastpakendidest. Alustuseks määratakse plasti tähise abil kindlaks plasti liik, valitakse sobivaim plastpakend. Šabloonide abil valmistatakse koti külge riputatav helkiv ripats või kaunistusega juuksekumm. Olulise info kokkuvõtmine. Motiveeriva videoklipi vaatamine plasti kasutamise vähendamise teemal.

Отношение к учебной программе:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Результат учебы:

Õpilane oskab teha igapäevaelulisi elukeskkonnaga seotud otsuseid ja neid põhjendada. Väärtustab elukeskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundlikku ja säästvat käitumist ning järgib tervislikke eluviise.

Междисциплинарная интеграция:

II kooliaste (4-6 klass)  Loodusained: keskkonnakaitse Eestis

Õpilane toimib keskkonnateadliku tarbijana ning väärtustab tervislikku toitu.

Põhjendab olmeprügi sortimise ja töötlemise vajadust ning sordib olmeprügi.

Selgitab mõistliku tarbimise vajadust, lähtudes seosest loodusvarad – tarbimine – jäätmed.

III kooliaste (7-9 klass)  Loodusained: Keemia

Õpilane suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades säästva arengu põhimõtteid, märkab, analüüsib ja hindab inimtegevuse tagajärgi ning hindab ja arvestab inimtegevuses kasutatavate materjalide ohtlikkust.

Väärtustab tervisliku toitumise ja tervislike eluviiside põhimõtteid ning elukeskkonda ja sellesse säästvat suhtumist.

Iseloomustab tuntumaid süsinikuühenditel põhinevaid materjale (kiudained, plastid) ning analüüsib nende põhiomadusi ja kasutusvõimalusi.

Mõistab elukeskkonda säästva suhtumise vajalikkust, analüüsib keskkonna säästmise võimalusi.

Методы:

Arutelu, rühmatöö, õpitu analüüsimine ülesannete lahendamisel, praktiline töö. Vahendid: päris plastpakendid ja plastesemed (pestud ja desinfitseeritud), 50 tk, paberile joonistatud plastitähised 7 tk (vt foto), liigiti kogumise kastid ja prügikast, kokku 4 tk (vt foto), meisterdamisvahendid (käärid, naaskel, vanad nööbid, helkurkleeps, helkurlõng jm).

Руководство для учителя:

Vajadusel abistab õpilast meisterdamisel.

Целевая группа:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Продолжительность:

2,5 tundi

Размер группы:

24

Время проведения:

Aastaringselt

Цена:

150€

Доп. информация:

Ainult üks juhendaja. Juurdepääs ratastooliga olemas (lift). Valmidus viia programmi läbi HEV õpilastele.

Место проведения:

Kohila Keskkonnahariduse Keskus, Kooli 1, Kohila, soovi korral oma koolis

Место исполнения:

59.1677408, 24.7557177

Исполнитель программы:

Irene Volk, Tartu Ülikooli bioloogia eriala, töötanud loodusainete õpetajana, Kohila Keskkonnahariduse Keskuse juhataja, koolitaja ja retkejuht

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Sissejuhatus ja plastide lühitutvustus (25 min): mis on plast, miks plastid on erinevate omadustega, plastide jaotus 7-sse suurde rühma ja nende tähistamine; plasttoodetelt plasti tähiste lugemine, plastiku kasutaja raudreeglid. Õpe toimub meie igapäevaelus kasutusel olevate plastpakendite ja –esemete näitel ning suurelt joonistatud plastitähiste abil.

Praktiline ülesanne ja arutelu ühise rühmana (20 min): praktiline ülesanne plastitähiste lugemiseks plastikult; eesmärgiks on saadud teadmiste kinnistamine; ruumi keskel vaibal on kuhjatud pakendid ja plastesemed, milledelt õpilased tuvastavad plastitähise ja panevad õige riiulitel asuvate plastitähise juurde. Tegevus lõpeb, kuni kõik plastikesemed on määratletud. Järgneb arutelu tulemuste üle: millist liiki plasti kogunes enim? Millisest plastist on enamasti tehtud toiduainete pakendid? Mis liiki pakendi hulka kuulub sooja toidu pakend ja mida tuleb selle plasti puhul meeles pidada?

Ühine reeglite õpe (15 min): kuidas vähendan sõltuvust plastist, kuidas hoian enda tervist ja elukeskkonda plastide kasutamisel; harjumuste muutmine, kuidas liikuda väikeste sammudega säästlikuma elustiili suunas, n õhukeste kilekottide asendamine, näitlikustatud iseõmmeldud puu- ja juurvilja kottide komplekti abil.

Plasti liigiti kogumise võistlus (15 min):  kaks rühma jaotavad plastpakendid ja -asjad õigetesse liigiti kogumise kastidesse kuni kogu plastik on nö liigiti kogutud. Valikus on: a) pandipakendi, b) segapakendi, c) olmeprügi, c) uuskasutuse kast (pannakse plastesemed, mida saab annetada). Juhendaja jälgib ja vajadusel parandab, võidab rühm, kes tegi sorteerimisel vähem vigu.

Praktiline meisterdamine, plasti taaskasutamine (40 min): tühjast šampooni- või palsamipudelist helkiva ripatsi või patsikummi valmistamine. Enne kasutamist tehakse kindlaks plasti tähis pakendil, valitakse taaskasutamiseks sobivaim. Šabloonide abil valmistatakse koti külge riputatav helkiv ripats või juuksekumm.

Kokkuvõte (10 min): plastiku meelespea kordamine, motiveeriva videoklipi vaatamine plasti kasutamise vähendamise teemal.

Arutelu ja tagasiside (15 min): Õpilased räägivad, mida uut nad omandasid, igaüks ütleb vähemalt ühe asja, mida ta saaks ja teeks edaspidi teisiti, et vähendada plasti kasutamist.

Õpetajatelt palutakse programmile tagasisidet keskkonnaharidus.ee lehel oleva tagasiside lehe kaudu peale programmi lõppu. Soovi korral oleme tänulikud arvamuste eest e-kirja teel.

Последнее обновление:

23.11.2021