Руководство для учителя:

Palume eelnevalt anda teada, kui õppepäeval osalevad erivajadustega õpilased. Võimalus on valida alguskellaaeg: 11.00, 12.00 või 13.00. Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava täiskasvanu juuresolu, kes innustavad õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Õppepäev toimub osaliselt välitingimustes ning oluline on riietuda vastavalt ilmastikule. Palume kaasa võtta osalevate õpilaste nimekiri ning vahetusjalanõud loodusmajas viibimiseks.

Целевая группа:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Ключевые слова:

Продолжительность:

1 tund

Размер группы:

36

Место проведения:

Õppepäev toimub sise- ja välitingimustes Tallinna botaanikaaia loodusmajas ja avamaakollektsioonides.

Исполнитель программы:

Tallinna botaanikaaia töötajad.

Язык:

Eesti keel

Длинное описание:

Programmi õpieesmärk Õpilane saab mullakaeve juures ülevaate mulla horisontidest ja erinevatest muldadest. Õpilane teeb erinevaid mullaga seotud katseid (pH-väärtuse määramine, veesidumisvõime uurimine, mulla õhusisalduse uurimine, sõelkatse, äigeproovi tegemine, mullatüübi kindlakstegemine “vorsti” katse abil, karbonaatiooni tõestamine). Programmi seos riikliku õppekavaga Õppepäev “Muld” toetab III kooliastet ja gümnaasiumi läbivat informatsiooni analüütilise töötlemise oskuse süvendamist, looduse sügavama mõistmise ning elu mitmekesisusest tervikülevaate saamise arendamist. Õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele ning praktilisele tegevusele. Õpilane iseloomustab mulla koostist, ehitust (mullaprofiili) ja kujunemist, mullas toimuvaid protsesse, tunneb erinevaid muldasid ja mullas elavaid organisme. Õppepäeval selgitatakse mõistete “mulla lähtekivim, huumus, sisse- ja väljauhtehorisont, mulla mineraalne osa jm” tähendust ja kasutamist, viiakse läbi mullaga seotud katseid.
Maksumus: Grupile (kuni 25 õpil.) 150 eur (koos käibemaksuga). Grupile (26-36 õpil.) 300 eur (koos käibemaksuga).

Последнее обновление:

20.03.2020