Plastist valmistatud helkiv ripats
I. Volk

Programmis tutvutakse igapäevases elus kasutatavate plastide liigitustega. Õpitakse lugema plastitähiseid pakenditel ja toodetel. Ohutumad ja ohtlikumad plastid, nende tähtsamad omadused, mõju tervisele ja keskkonnale. Keskkonnamäng teadmiste kinnitamiseks. Plastist meisterdamine. Arutelu, kuidas kasutada oma igapäevases elus vähem plasti. 

Õppeprogrammi läbinud oskavad jälgida plastidele märgitud tähiseid, teevad teadlikumaid valikuid, eelistades ohutumaid plaste. Ühine arutelu on suurendanud valmisolekut muuta oma igapäevaseid harjumusi, et vähendada plasti tarbimist. Õpilane teab pakenditele ja toodetele märgitud plastitähise tähendust. Teab, milliste tähistega plastid on ohtlikumad ja millised ohutumad. Osalemine arutelul on suurendanud tema valmisolekut muuta oma igapäevaseid harjumusi, et kasutada vähem plasti.

Juhendaja tutvustab põhiliste plastiliikide omadusi koos näidistega. Praktiline mäng saadud teadmiste kinnitamiseks plastesemete ja -pakenditega. Mängu lõpus tagasiside juhendajalt ja arutelu, milliseid plaste on meie igapäevaelus rohkem, milliseid vähem ning milliseid plaste võiks igapäevaelus vältida. Võimalikud tervislikumad alternatiivid. Plastpakendite ja -esemete sorteerimine liigiti kogumise kastidesse (pandipakend, pakend, olmejäätmed). Plasti taaskasutamine. Praktiline tegevus helkiva ripatsi meisterdamine tühjaks saanud plastpakendidest. Alustuseks määratakse plasti tähise abil kindlaks plasti liik, valitakse sobivaim plastpakend. Šabloonide abil valmistatakse koti külge riputatav helkiv ripats või kaunistusega juuksekumm. Olulise info kokkuvõtmine. Motiveeriva videoklipi vaatamine plasti kasutamise vähendamise teemal.

Relation to curriculum:

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Study result:

Õpilane oskab teha igapäevaelulisi elukeskkonnaga seotud otsuseid ja neid põhjendada. Väärtustab elukeskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundlikku ja säästvat käitumist ning järgib tervislikke eluviise.

Interdisciplinary integration:

II kooliaste (4-6 klass)  Loodusained: keskkonnakaitse Eestis

Õpilane toimib keskkonnateadliku tarbijana ning väärtustab tervislikku toitu.

Põhjendab olmeprügi sortimise ja töötlemise vajadust ning sordib olmeprügi.

Selgitab mõistliku tarbimise vajadust, lähtudes seosest loodusvarad – tarbimine – jäätmed.

III kooliaste (7-9 klass)  Loodusained: Keemia

Õpilane suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades säästva arengu põhimõtteid, märkab, analüüsib ja hindab inimtegevuse tagajärgi ning hindab ja arvestab inimtegevuses kasutatavate materjalide ohtlikkust.

Väärtustab tervisliku toitumise ja tervislike eluviiside põhimõtteid ning elukeskkonda ja sellesse säästvat suhtumist.

Iseloomustab tuntumaid süsinikuühenditel põhinevaid materjale (kiudained, plastid) ning analüüsib nende põhiomadusi ja kasutusvõimalusi.

Mõistab elukeskkonda säästva suhtumise vajalikkust, analüüsib keskkonna säästmise võimalusi.

Methods:

arutelu, rühmatöö, õpitu analüüsimine ülesannete lahendamisel, praktiline töö

Guidance for teacher:

Vajadusel abistab õpilast meisterdamisel.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Duration:

2,5 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

150€

Additional info:

Ainult üks juhendaja. Juurdepääs ratastooliga olemas (lift). 

Place of performance:

Kohila Keskkonnahariduse Keskus, soovi korral oma koolis

Location of execution:

59.1677827, 24.7557151

Program performer:

Irene Volk

Language:

Eesti keel

Last saved:

15.01.2021